Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2008 nr 4 12-13
PL Omówiono zagadnienie niezawodności sieci ciepłowniczych preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem elementów zespołu złącza. Rozważania zostały poparte statystykami prowadzonymi przez AGFW.
EN The matter of operational reliability of preinsulated district heating systems with particular consideration of joint elements was discussed in the article. The considerations were sustained by statistics run by AGFW.
2
100%
Rynek Energii
2005 nr 3 47-51
PL W sieciach cieplnych, obok rzeczywistych strat wody sieciowej, występują również straty pozorne, powodowane zmianami temperatury wody sieciowej, a przez to zmianami jej objętości właściwej. W artykule rozpatrzono problem strat pozornych i dokonano próby analitycznego i pomiarowego ich określenia.
EN In district heating networks, beside real losses of water, occur ostensible declines as well. These declines are caused by net water temperature changes. This problem was analyzed, measuring research was realized and results are presented in the paper.
3
80%
Rynek Energii
2012 Nr 5 45--52
PL W artykule opisano zmiany jakim będzie podlegać rynek ciepła na przykładzie systemów ciepłowniczych Wrocławia i Opola do roku 2025. Kierunki rozwoju rynków ciepła są wnioskowane na podstawie zmian w otoczeniu międzynarodowym, następnie krajowym oraz z uwzględnieniem specyfiki obu miast. Autorzy prze[...]
EN This paper describes changes in domestic heating networks till 2025 on example of Wrocław and Opole. Conclusions concerning directions of heat market development are drawn from changes in international environment, then national, and the specificity of both cities. The authors predict that the imple[...]
4
80%
Instal
2012 nr 12 10-15
PL W artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów osiedlowej wodnej sieci ciepłowniczej. Przedstawiona metoda doboru średnic sieci osiedlowej uwzględnia optymalną prędkość wody sieciowej oraz lokalne warunki hydrauliczne tj. dopuszczalny spadek ciśnienia w sieci, zapewniający wymagane ciśnie[...]
EN Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based on [...]
5
80%
Instal
2012 nr 6 21-26
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji gazowych układów kogeneracyjnych. Przeprowadzono obliczenia na podstawie danych rzeczywistego systemu ciepłowniczego. Obliczenia wykonano z zastosowaniem agregatów firmy Jenbacher. Jako kryterium optymalności przyjęto prosty czas zwrotu (SPBT - simply pa[...]
EN In the article a method of optimizing gas cogeneration system is presented. The calculations based on real heat engineering system were carried out. The aggregates produced by Jenbacher were used in calculations. As criterion of the optimality simply payback time - SPBT was accepted. The calculation[...]
6
80%
Instal
2011 nr 7/8 9-10
PL Projekt "Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie" realizowany przez miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, otrzymał jako jedyny w województwie łódzkim unijne dofinansowanie i znalazł się w pierwszej piątce polskich firm energetycznych. Środki w wysokości 21 [...]
EN The project "Reconstruction and modernization of district heating networks for housing estates in Bełchatów" realized by local Power engineering company, received EU founding as the only one in Łódź district and is in top five of Polish energy companies. An appropriation of 21 million PLN come from [...]
7
80%
Instal
2011 nr 12 6-8
PL Dzięki zastosowaniu termografii wykonywaniej z powietrza możliwa staje się całopowierzchniowa ocena sieci ciepłowniczych oraz można dokonać inwentaryzacji i rozróżnienia słabych punktów w sieci. Może ona być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania odnawiania i remontów[...]
8
80%
Instal
2012 nr 2 10-11
PL Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. Zamknięcie pętli może być realizowane na różne sposoby, najlepsze zdaniem autora, jest spięcie drutów alarmowych zwykłą złączką elektryczną tuż po wyprowadzeniu ich spod zakończenia term[...]
EN Closed supervision system in preinsulated district heating networks is more simple to implement and diagnostics. Closing the loop can be implemented in various ways, the best according to the author, is to connect wire alarm with typical electrical connector after removal from heat shrink end.
9
80%
Instal
2008 nr 9 16-17
PL Niniejsze opracowanie jest kontynuacją artykułów omawiających możliwości wykorzystania akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej współpracującej ze skojarzonym źródłem przetwarzania energii, opublikowanych w miesięczniku „Instal” nr 1/2006 i 9/2006. Prowadzone w latach 2005-2007 próby i ich analiza w [...]
EN This study presented herein is a continuation of articles regarding possibilities of the usage of the heat accumulation in the heat distribution network cooperated with combined energy sources presented in the INSTAL No. 1/2006 and 9/2006. Conducted in 2005-2007 tests and their analysis in the heati[...]
