Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 523
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 3 8-11
PL Przedstawiono genezę wykonania projektu przebudowy systemu dostawy ciepła do budynków zasilanych z węzła grupowego na węzły indywidualne. Określono wielkości czynników wpływających na oszczędności energetyczne i finansowe wykonanej inwestycji. Otrzymane wielkości efektów porównano z wielkościami pro[...]
EN The article presents origin, background and results of rebuilding heat supply system in one of Lublin districts and influence of this project on energy and money savings.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 14 117-124
PL W artykule przedstawiono model teoretyczny poziomej płyty grzejnej, symulujący system ogrzewania podłogowego typu B. Model stworzono stosując metodę elementów skończonych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego ANSYS 5.6. Praca zawiera wyniki wielowariantowych obliczeń paramet[...]
EN The paper presents a model of the horizontal heating plate. The model was build based on the computer professional software ANSYS v. 5.6. In this paper the results of numerical simulations have been shown for different problems relating to the underfloor heating of type B.
3
100%
Archives of Thermodynamics
EN This paper concerns the influence of the sun's radiation on a room's heating requirements. The thermal behaviour of a heated building under random external factors has been modelled. These factors are: solar radiation and outdoor temperature. The principle of superposition has been applied to the de[...]
4
80%
Instal
2013 nr 2 5-9
5
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zostało przedstawione stanowisko do pomiarów oddziaływań elektrodynamicznych i cieplnych szyn płaskich. Stanowisko badawcze pozwala na pomiar strzałki ugięcia szyn i w efekcie określenie sił działających na szyny w momencie przepływu prądu przeciążeniowego. W pomiarach cieplnych szyn ukł[...]
EN The paper presents a stand for measuring electrodynamic and thermal reactions of flat busbars. The stand is composed of a high-current source Wpu-400 of the continuous operating current up to 1A as well as instantaneous currents up to 4.1kA and a multi-channel recorder AGILENT 34970A that enables te[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The work presented calculation results of a small power (1.5 kW) squirrel cage motor warm-up.Computation was realized with normal load. There is two models: one with non-damaged rotor and second one with three broken rotor bars. Calculation of coupling transient magneto-thermal field was realized wi[...]
7
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 5 14-17
8
80%
Instal
2012 nr 9 24-27
PL Poniższy tekst jest formą polemiki z artykułem przedstawicieli firmy Brandes zamieszczonym w numerze 11/2011 Instalu (Systemy tzw. "alarmowe" w sieciach preizolowanych. Klaus-G. Hinz, Arkadiusz Kul) , przytoczone w tekście cytaty pochodzą z tego artykułu. W żadnym słowniku nie znajdziemy pojęcia mar[...]
EN The following text is a form of polemic with the article prepared be representatives of Brandes company, which appeared in 11/2011 issue of Instal (So-called "alarm" systems of preinsulated pipelines. Klaus-G. Hinz, Arkadiusz Kul). Quotations presented in the text are from that article. In any dicti[...]
9
80%
Instal
2012 nr 6 27-31
PL W artykule przedstawiono analizę doboru i pracy wymiennika ciepła zamontowanego w obiekcie przemysłowym. Po pewnym czasie eksploatacji okazało się, że wymiennik nie podgrzewa czynnika do właściwej temperatury. Sporządzono bilans ciepła, przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej i producenta wy[...]
EN The analysis of the selection and functioning of a heat exchanger mounted in the industrial building was presented in the article. After a while it appeared that the heat exchanger is not heating up the medium to the right temperature. A heat balance was prepared as well as an analysis of design doc[...]
10
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 253-257
PL W Polsce użytkowanych jest ponad 2 mln gazowych przepływowych ogrzewaczy wody, które reprezentują grupę urządzeń typu B. Urządzenia te niewłaściwie użytkowane mogą być zagrożeniem życia użytkowników. Wykonano badania możliwości adaptacji w istniejących strukturach budowlanych nowych rozwiązań oparty[...]
EN In Poland are used more then 2 million instantaneous water heaters represented appliances type B- an appliances intended to be connected to a flue that evacuates the products of combustion to the outside of the room containing the appliance and the combustion air is drawn directly from the room. Thi[...]
