Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 266
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 211-218
PL Jednym ze sposobów podnoszenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej bloku energetycznego jest wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych do podgrzania kondensatu obiegu głównego. W artykule przedstawiono analizę dotycząca wykorzystania ciepła odpadowego spalin bloków węglowych dużej mocy w obi[...]
EN The usage of the heat from exhaust gas to heat the feed water is one of the ways to increase the efficiency of the energy production in a power plant. This paper presents the influence of the heat recovery system on the coal power plant efficiency working in ORC. The unit of high power will be under[...]
2
100%
Izolacje
PL Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.
3
100%
Izolacje
PL Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związ[...]
4
100%
Chemical and Process Engineering
PL Produkowane współcześnie kompozyty to najczęściej materiały wielowarstwowe o periodycznie powtarzalnej strukturze, które w modelu można zastąpić ekwiwalentnymi jednorodnymi materiały ortotropowymi o zastępczych współczynnikach przewodzenia ciepła. Na podstawie analizy dwuwymiarowego przepływu ciepła[...]
EN Composites produced nowadays are most often multilayered materials with a periodic structure, which allows one to treat them as homogeneous orthotropic materials with average thermophysical parameters. Large possibilities exist to shape their structures in the course of designing by a proper distrib[...]
5
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki analizy wymiany ciepła przy przepływie powietrza i wody ogrzewanym kanałem z wypełnieniem siatkowym. Stwierdzono, że zastosowanie wypełnienia siatkowego umożliwia zwiększenie strumienia wymienianego ciepła oraz współczynnika wnikania ciepła z jednoczesnym obniżeniem temperatury [...]
EN The paper presents the results of studies concerned with heat exchange during the flow of air and water through a channel with and without wire mesh packing. It was stated that using wire mesh packing makes possible increase in heat exchanged flux as well as heat transfer coefficient at simultaneous[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
PL W pracy przedstawiona została metoda prognozowania stanu zagrzewania zachodzącego w materiałach sypkich pochodzenia organicznego. Relację pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą masy ziarnianej zboża opisano za pomocą transmitancji dyskretnej. Położenie wartości pierwiastków równania charaktery[...]
EN The paper describes the method of forecasting of heating states in bulk materials of organic origin. The relation between the temperature of ambience and the cereal's temperature was described by discreet transmittance. The value of roots of characteristic equation was used to forecast of heating st[...]
7
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 6 8-13
8
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 1 7-14
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz wykresów indykatorowych uzyskanych w trakcie badań na jednocylindrowym, wysokoprężnym silniku eksperymentalnym zasilanym gazem o zawartości metanu 95%. Badania przeprowadzono przy stałej prędkości obrotowej silnika oraz przy zmiennej temperaturze początkowej powietrza zas[...]
EN The analysis results of indicator graphs, obtained during examinations of an experimental single-cylinder high-compression combustion engine, are presented. The engine was fuelled by biogas with 95% of methane content. The examinations were carried out with a constant rotational speed of the engine [...]
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Właściwe określenie wielkości mocy zamówionej rzutuje na podejmowanie racjonalnych decyzji odnoszących się do zaplanowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie rozbudowy lub modernizacji źródła ciepła. Przewidywana na przyszłość wielkość mocy zamówionej jest również elementem wskazującym [...]
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
12
100%
Instal
2007 nr 1 14-15
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań trzech płaszczowo - rurowych wymienników ciepła wraz z analizą uzyskanych wyników. Pomiary wykonane były zgodnie z zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji "Procedurą Badań Przepływowych Wymienników Ciepła typu Woda - Woda".
EN The investigation results of three tubular jacket heat exchangers have been analysed and presented. The measurements were carried out according to the procedure (Flow Investigation Procedure of Water-Water Heat Exchangers) confirmed in the Polish Accreditation Centre.
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Problem akumulacji ciepła wynika najczęściej z niezgodności czasowej pomiędzy wytwarzaniem a zapotrzebowaniem na nośnik energii. Zjawisko tego rodzaju najczęściej dotyczy energii elektrycznej, ale również podaż i popyt na nośniki ciepła grzejnego (para i gorąca woda) nie ma charakteru symultaniczneg[...]
EN The principle of operation and exploitation advantages of a heat accumulator is presented.
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z. 11 197-207
PL Podczas pracy spalarni odpadów - przede wszystkim w okresie letnim - występują okresowe nadwyżki energii cieplnej. Interesująca wydaje się propozycja ich zagospodarowania do produkcji " chłodu". W pracy zaproponowano zastosowanie bromo-litowego urządzenia chłodniczego do oziębiania wody. Przygotowa[...]
EN During work of incinerating plant one deals with periodical surplus of thermal energy first of all in summer period. It seems that interesting proposal can be connected with theirs utilization to production of "coolness". This paper is devoted to presentation of bromine-lithium refrigerating system [...]
16
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 273-280
PL Dynamiczne charakterystyki cieplne przegród budowlanych ujawniają swoje znaczenie przy zaistnieniu wahań temperatury zarówno po zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie przegrody. Przegrody posiadające identyczny współczynnik przenikania ciepła, mogą posiadać różne dynamiczne właściwości cieplne w waru[...]
EN Dynamic thermal characteristics of building envelopes show their importance in fluctuating interior and exterior temperature conditions. Envelopes having the same thermal transmittance under steady state boundary conditions could have different dynamic thermal characteristics invariable temperatu- r[...]
17
100%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 2 (6) 18-21
EN In any point of the belt contact with the drum a relative speed compensation takes place that is carried out by a slippage even when the relevant contact spots are fairly clean and dry. This leads to heat generation that is being absorbed by both materials involved – by the belt as well as by the dr[...]
18
100%
Journal of KONES
EN The paper presents results of numerical fmite volume analysis of an efficiency of honeycomb compact gas to gas heat exchanger usedfor compressor interstage cooling for aircraft jet engine. The main analysis starts with building geometry followed by the problem description and model discretization le[...]
19
100%
Journal of Machine Engineering
EN This paper overviews thermal fundamentals in metal cutting process for the determination of the amount of heat in the cutting zone which represents the interfaces between the cutting tool, the chip and the workpiece materials. Different measuring and predicting techniques of the tool-chip contact te[...]
20
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper exploits an idea of generating mechanical macroscopic inflation of elastic polymeric foam by means of thermally induced expansion of gas present in the foam pores. Electrically conducting composite foam is internally heated by Joule heat produced by the current How through its porous netwo[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last