10
80%
Instal
2010 nr 1 10-13
PL Straty przesyłania w sieci ciepłowniczej wyznaczane są dla różnych potrzeb, m.in. do optymalizacji pracy systemu, typowania odcinków sieci do wymiany, dla potrzeb sporządzania wykresów regulacyjnych. Pozyskiwanie środków europejskich na przedsięwzięcia modernizacyjne w ciepłownictwie wiąże się z wyk[...]
EN Transmission hest losses in district heating system are determined for different reaseons, among other things for system functioning optimalization, selection of system segments for replacement, for preparation of regulation diagrams. Obtaining european founds for medernization investments in distri[...]
11
80%
Instal
2010 nr 4 32-35
PL Symulacje pracy systemów ciepłowniczych pozwalają przewidzieć reakcje systemu na czynniki zewnętrzne takie, jak: awarie, nagłe zmiany zapotrzebowania na energię , awarie źródeł ciepła itp. Z uwagi na złożoność systemów, moduły obliczeniowe muszą być oparte na wielu modelach matematycznych opisujący[...]
EN The functioning simulation of district heating systems allow to foreseen the system reaction to external factors like: failure, sudden energy requirement changes, heat sources failure etc. Because of system complexity, the analytical modules have to be based on many mathematical modules defining the[...]
12
80%
Instal
2016 nr 1 5--10
PL Inteligentna Sieć Ciepłownicza to wdrażana obecnie inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A. W ramach projektu, Warszawska Sieć Ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Rozwią[...]
EN Smart Heating Network it is a currently implemented investment of Veolia Energy Warszawa SA. In the frame of this project, Warsaw Smart Heating Network will be equipped with modern infrastructure, enabling monitoring and integrated management of each of its elements at a distance. Solutions with the[...]
13
70%
Instal
2008 nr 10 6-8
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu czynników meteorologicznych na awaryjność sieci ciepłowniczej na przykładzie wybranej części miejskiego systemu ciepłowniczego MPEC Kraków, związanej z magistralą zachodnią. Badana sieć zasilająca odbiorców głównie w ciepło grzewcze (niewielki udział c.w.) pracow[...]
EN The paper describes research and results of investigation the correlation between failure frequency of district heating and dynamics of outdoor temperature changes. The calculation were done using measurements data collected in one of the part Krakow district heating system. Two-parameters method of[...]
14
61%
Instal
2013 nr 9 14--15
15
61%
Instal
2011 nr 4 20-24
PL Krajowe systemy ciepłownicze charakteryzują się różnym stopniem szczelności znacznie przewyższających wskaźniki systemów krajów Europy Z achodniej. I stnieje wiele przyczyn takiego stanu polskich systemów oraz podejmuje się wiele czynności zmierzających do uszczelnienia infrastruktury systemów ciepł[...]
EN Domestic district heating systems are charcterized by varying degrees of leakage rates significantly higher than the systems of western Europe. There are many reaseons of that state of Piolish systems and there are many operations taken to seal infrastructure of district heating systems. This articl[...]
16
61%
Instal
2011 nr 9 21-23
PL W artykule omówiono dwa występujące w Polsce systemy nadzoru sieci ciepłowniczych preizolowanych. Uwidoczniono zasadnicze różnice między nimi i wstępnie oceniono ich użyteczność w krajowych warunkach eksploatacyjnych.
EN Two existing in Poland surveillance systems for preinsulated district heating networks were discussed in the article. Fundamental differences between them were exposed and their usefulness in national conditions of service was rated initially.
17
61%
Instal
2011 nr 11 8-10
18
61%
Instal
2011 nr 12 2-5
19
61%
Instal
2009 nr 11 12-15
PL Artykuł omawia metodykę obliczeń strat ciepła preizolowanych podziemnych sieci ciepłowniczych w oparciu o wymagania określone w normach PN-EN 13941:2006 i PN-EN 15698-1:2009. Metodyka obliczeń dotyczy zarówno pary rur pojedynczych, jak i rur podwójnych TwinPipe.
EN The following article describes methodology of calculations heat loss from underground peinsulated pipelines in accordance with requirements of PN-EN 13941:2003 and PN-EN 15698-1:2009. The method of calculations concerns both pair of single preinsulated pipes and two pipes imbedded in circular insul[...]
20
61%
Instal
2009 nr 12 12-19
PL Pompa ciepła może być jednym z niekonwencjonalnych źródeł ciepła, które pozwolą na obniżenie zużycia konwencjonalnych surowców energetycznych. W artykule opisano wykonany bilans energetyczny i oszacowanie kosztów ogrzewania budynku wielomieszkaniowego ogrzewanego pompami ciepła współpracującymi z mi[...]
EN The heat pump, nonconventional heat source is leading to deacrease of conventional fuels consumption. The annual energy balance and annual costs of house heating is described in the paper. The heat source of the house heating is a heat pump installation cooperating with the town heat network install[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last