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 7 278-283
PL W artykule opisano system regulacji prognozowej stosowanej przez eGain [1] oraz wskazano na możliwe oszczędności ciepła wynikające ze stosowania tego rodzaju regulacji. Obecnie system ten jest stosowany w budynkach wielorodzinnych.
EN Weather forecast control of a heating system is presented. The system has been described as eGain [1] where resulting possible heat energy savings have been indicated. The system is currcntly applied in multi-family residential buildings
12
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono problematykę ponownych ociepleń. Opisano wytyczne oceny stanu istniejącego ocieplenia. Podkreślono znaczenie mocowania mechanicznego systemów ociepleniowych. Zamieszczono także wskazówki dla osób kontrolujących i nadzorujących przebieg tego typu prac.
EN This article presents the issues related to the re-application of thermal insulation. It describes the guidelines on the existing insulation condition evaluation. The significance of mechanical fixing of thermal insulation systems has been indicated here. The paper also contains preliminary guidelin[...]
13
80%
Izolacje
PL Podstawowym zadaniem zewnętrznej warstwy systemu ociepleń, czyli wyprawy tynkarskiej, jest zagwarantowanie ochrony budynku przed wodą i wilgocią oraz nadanie mu estetycznego wyglądu.
14
80%
Instal
2009 nr 9 32-36
15
80%
Instal
2009 nr 9 37-38
16
80%
Instal
2009 nr 10 2-10
PL W sieciach ciepłowniczych gdzie nośnikiem ciepła jest woda, często znajdują zastosowanie stalowe zbiorniki służące do magazynowania gorącej wody sieciowej zwane zasobnikami ciepła. Zasobniki ciepła pracują w wielu krajach Europy północnej i zachodniej, od kilku lat również w Polsce notuje się stopni[...]
EN In district heating and combined heat and power (CHP) systems it is sometimes optimal to install a device to store heat from one period of time to another. There are several possibilities depending on the structure of the system. Hot water storage tank can be used for decoupling the production of he[...]
17
80%
Instal
2008 nr 12 16-25
PL W artykule omówiono rodzaje i przeznaczenie rurociągów preizolowanych, w kontekście zastosowanych materiałów i metod produkcji. Przedstawiono czynniki wpływające na prawidłowe wykonanie, a w efekcie bezawaryjną eksploatację rurociągów preizolowanych, z uwzględnieniem aktualnych norm i wytycznych. Op[...]
EN The types and application of preinsulated pipelines concerning used materials and production methods was presented in the article. The factors influencing proper realization and in effect influencing failure-free operating of preinsulated pipelines, taking into consideration current standards and gu[...]
18
80%
Instal
2008 nr 11 10-16
PL Na rodzaj, moc i sposób pracy urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych ma wpływ wiele czynników. Podstawą doboru tych urządzeń jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania na strumień ciepła, uzależnionego od warunków wewnętrznych (obsada ludzka, zachowanie odpowiedniej jakości stanu przegród) oraz od[...]
EN Many factors have an influence on the kind, the power and the way of the heating and ventilations systems. The base of this selection is to define the real need of thermal stream, which is addicted to internal conditions, such as people and keeping suitable quality of partition and weather condition[...]
19
80%
Instal
2007 nr 6 24-29
PL W artykule przedstawiono wybrane przedsięwzięcia modernizacyjne w miejskim systemie ciepłowniczym m.st. Warszawy zrealizowane w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Zarysowano kierunki dalszych zmian oraz wskazano sposoby zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej przesyłania ciepła w wars[...]
EN The selected modernization projects of Warsaw district heating system realized within last fifteen years were presented in the article. The tendencies of future changes were shown as well as the ways of increasing energy and economical efficiency for heat transfer in Warsaw district heating system.
20
80%
Instal
2007 nr 5 34-40
PL Liberalizacja rynku energii elektrycznej zwiększyło potrzebę elastyczności jednostek pracujących w skojarzeniu dla uzyskania większej ekonomiki zarówno przy zaspokajaniu potrzeb odbiorców ciepła jak i udziału w rynku energii elektrycznej. Wprowadzenie do układu ciepłowniczego bufora (wodnego zasobni[...]
EN The liberalization of electric market increased the necessity of elasticity of individual cogeneration units for obtainment of larger economics of both heat consumers as well participants of electricity market. The introduction to the heat/electricity generation processes of storage facilities enabl[...]
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last