Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat transfer coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
EN In this paper the effect of the orientation a flat heater on the heat transfer coefficient in a gas- solid fluidized bed is experimentally investigated. The effect of the rectangular heater and the gas flow was examined by changing the angle from 0° to 180°, connection with the effect of the hydrody[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN Mean values of the convective mass/heat transfer coefficient for peculiar sheet--porous structure of the high speed rotating rotor of the heat regenerator were measured electrolytically. Similarity conductions in the short, curved and diffusor-like ducts were obeyed. The measurements were made for r[...]
3
100%
Archives of Thermodynamics
EN Precise general solution for transient temperature field in a half-space during the surface step-heating is presented. The solution takes into account the difference between fluid and initial body temperature. Advantages of utilizing the solution for the case of equal fluid and initial body temperat[...]
4
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Podczas kształtowania na gorąco oraz hartowania stali borowych, współczynnik przenikania ciepła pomiędzy materiałem a narzędziem znacząco wpływa na rozkład temperatury, rozwój mikrostruktury i w konsekwencji na własności mechaniczne produktu końcowego. W niniejszej pracy został wyznaczony współczynn[...]
EN During hot forming and tailor tempering of boron steels, heat transfer between work-piece and dies has an important effect on the temperature distribution, microstructure evolution and mechanical properties of the final formed parts. In the present paper the interfacial heat transfer coefficient (HT[...]
5
100%
Archives of Thermodynamics
EN The distribution of the heat transfer coefficient is calculated from temperature. The unknown parameters associated with the solution are selected to achieve the closet agreement in the least squares sense between the computed and measured temperatures using the Levenberg-Marquardt method. The nonli[...]
6
100%
Structure and Environment
2016 Vol. 8, no. 4 278--281
EN This article describes information about the research of the heat transfer coefficient from air to water on the basis of comparison of theoretical calculations with the use of mathematical modeling and experimental studies of small copies of the heat accumulator to operate in the charging mode and [...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 1087-1096
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w celu określenia współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie wrzącej cieczy w pionowym minikanale, którego jedna ściana wykonana jest z folii grzewczej pokrytej ciekłymi kryształami. Podczas eksperymentu mierzono: lokalną temperaturę[...]
EN The paper presents results of numerical calculations conducted in order to define the heat transfer coefficient in flow boiling in a vertical minichannel with one side made of a heating foil with liquid crystals. During the experiment, we measured the local temperature of the foil, inlet and outlet [...]
8
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 12 849--853
PL W artykule przedstawiono wyniki badań intensywności chłodzenia blach grubych metodą natryskową, przy użyciu dyszy wodno-powietrznej, firmy Lechler. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do zdefiniowania współczynnika wnikania ciepła dla różnych ustawień dyszy natryskowej względem chłodzonej powierzchni [...]
EN The paper presents results of research of the cooling intensity of air-water nozzle. The results was allowed to elaborate a map of the distribution of heat transfer coefficient for constant cooling water pressure, a variables distance from the nozzle to the cooling surface and variables amounts of p[...]
9
80%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 269--275
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika wymiany ciepła wyznaczonego na podstawie badań eksperymentalnych. Do wyznaczenia warunku brzegowego na powierzchni metalu chłodzonego natryskiem wodnym wykorzystano rozwiązanie brzegowego odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Badania eksperym[...]
EN The paper presents the results of the heat transfer coefficient determination while the water spray cooling process. To determine the boundary condition over the metal surface cooled by water spray the inverse heat conduction problem has been used. In the investigations the axially symmetrical sampl[...]
10
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 382--388
EN In this paper the calculations algorithm of heat-transfer coefficient in the combustion chamber of the internal combustion engine is presented. Developed algorithm is based on the in cylinder pressure data. The proposed algorithm can be helpful to determine the average values of heat-transfer coeffi[...]
11
80%
Materials Science Poland
2011 Vol. 29, No. 2 135--142
EN The ability of heat to flow across the casting and through the interface from the casting to the mold directly affects the evolution of solidification and plays a notable role in determining the freezing conditions within the casting, mainly in foundry systems of high thermal diffusivity such as chi[...]
