Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą technik[...]
EN The article shows test results for a coolant used in a cooling system. Changes in physical and chemical properties of the coolant based on propylene glycol are assessed. They are critical for proper operation of a refrigerating system. The results obtained by means of the FTIR spectroscopy method ar[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 2 8-12
PL Przeprowadzono symulację pracy elektrociepłowni z wyporowym zasobnikiem gorącej wody sieciowej w czasie sezonu ogrzewniczego. Określono przyrost przychodów ze sprzedaży dodatkowej, wyprodukowanej dzięki działaniu zasobnika energii elektrycznej szczytowej. Analiza ekonomiczno-finansowa wykazała zysk [...]
EN A heat storage tank enables the CHP plant to produce power in the periods with high electrical selling prices and to unload the stored heat in the periods of low electrical energy selling prices. By simulating a CPH production during the heating period for the whole range of ambient temperatures all[...]
3
100%
Rynek Energii
2002 nr 5 36-40
PL Przedstawiono wynik szacunkowej analizy ekonomicznej opłacalności zastosowania akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej współpracującej ze źródłem ciepła z turbinami upustowo-kondensacyjnymi. W zamieszczonych przykładach wzrost stopy zysku wynosi od 4,5 do 7%. Z cytowanej literatury wynika, że w przy[...]
EN The article shows, that storage of heat in district heating distribution network can improve economic effectiveness of combined heat and power (CHP) generation with condensing turbine. Presented case studies gave rate of profit 4.5¸7%. Storage of heat in network requires low-cost installation, which[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 131-141
PL W artykule omówiono czynniki warunkujące uzyskanie pożądanego rozkładu temperatury w zbiornikach akumulujących ciepło, przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.
EN Factors influence the proper stratification in the storage tanks. Selected constructional solutions of hot water storage tanks in solar installations.
5
100%
Rynek Energii
2017 Nr 5 15--22
PL Celem artykułu jest omówienie wpływu akumulatora zintegrowanego z cyklem parowym bloku energetycznego na sposób jego działania. Omówiono wpływ techniczny oraz ekonomiczny. Poruszono również aspekty dotyczące zmian zachodzących na rynku międzynarodowym w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycz[...]
EN The aim of the article is to discuss the impact of the heat accumulator integrated with steam cycle unit on its work. Technical and economical impact was discussed. Aspects concerning changes taking place on the international market in terms of how electricity is generated and its energy sources wer[...]
6
100%
Rynek Energii
2017 Nr 5 23--28
PL Alternatywą dla akumulacji energii w cieple jawnym (woda) jest akumulacja ciepła w przemianie fazowej. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu zjawiska przemiany fazowej ciało stałe – ciecz, którego entalpia (ciepło utajone) jest znacznie większa niż ciepło jawne. Kolejną zaletą są szerokie możliwośc[...]
EN An alternative for energy storage in sensible heat (water) is the heat storage in phase change. This solution takes advantage of the solid – liquid phase change process, which is characterized by significantly larger enthalpy comparing to sensible heat. Another advantage of heat storage in phase ch[...]
7
88%
Rynek Energii
2011 Nr 6 56-60
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej dwóch rodzajów materiałów zmiennofazowych (wosku pszczelego i octanu sodu) z grupy PCM (Phase Change Material). W substancjach tych ciepło przemiany fazowej (ciepło krzepnięcia) może być efektywnie wykorzystywane do akumul[...]
EN This paper discusses findings of experimental research on thermodynamic stability of two types of Phase Change Materials (PCM) (beeswax and sodium acetate). The phase change heat (solidification heat) stored in these substances may be used effectively to accumulate energy e.g. from renewables. The j[...]
8
88%
Archives of Thermodynamics
2014 Vol. 35, no. 3 281--295
EN The article presents a numerical model of the concrete heat accumulator for solar heating systems. Model uses control volume finite element method with an explicit solution method for time integration. The use of an explicit method is an essential advantage in the simulation of time-dependent change[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 217-220
EN This article is about the systems which storage and heat the ground in to the outdoor sports ground and it describes the main elements of this systems. Furthermore in this article are results of two days measurements. One result is measured in warm day second result is measured in cold day.
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę systemu akumulacji ciepła w zbiorniku wodnym zasilanym z płaskich kolektorów słonecznych. Określono wpływ temperatury otoczenia i temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym na wielkość jednostkowych strat ciepła. Straty te wyliczono dla okresów, w których akumulator nie[...]
EN The paper presents analysis of a system for heat accumulation in water tank supplied from flat plate solar collectors. The research allowed to determine the impact of ambient temperature and temperature of water in the accumulation tank on the volume of unit heat losses. These losses were calculated[...]
