Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The paper presents problems of fatigue life prediction and technical state assessment on the example of chosen materials and components working under mechanical and thermal loading. The following problems have been discussed: methods of mechanical behaviour investigation of materials in specific ope[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN This presentation summarizes recent activities in the Center for Advanced Materials and Structures at the University of Denver toward the development of experimental and computational methodologies to facilitate the analyses of failure/fracture mechanisms and residual thermal stresses in unidirectio[...]
3
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 138 75--88
EN In this paper, the analysis of sudden water phase change during high-temperature metal body dipping is presented. According to that purpose, the computational fluid dynamic analysis has been carried out. The nonstationarity and behavior of sudden water phase change has been examined. The calculation [...]
4
100%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2017 Vol. 57, no. 4 277--291
EN The aim of this work was to perform high temperature tests in steam conditions at 700‒800°C for 3000 hours. In this work seven alloys were studied: Cr rich austenitic steels 309S, 310S, HR3C, and two solid-solution strengthened Ni based alloys; Haynes® 230®, 617 alloy and two (γ’) gamma-prime streng[...]
5
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2015 T. 7 106--109
PL W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania podwyższonej temperatury na wybrane parametry użytkowe i bezpieczeństwa materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE). Do badań wybrano dwa materiały wybuchowe emulsyjne nabojowane. Zbadano ich parametry użytkowe i bezpieczeństwa, tj. wrażliwość na tarcie i ud[...]
EN The paper presents the effect of the impact of high temperature on selected performance and safety parameters of emulsion explosives. Two emulsion explosives were chosen and examined for assessing their performance and safety parameters, i.e. sensitive to friction and impact, the ability to detonati[...]
6
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Praca dotyczy zastosowania parametru energetycznego, sumy gęstości energii sprężystej i plastycznej odkształcenia w płaszczyźnie krytycznej do korelacji dwóch serii proporcjonalnych, dwuosiowych, niskocyklowych trwałości zmęczeniowych stali nierdzewnej SUS303 w podwyższonej temperaturze.Badano cienk[...]
EN The paper studies the application of the energy parameter, a sum of elastic and plastic strain energy densities in the critical plane, for the correlation of two series of proportional biaxial low-cycle lives using SUS304 stainless steel at elevated temperature. The first data used thin-walled cylin[...]
7
88%
Metrology and Measurement Systems
2016 Vol. 23, nr 3 437--449
EN A high-temperature piezo-resistive nano-crystalline diamond strain sensor and wireless powering are presented in this paper. High-temperature sensors and electronic devices are required in harsh environments where the use of conventional electronic circuits is impractical or impossible. Piezo-resist[...]
8
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1329--1334
EN This study investigated the effect of strut thickness on the room and high temperature compressive properties of block-type Ni-Cr-Al powder porous metals with ~3000 μm pore size manufactured using a new powder process. Two block-type Ni-Cr-Al porous metals with different strut thicknesses were manuf[...]
9
88%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2017 Vol. 57, no. 4 265--276
EN The aim of this work was to summarise XRD investigations performed after the tests carried out in steam oxidation conditions in the temperature range 700‒800°C for 3000 hours. In this work, two solid-solution strengthened alloys; Haynes® 230®, 617 alloy and two (γ’) gamma-prime strengthened alloys; [...]
10
88%
Logistyka
PL Drewno ze względu na swoje właściwości jest wykorzystywane w konstrukcjach inżynierskich. Często drewno naturalne poddawane jest modyfikacjom, których celem jest m.in. poprawa jego właściwości estetycznych i technologicznych. Modyfikacja termiczna drewna umożliwia poprawę tych właściwości. Konstrukc[...]
EN On account of its properties, wood is used in temporary structures. Natural wood is often modified to improve its esthetic and technological features. One of such a method is thermal modification. Constructions including wood are also exposed to the fire risk. Significant decrease of the strength is[...]
11
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule omówiono najważniejsze procesy i zjawiska występujące w betonie podczas działania na niego wysokiej temperatury. Przytoczono najważniejsze założenia Eurokodowskiego (EN 1992-1-2) modelu opisującego cechy mechaniczne ogrzewanego betonu, a następnie zwrócono uwagę, że zachowanie się betonu [...]
