Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  herbicydy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 582-586
2
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 1 245--247
PL Ponad 25% substancji aktywnych herbicydów stosowanych obecnie w Polsce (25 z 93) została wprowadzona na rynek w XXI w. Chociaż ostatnie lata przyniosły wzrost liczby grup chemicznych herbicydów dostępnych dla polskich rolników, to liczba substancji aktywnych oraz ich mechanizmów działania zmalała od[...]
EN A review with 14 refs. Pelargonic acid was the only herbicide with a new mode of action.
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 36-38
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 126-127
5
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 256-257
6
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 214--215
PL Celem tej pracy było zbadanie czy glifozinat amonu aktywny składnik herbicydu Basta wpływa na aktywność katalazy w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae i wywołuje opisaną reakcję stresową.
7
88%
Ekoinżynieria
1998 nr 10 19-25
PL W artykule autorzy rozawżają wpływ wybranych herbicydów na efekty oczyszczania ściekow metodami osadu czynnego i złóż biologicznych. Stwierdzono, że biodegradacja w procesach biologicznego oczyszczania postępuje w różnym stopniu i jest uzależniona od wielu czynników. Jednak zdolności przystosowania [...]
8
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 243-250
PL Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że możliwe jest usuwanie pestycydów metodą sorpcji na węglach aktywnych. Proces usuwania kwasu fenoksyoctowego MCPA oraz dikamby zachodził efektywnie na obu badanych sorbentach. Większą skuteczność wykazał węgiel kokosowy NP-5, który charakteryzuje s[...]
EN Pesticides, toxic compounds (cancerogenic, teratogenic, embryotoxic, mutagenic), were determined in all kinds of water circulating in nature: in atmospheric precipitation, surface and underground waters. Special research programs which are aimed at limiting the influence of pesticides on waters for [...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W latach 2003-2005 w IUNG-PIB we Wrocławiu prowadzono doświadczenia ze zwalczaniem odpornych chwastów dwuliściennych na trwałych użytkach zielonych. Zaobserwowano dużą skuteczność zwalczania Taraxacum officinale, Cirsium arvense i Achillea milefolium po zastosowaniu herbicydu Fernando 225 EC w dawce[...]
EN The aim of investigations, carried out in the 2003-2005, was evaluation of herbicide efficacy and their residues in grasses. Herbicide Fernando 225 EC applied in the rate of 4 l*ha-1 good controlled Taraxacum officinale, Cirsium arvense and Achillea milefolium. Herbicide Starane 250 EC applied in th[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1602-1605
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem podjętych badań było porównanie wpływu niektórych herbicydów zalecanych do odchwaszczania upraw ziemniaka na stan zdrowotny bulw po zbiorze i straty przechowalnicze. Uzyskane wyniki wskazują na wzrost liczby bulw z objawami parcha zwykłego pod wpływem stosowania mieszanek: Afalon 50 WP + Blade[...]
EN The obtained results have revealed an increase in the number of tubers showing scab (Streptomyces scabies) symptoms as a result of application of Afalon 50 WP + Bladex 50 WP and Titus 25 WG + Sencor 70 WG mixtures. On the other band Rhizoctonia solani has appeared at most intensive on tubers from th[...]
12
75%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono metodykę oznaczania herbicydów s-triazynowych (cyjanazyny, symazyny, atrazyny, propazyny, prometryny) w glebach o zróżnicowanej zawartości materii organicznej (6,9—62,4 g kg(-1)). Jakościową i ilościową analizę przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC[...]
EN In the present study, a methodology for determining .y-triazine herbicides (cyanazine, sima-zine, atrazine, propazine, prometryn) in soils of different organic matter content (TOC 6.9-62.4 g kg(-1)) is presented. Qualitative and quantitative analysis was carried out by means of high-performance liqu[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 787-792
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad możliwością łącznej aplikacji herbicydów z biostymulatorami w uprawie buraka cukrowego. W warunkach laboratoryjnych oceniono stabilność roztworu roboczego mieszaniny herbicydów Kemifam Super Koncentrat 320 EC, Safari 50 WG, Torero 500 SC i Lontrel 300 S[...]
EN Aq. solns. of modified or unmodified com. Biostimulators consisting of 4 com. herbicides and an adjuvant were tested in the cultivation of sugar beet. The stability of the solns. was evaluated by visual observation of their homogeneity after time of prepn. In the beet root samples, the sucrose conte[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Dolina Biebrzy jest cennym obiektem badań naukowych i obserwacji naturalnych procesów przyrodniczych. Celowym wydaje się prowadzenie prac badawczych określających wpływ wód dorzecza Biebrzy na stan zanieczyszczenia rzeki Biebrzy, ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych środków ochrony roślin. Bada[...]
EN The Biebrza Valley is a valuable subject for scientific research and natural observations of environmental processes. The aim of the undergoing research work was to establish the impact of water of Biebrza River basin on the level of pollution of the Biebrza River with particular attention to chemic[...]
15
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było wykazanie wpływu zanieczyszczenia herbicydami triazynowymi oraz herbicydem mocznikowym podłoży hodowlanych na wzrost wybranych grzybów glebowych. Zanieczyszczenie podłoża herbicydami Gesaprim 500 WP, Gesatop 50 WP, Gesagard 50 WP i Ustilan 70 WP wpływa znacznie na wzrost badanych gr[...]
EN The study aimed at showing the effect of culture media contaminated with triazine herbicides and urea herbicide on the growth of selected soil fungi. Contamination of culture medium with Gesaprim 500 WP, Gesatop 50 WP, Gesagard 50 WP and Ustilan 70 WP herbicides has a significant effect on the growt[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 440-443
17
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 324--326
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu miedzi i cynku na rozkład linuronu w glebie. Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych. Linuron aplikowano na gleby o zbliżonych parametrach fizykochemicznych, ale znacząco zróżnicowanej zawartości Cu i Zn. Próbki gleb do analiz pobierano 1 h po opryskiwan[...]
EN 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea herbicide (linuron) was applied to soils with significantly diversified Cu and Zn ion contents to study the microbial activity and herbicide decay in soil. Half-degrdn. time was 29-43 days. The linuron degrdn. increased with the increasing concns. of Cu [...]
18
75%
Ochrona Środowiska
2000 nr 2 39-42
EN The pesticides under study were specific preparations produced on the basis of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid. The objective of the investigations (carried out in a conventional activated sludge system) was to determine the influence of the pesticides on the b[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1919-1922
PL Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena skutków środowiskowych wynikających ze zmian w formulacjach środków ochrony roślin. Wprowadzane nowe formulacje oraz zmiany w sposobie ich aplikacji umożliwiają zmniejszenie ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych z zachowaniem duże[...]
EN Com. pesticide formulations and weed control programs were evaluated for environmental effects. Herbicidal residues in soil and sugar beet root were detd. by liq. chromatog. The residual concns. did not exceed max. residue limits. The changes in herbicide formulations and herbicide application syste[...]
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby herbicydami na przebieg procesu nitryfikacji. Doświadczenie przeprowadzono w dziewięciu powtórzeniach na glebie brunatnej właściwej wytworzonej z piasku gliniastego o pH 6,5, kwasowości hydrolitycznej - 8,25 mmol(+) kg-1, sumie zasadowych kat[...]
EN The objective of this study was to determine the effect of soil contamination with herbicides on the course of the nitrification process. The experiment was carried out in nine replications, on typical brown soil developed from loamy sand with pH 6.5, hydrolytic acidity of 8.25 mmol(+) kg-1, total e[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last