Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high pressure pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 255--264
PL Problemy eksploatacyjne współcześnie produkowanych wysokociśnieniowych pomp wtryskowych związane są ze stosowaniem paliw o niedostatecznych właściwościach smarnych. Nawet jednorazowe zastosowanie paliwa niespełniającego założonych przez producenta wymagań, może prowadzić do nieodwracalnych zmian w s[...]
EN Operating problems of today's high pressure injection pumps are related to the use of fuels with insufficient lubrication properties. Even a one-time use of fuel that does not meet the manufacturer's requirements can lead to irreversible changes in the structure of the joint, which is equivalent, in[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 113--122
PL W artykule dokonano analizy typowych uszkodzeń pojawiających się w pracy układu zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail. Przedstawiono usterki i uszkodzenia występujące w pracy pomp wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Awari[...]
EN The article reviews and analyzes typical defects appearing by the work of the fuel supply system of internal combustion engines with compression ignition and direct injection of the type: Common Rail. There are presented defects and damages occurring by the work on the high pressure pumps and electr[...]
3
84%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2013 nr 2 127--138
PL W pracy dokonano identyfikacji przybliżonego modelu pompy wysokociśnieniowej maszyny Waterjet na podstawie odpowiedzi układu na wymuszenie. Model jest układem wzorcowym, symulującym pracę rzeczywistego obiektu i na jego podstawie wyznaczono przybliżoną transmitancję układu. Na jej podstawie wyznaczo[...]
EN In this paper identification of model of the high-pressure pump of Waterjet machinę was done based on an approximate model of the system response. The model is a pattern model simulating the work of a real object and it is applied to determine approximate transfer function of the system. This functi[...]
4
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1595--1599, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch pomp wysokiego ciśnienia stosowanych w zasobnikowych układach wtryskowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem oleju napędowego i probierczego oraz mieszanin oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych w różnych proporcjach. W trakcie bad[...]
EN The article presents the study results of two high pressure pumps used in common rail injection systems. The study was carried out using a standard diesel fuel, test oil and diesel/RME (rapeseed methyl ester) blends at various proportions. In this study, there were carried out measurements of pump f[...]
5
84%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 2 3--5
PL W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówi[...]
EN Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mec[...]
6
59%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 123--134
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę układów wtryskowych Common Rail oraz dokonano przeglądu metod diagnostycznych pozwalających dokonać oceny faktycznego stanu technicznego eksploatowanych wtryskiwaczy i pomp wysokiego ciśnienia. Omówiono metodykę naprawy w/w elementów wg technologii f[...]
EN The article presents a brief description of the common rail injection system and a review of diagnostic methods for assessing the actual technical condition of utilized injectors and high-pressure pumps. Additionally it discusses a method of the repair of the aforementioned elements according to the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last