11
75%
Rynek Energii
2011 Nr 5 66-73
PL W artykule przedstawiono metodologię obliczeń akumulatorów ciepła wypełnionych materiałem o zmiennej fazie skupienia. Przedstawiono przykładowe obliczenia cieplne dla parafiny. Pokazano koncepcje zastosowania materiałów z przemianą fazową w elektrowniach i elektrociepłowniach.
EN This paper presents methodology of thermal computations for heat storage in phase changing materials (PCM). Computational and experimental results are shown for paraffin. Several concepts of applications of PCM in power stations and CHP's are discussed.
12
75%
Rynek Energii
2013 Nr 4 37--42
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia pracy badawczej, której celem jest opracowanie modelu wykorzystania energii słonecznej do jednoczesnego przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektu z wykorzystaniem akumulacji ciepła rozdzielonej pomiędzy zasobnik wodny (c.w.u.) oraz z[...]
EN The article presents the basic assumptions of the research. The work scope is to develop a model of a solar heating system using heat storage splitted between water storage tank (for domestic hot water) and ventilated concrete or ceramic mass (for heating purposes).
13
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 89-96
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu komputerowego do optymalnego zarządzania pracą zasobnika ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze coraz częściej wyposażane są w duże zasobniki akumulacyjne. Zastosowanie zaprojektowanego systemu umożliwia maksymalizację korzyści wyni[...]
EN This paper describes an innovative computer system used to optimize work of CHP plant with a heat accumulator. Municipal heat networks are more often being equipped with large heat accumulators. Application of the designed system allows maximizing the benefits of optimal use of the tank, such as off[...]
14
75%
Silniki Spalinowe
EN The probe of use of heat storage to decrease the exhaust gas toxic components emission during cold start and warming up phase of SI engine has been undertaken in this work. For this purpose the research method enabling the analysis of processes occurring at each stage of engine warming up phase as w[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono obliczenia pól temperatury w stanach nieustalonych dla przegród budowlanych jedno i dwuwarstwowych, złożonych z materiałów o różnych dyfuzyjnościach. Dokonano obliczeń dynamiki podłogi grzejnej, przy różnym usytuowaniu przewodów grzejnych i różnej grubości warstwy akumulacyj[...]
EN In the paper temperature fields calculations were presented in non-steady state for one- and multi-layer structure, using materials with assorted thermal diffusivity. Computations of heating floor dynamics were made, with different thickness of storage heat elements and different depth of location h[...]
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 5 174--177
PL Opisano zagadnienia związane z magazynowaniem ciepła w zasobnikach wodnych w układach pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zagadnienia związane z alternatywnymi metodami magazynowania ciepła, np.: w materiałach PCM lub w gruncie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycz[...]
EN This paper describes issues related with heat storage in water tanks coupled with heat pumps and solar collectors. Alternative methods of heat storage, for example, with the use of Phase Change Materials (PCM) or the ground, are described as well. In the paper there are presented issues connected wi[...]
17
75%
Rynek Energii
2015 Nr 6 86--92
PL W artykule zamieszczono charakterystykę pracy układu skojarzonego złożonego z kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, jak również ilości pozyskanego w nim ciepła, która w porównaniu z potencjałem technicznym promieniowania słonecznego, szczególnie dla okresu letniego, jest znacznie zaniżona. Dla[...]
EN The article describes the operating characteristics of the combined system consisting of solar collectors and biomass boilers, as well as the amount of energy obtained in it, which compared with the technical potential of solar radiation, especially for the summer period, is significantly too low. I[...]
18
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 3 17--22
PL Artykuł przedstawia rozważania dotyczące uwzględniania stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła w analizach funkcjonowania słonecznych instalacji grzewczych. Opisano model działania instalacji słonecznej do podgrzewania c.w.u. i do ogrzewania pomieszczeń. Zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej[...]
EN The paper presents consideration of taking into account the heat stratification in storage tanks in analysis of solar heating systems operation. Model of DHW and space heating solar system have been described. Results of numerical simulation of different types of solar heating systems operation have[...]
19
75%
Archiwum Energetyki
2005 T. 34, nr 1 105-119
PL Najpopularniejszym sposobem pracy zasobników gorącej wody sieciowej współpracujących z elektrociepłowniami jest dobowy cykl pracy. Zasobnik ciepła jest wówczas ładowany i rozładowywany całkowicie w okresie 24 godzin. W artykule przeprowadzono analizę energetyczną pracy zasobnika ciepła w alternatywn[...]
EN The most popular mode of hot water storage tank operating in combined heat and power plant (CHP) is a daily mode. The storage tank operating in a daily mode completely charged and discharged in the period of 24 hours. The paper covers the energy analysis of hot water tank operation in an alternative[...]
20
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 4 451--461
EN The suitability of the IREQ (insulation required) index for predicting the thermal responses of 6 participants wearing chemical protective clothing was tested during exercise at -20 and -25 °C. IREQ was used to calculate duration limited exposure (DLE). Measured DLE correlated (r= .899, p < .001) wi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last