EN The paper discusses key processes and phenomena occurring in concrete subjected to elevated temperatures. It refers to main pre-requisites of the Eurocode model (EN 1992-1-2) discussing mechanical properties of heated concrete and it discusses the behaviour of concrete in reinforced concrete structu[...]
12
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2013 nr 1 67-80
PL W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań właściwości mechanicznych oraz termicznych skał w aspekcie procesu podziemnego zgazowania węgla. W tym celu próbki skał karbońskich z kopalni "Wieczorek", gdzie planowany jest eksperyment, zostały wyprażone w temperaturach 300°C, 600°C oraz 1000°C, któr[...]
EN The article presents the selected test results of mechanical and thermal properties of rocks in the aspect of underground coal gasification process. For this purpose, samples of carboniferous rocks from the "Wieczorek" Mine, where the experiment is planned, were heated at the temperatures of 300°C, [...]
13
75%
Engineering Transactions
EN The mechanical response of High Performance Fibre-Reinforced Cementitious Composite (HPFRCC) has been analyzed at high strain rates and high temperature. Two experimental devices have been used for compression and tension tests: the traditional Split Hopkinson Pressure Bar for compression and the JR[...]
14
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów w podwyższonych temperaturach, składające się z maszyny wytrzymałościowej MTS 858 MiniBionix wraz z oryginalnymi, (zaprojektowanymi i wykonanymi) specjalnymi uchwytami hydraulicznymi. Zaadaptowano także komorę środowiskow[...]
EN In the following work, a workstand for research of materials mechanical properties in elevated temperatures is presented, consisting of duration machine MTS 858 MiniBionix together with original (designed and manufactured) particular hydraulic shafts. Environmental chamber MTS 651 was also adapted. [...]
15
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The drilling fluid, which was originally considered like a vehicle of transportation of cuttings is now recognized as one of the major factors for a successfully drilling operations. The success of the drilling operations mainly depends on rheological parameters of fluids (muds), the choice of an ad[...]
16
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 11 9--17
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ubytku masy oraz gęstości objętościowej iłowców i piaskowców o różnym uziarnieniu, poddanych działaniu temperatury z zakresu od 100 do 1000°C. Próbki skał pobrano z różnych rejonów GZW, z wszystkich obecnie eksploatowanych ogniw litostratygraficznych karbonu pro[...]
EN The article presents results of research into changes in loss of mass and bulk density of sedimentary rocks, under influence of temperature of between 100 and 1000°C. Sedimentary rocks (claystones and sandstones of different grain size), collected in different areas of Upper Silesian Coal Basin (GZW[...]
17
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the impact of high temperature on cement concrete. The presented data have been selected both from the author’s most recent research and the published literature in order to provide a brief outline of the subject. The effect of a high temperature on concrete covers changes taking [...]
18
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 119--122
CS V článku je prezentována koncepce efektivní měrné tepelné kapacity, která pro stavební materiály za vysokých teplot představuje značné zjednodušení v porovnání s klasickou analýzou v rámci termomechaniky kontinua. Praktické aplikace této koncepce je ilustrována na příkladu několika typických stavebn[...]
19
75%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 12 685-690
PL W artykule zaproponowano środki pozwalające zmniejszyć zagrożenie klimatyczne w wyrobiskach o wysokiej temperaturze. Środkami tymi zgodnie z postulatami zawartymi w innych pracach są: intensywna wentylacja, chłodzenie powietrza oraz termoizolacja ścian lutniociągu. Dobierając środki prewencji zagroż[...]
EN The article proposes measures allowing to reduce the climatic hazard in the workings with a high temperature. These measures in accordance with the demands contained in other works include: intensive ventilation, air cooling and thermal insulation of air duct's walls. Selecting measures preventing t[...]
20
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono badania kruchości wysokotemperaturowej wykorzystując urządzenie Gleeble 3800. Wyniki badań pozwoliły na ocenę wielkości charakterystycznych temperatur w zakresie kruchości wysokotemperaturowej przy łączeniu stali duplex, a w szczególności temperatury utraty wytrzymałości i plastycznoś[...]
EN High temperature brittleness tests using the Gleeble 3800 device were conducted. The tests results allowed to evaluate the characteristical temperatures in the brittleness temperature range during the joining of duplex steels, specifically the nil-strength and nil-ductility temperatures during heati[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last