Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat release
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
2010 Vol. 30 nr 4 463-470
EN The measurements of heat release intensity of material should be treated as dynamic process and measurement should be dynamic accordingly. To validate the method of correction of dynamic error of the value of heat release intensity as measured accordingly to the method described in the ISO 5660-1 th[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The paper presents combustion process in loop scavenging two-stroke engine with high pressure direct injection of gasoline. A new method of determination of heat release rate on the base of experimental test in a two-stroke engine with direct gasoline injection is also presented. The target of the w[...]
3
80%
Journal of KONES
EN On the basis of the internal heat balance of CI engine with direct fuel injection, the quantity of heat transported during the combustion process from the combustion zone was determined. The real indicator diagrams are the bases for determination of the heat release Characteristics during the combus[...]
4
80%
Journal of KONES
EN In the present work there have been shown the results of initial researches concerning heat release process in the spark ignition engine with inner catalyst. There has been presented the calculative model of heat release process and calculative methodology leading to obtaining temperature course, co[...]
5
70%
Journal of KONES
EN Control of diesel fuel injection is very important and has influence not only at engine operating conditions but also at emission of toxic gases as NOx, HC, and Particulate Matter (PM) are effect of combustion process. Directly observing of combustion process is very difficult, but implementation to[...]
6
70%
Journal of KONES
EN An object of the paper is a novel method of effective heat release coefficient appointing during combustion process of the based on the real indicator diagram. The process quality of the heat release during process of combustion is evaluated by value of the effective heat release coefficient. Accept[...]
7
70%
Journal of KONES
EN The Mass Fraction Burn (MFB) and Heat Release Rate (HRR) reflects the amount of fuel burned, and the rate of burning throughout the combustion process in an internal combustion engine. These parameters play a crucial role in research and development endeavors focused on engine efficiency, emissions,[...]
8
70%
Journal of KONES
EN Experimental results of the four-stroke CI direct injection engine fed with vegetable fuel - methyl esters of the rapeseed oil in aspect pressure course and heat release are presented in the paper. Aim realized researches was estimation of the influence feed of the CI engine a vegetable fuel on perf[...]
9
70%
Journal of KONES
EN This paper includes the purposefulness of using real gas model in thermodynamic analysis of combustion process parameters. Conversion energy optimization in internal combustion engine is possible through well understanding phenomena occurring in combustion chamber. Nowadays the main investigation m[...]
10
70%
Polish Maritime Research
2009 nr 3 32-35
EN In order to determine indicator diagrams-based heat release characteristics, a single- zone model of net heat release was used for perfect gas. It was proved that when a constant value for isentropic exponent is assumed, the error in determining the characteristics can be limited to 1% at the nomina[...]
11
61%
Journal of KONES
EN The calculation of the heat release from the combustion process of the CH4 is presented of the paper. Correct calculation results of the heat released from combustion is important for design, modelling and testing phenomena in combustion chambers of internal combustion engines. The paper presents re[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 91--102
PL W artykule poddano analizie proces spalania oraz osiągi i emisję toksycznych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami w tym biopaliwami. Przebadano pośrednie parametry procesu spalania uzyskane w procesie modelowania matematycznego przy użyciu algorytmu stworzon[...]
EN In this study the performance and emissions as well as combustion process of diesel engine fuelled by chosen fuels, including biofuels was analyzed. The intermediate engine parameters which were obtained in the process of mathematical modeling, using an algorithm developed in MathCAD were investigat[...]
13
61%
Silniki Spalinowe
PL We współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym w zakresie średnich obciążeń i prędkości obrotowych dawka paliwa jest dzielona najczęściej na kilka części. Sposób podziału dawki staje się zatem kluczowy przy określaniu charakterystyki wtrysku paliwa z punktu widzenia przebiegu procesu spalania i p[...]
EN In modern diesel engines for medium loads and speeds the fuel dose is usually divided into several parts. The allocation of the dose is therefore crucial in determining the characteristics of fuel injection from the standpoint of the combustion process and engine parameters. The paper discusses the [...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 109--117
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym (węglowodorowym) EKODIESEL ULTRA D oraz estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME pozwalające wyznaczyć charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Analiza eksperymentalnie wyz[...]
EN The paper presents the results of investigations into AD3.152 UR engine running on EKODIESEL ULTRA D mineral (hydrocarbon) fuel and FAME rapeseed oil fatty acid methyl esters. The experimental results made it possible to determine heat release characteristics in the combustion process. The analysis [...]
15
51%
Journal of KONES
PL W artykule opisano zasadę pomiarów szybkości wydzielania się ciepła w silnikach spalinowych wykorzystującą zarejestrowane dane w procesie indykowania silnika. Przedstawiono sposób indykowania ciśnienia w cylindrze na przykładzie silnika autobusu zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) i LPG. Artyku[...]
EN In the paper described method of heat release measurement in IC engines using cylinder pressure registered at engine indicating process. It shows results of bus engines testing. Tested engines were fuelled with CNG or LPG. It contains results of heat release calculation made for engines operating in[...]
16
51%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 117--124
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wpływu prędkości strumienia wentylacyjnego w wyrobisku na rozwój dymu i emisji ciepła podczas pierwszej fazy rozwoju pożaru przenośnika taśmowego. Symulacja prowadzona była w programie Fire Dynamics Simulator (FDS) z modułem graficznym Pyrosim. Program FDS n[...]
EN The results of simulation into the influence of air stream velocity on smoke spread and heat release during first stage of belt conveyor fire have been presented in the article. Fire Dynamics Simulator (FDS) with graphical mode Pyrosim was the tool of simulation. FDS belongs to the group of Computat[...]
17
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 12--24
PL Pogorszenie parametrów ekonomiczno-ekologicznych silnika dwupaliwowego przy częściowych obciążeniach wynika z przewlekłego spalania zubożonej mieszaniny gaz-powietrze . Prowadzi to do zmniejszenia sprawności ogólnej silnika i wzrostu emisji CO i THC. Problemy te są trudne do rozwiązania w silnikach [...]
EN Worsening of economic and environmental parameters of a dual fuel engine at partial engine loads results from protracted combustion of leaned gas-air mixture. This leads to reduction of overall efficiency and growth of CO and THC emissions. Such problems are difficult to solve in traction engines du[...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 752-755
PL Podjęto próbę określenia wpływu środków ogniochronnych, takich jak hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol PNX), organicznie modyfikowany montmorylonit (Nanobent® ZW1) i polifosforan melaminy (Melapur 200) oraz ich kompozycji mieszanych, na parametry pożarowe utwardz[...]
EN Four com. flame retardants were added (5% by mass) to an epoxy resin to decrease its flammability, heat release rate, mass loss rate, smoke release rate, emission of C oxides and mass of residue during combustion at heat flux 30 kW/m2. The expts. were carried out in a cone calorimeter. Th[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu jedno-, dwu- i trzyetapowego wtrysku paliwa na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku 1.3 Multijet zasilanym olejem napędowym. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej cha[...]
EN The paper aims at analysing and assessing the impact of multistage fuel injection on heat release analysis of the combustion process in the 1.3 Multijet engine fuelled with diesel oil. The analysis was performed on real indicator diagrams taken for the engine working at the external speed characteri[...]
20
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 76--82
EN The article presents the reason for developing a 0D predictive and diagnostic model for opposed-piston (OP) engines. Firstly, a description of OP engines, together with their most important advantages and challenges are given together with current research work. Secondly, a PAMAR-4 engine characteri[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last