12
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 45-46
PL Praca dotyczy sposobu obliczania wartości współczynnika wnikania ciepła w warunkach przepływu dwufazowego. Scharakteryzowano w niej równania proponowane w literaturze przedmiotu dla układów dwuskładnikowych. Na podstawie danych eksperymentalnych dokonano oceny skuteczności- metod słusznych dla układ[...]
EN The paper describes methods for heat transfer coefficient calculation in two-phase flow. The literature equations for predicting heat transfer in two-component systems are presented. On basis of experimental data the effectiveness of calculation methods for heat transfer in liquid — liquid systems o[...]
13
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni walcowanego wsadu. Na podstawie obliczeń analitycznych wyznaczono wartości współczynnika konwekcji i współczynnika radiacji.
EN The aim of this paper it to present a methodology of the heat transfer coefficient determination. The values of the convective and radiative coefficients were established on the basis of analytical calculation.
14
80%
Energetyka
2008 nr 11 761-764
PL Przedstawiono metodę wyznaczania efektywnego współczynnika wnikania ciepła w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej przy użyciu sieci neuronowej. W celu uzyskania niezbędnej liczby danych uczących, stworzono model matematyczny opisujący proces wymiany ciepła w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej. [...]
EN Presented is a method to determine the effective heat transfer coefficient with the use of neural network. Formulated is a mathematical model describing heat exchange process in conditions of fluidized circulating bed.The model correctnessis certified by comparison with data obtained from measuremen[...]
15
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Chłodzenie natryskiem wodnym stosuje się w wielu dziedzinach przemysłowych jak na przykład metalurgia, mikroelektronika czy inżynieria kosmiczna. W przemyśle metalurgicznym chłodzenie natryskiem wodnym jest wykorzystywane do polep­szenia i zoptymalizowania wydajności i jakości produktów wytwarzanych[...]
EN The water spray cooling is widely used in many industrial processes like metallurgy microelectronics, nuclear safety and aerospace engineering. The metallurgical industry uses spray cooling for quenching of iron ingots and cooling of strands in continuous casting process. A parameter which has a gre[...]
16
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W niniejszym artykule przedstawiono prostą metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła dla cienkich włókien termorezystancyjnych. Metoda ta jest metodą eksperymentalną, uniezależnia ona wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła od stosowanych dotąd formuł opierających się na stosowaniu [...]
EN This paper presents a simple method of determination of heat transfer coefficient for thin thermoresistance fibres. This method is an experimental one, it makes determination of heat transfer coefficient independent of formulas used so far that are based on the use of dependences describing the Nuss[...]
17
80%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 3 821--838
EN In this study, two methods were employed to measure the heat transfer coefficient, h, at the metal-mould interface during casting. The first method is to measure the size of gap formed between metal and mould during the casting process and estimate the value, h, based on the gap size. The second met[...]
18
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 376--385
EN Insulating liquids due to their properties are used in electrical power transformers, capacitors, connectors and high voltage power cables. One of the most important tasks for electrical insulating liquids is a heat transport out of the device. The heat transfer in the liquids depends on heat transf[...]
19
80%
Chemik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pracy prototypowego mikrowymiennika ciepła w układzie woda-woda. Dla zmieniających się natężeń wody ogrzewanej i chłodzonej oraz dla różnych temperatur początkowych gorącej wody, określano strumienie wymienianego ciepła, współczynniki przenikania ciepła oraz opo[...]
EN Streszczenie angielskie: The results of tests of micro heat exchanger prototype for water-water system have been presented in this paper. The heat transfer rate, the heat transfer coefficient and the pressure drop of media have been tested in the functions of hot and cold water flow rates and hot wa[...]
20
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy badano proces zamrażania żywności wykorzystując urządzenie o jednostronnym systemie impingement z odbiciem strumieni powietrza. Współczynnik wnikania ciepła wyznaczano metodą zamienników w warunkach: prędkość przepływu powietrza 22 m/s, temperatura -7°C i -15°C. Uzyskane w badaniach wartości[...]
EN The food freezing process realized by using the one side impingement system with air flow reflection was investigated. The overall heat transfer coefficient was determined by using a copper piąte instead of food in conditions: air velocity 22 m/s, its temperaturę -7°C and -15°C. The values of heat t[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last