Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 159
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat recovery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mining Science
EN The article content the results of study of heat exchanger. Exchanger was made of plastic material: polystyrene. The measurement results were used for efficiency analysis of this type of heat exchanger as an alternative to the commonly used heat exchangers made of aluminum.
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 517--520
PL W artykule wykonano charakterystykę energetyczną budynku handlowego na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie 2009/91/WE dla stanu istniejącego oraz porównano je z dwoma wariantami oszczędności z zastosowaniem odzysku ciepła. Pierwszy z nich, to rozwiązanie z zastosowaniem systemu wentylacji z odz[...]
EN In the article a commercial building energy performance based on the requirements of Directive 2009/91/EC was presented. Also comparison of two variants of savings energy with using heat recovery was described. The first solution it is an air ventilation system with rotatable heat exchanger. The sec[...]
3
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 10 423-427
PL W pierwszej części tej publikacji ("TCHK" nr 8/2008) autorzy zwrócili uwagę na ścisły związek techniki chłodniczej z energetyką i na tym tle na konieczność odzysku ciepła skraplania wraz ze wskazaniem możliwości jego praktycznego wykorzystania. W dalszej części przedstawili charakterystykę technicz[...]
EN The first part of the paper (" TCHK" No. 8/2008) dealt with utilising of condensation heat as low-temperature heat source foe compression heat pump. Authors have emphasized a close connection between power generation and refrigeration as well as necessity of utilising of all sources of waste heat in[...]
4
80%
Instal
2011 nr 5 12-16
PL Ciągle postępujący rozwój technologiczny wiąże się z ogromnym zużyciem energii, a co za tym idzie z coraz większym wykorzystywaniem stale kurczących się zasobów paliw kopalnych, tworzeniem wtórnego efektu cieplarnianego oraz wzrostem zanieczyszczenia atmosfery produktami spalania. W związku z nieust[...]
EN Constant progression of technological development involves huge energy consumption, and thus with the increasing use of constant dwindling resources of fossil fuels, formation of secondary greenhouse effect and increase of atmosphere pollution with combustion products. In connection with ongoing, in[...]
5
80%
Ceramika Budowlana
2011 nr 1 4-6
6
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 6-7 336-342
PL Pierwsza część publikacji poświęconej wykorzystaniu ciepła skraplania urządzenia chłodniczego jako dolnego źródła energii dla sprężarkowej pompy ciepła ( SPC). W części wstępnej autorzy zwracają uwagę na ścisły związek techniki chłodniczej z energetyką i na tym tle na konieczność odzysku ciepła skra[...]
EN This is the first part of the paper dealing with utilising of condensation heat as low-temperature heat source foe compression heat pump. Authors have emphasized a close connection between power generation and refrigeration as well as necessity of utilising of all sources of waste heat including con[...]
7
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 12 495-503
PL Artykuł poświęcony ocenie ekonomicznej odzysku ciepła skraplania w wybranej przemysłowej instalacji chłodniczej, a są nią urządzenia chłodnicze zainstalowane w Zakładzie Mięsnym "SKIBA" w Chojnicach. W części wstępnej przedstawiono charakterystykę techniczną instalacji chłodniczej w tym obiekcie. Oc[...]
EN The paper deals with economical issues of the condensation heat recovery for the exemplary industrial refrigeration system located at the meat processing plant "SKIBA" at Chojnice. The technical description of the refrigeration system has been presented. The heat rate of superheating of discharged v[...]
8
80%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 3 631--642
EN The basic aim of the task is to compile a temperature stratification system in an accumulation tank. The range of the thesis concerns the shape and dimensions of a stratification system for an accumulation tank. Thermal stratification is a process that comprises the maintaining of temperature strati[...]
9
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1454--1458, CD
PL W artykule podjęto próbę analizy i oceny możliwości komercjalizacji innowacyjnej technologii odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, opracowanej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Innowacyjność technologii odzysku ciepła w kab[...]
EN This article attempts to analyse and assess the feasibility of commercializing an innovative heat recovery technology in spray booths, developed at the Department of Maritime and Transport West Pomeranian Uni-versity of Technology in Szczecin. Innovation of technology heat recovery in spray booths i[...]
10
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2019 R. 54, nr 1 22--27
PL W artykule opisano zasadę działania chłodziarek adsorpcyjnych, podano źródła ich zasilania w ciepło oraz scharakteryzowano je pod względem korzyści i problemów eksploatacyjnych. W zasadniczej części pracy dokonano analizy porównawczej różnych wariantów zasilania chłodziarki adsorpcyjnej zastosowanej[...]
EN In this paper principle of operation of adsorption refrigerators was described and sources of heat which are used to supply this devices were indicated. Moreover benefits and technical obstacles connected with application of adsorption chillers were described. In the main part of this article compar[...]
11
70%
Journal of KONES
EN The maximum efficiency of the conventional spark ignition engine is 33%, in the case of diesel engines is 42%. The conclusion is that the energy contained in the fuel and "released" in the combustion process is converted into mechanical work only in a small degree. The rest of the energy is unfortun[...]
12
70%
Journal of KONES
EN The article presents a brief discussion about issues of energy harvesting of waste heat generated during the operation of the SI (spark ignition) internal combustion engine (ICE). The available methods of implementation and the problems associated with them were presented. In recent years, there has[...]
13
70%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 4 798--802
PL Przedstawiono metodę maksymalizacji odzysku ciepła w sieci wymienników ciepła (SWC) przez modyfikację tej sieci. Proponowana metoda opiera się na maksymalizacji siły napędowej, którą jest różnica temperatury gorących i zimnych strumieni procesowych. Obliczenia obejmują zwiększenie prawdopodobieństwa[...]
EN Driving force in a heat exchanger network was maximized by increasing the temp. difference between the hot and cold process streams and the heat transfer coeffs. The splitting the cold crude oil stream resulted in increasing the recovered heat by 4%.
14
70%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 70-71
EN A simple graphical method was developed for calculating optimal usage of heating and cooling utilities in heat integration. The approach is based on analogy to water pinch concept.
15
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Kompostowanie jest procesem biologicznym, w którym w fazie termofilnej wydzielane są znaczne ilości ciepła. W pracy przedstawiono metodykę wyliczania ilości ciepła wytwarzanego w procesie kompostowania odpadów biologicznych w izolowanych, napowietrzanych bioreaktorach. Szczególną uwagę zwrócono na s[...]
EN Composting is a biological process in which in the thermophilic phase considerable amounts of heat are released. Methodology of calculating the amount of heat produced in the process of biological waste composting in isolated, aerated bioreactors was presented in the paper. Special consideration was[...]
16
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono najprostszy możliwy dynamiczny model obiegu chłodniczego wraz z systemem sterowania. Model pozwala oszacować bezwładność instalacji chłodniczej, jak i pomp ciepła z systemem odzysku ciepła z pary przegrzanej. Do obliczeń przyjęto model skupiony. Model instalacji chłodniczej pow[...]
EN Refrigeration devices except receiving low temperatures in cooling chambers or air conditionings systems enable to receive a high temperatures in heal pumps. Refrigeration cycle allows to obtain high temperature in the room from the heat transfer process in the condenser. Paper presents the simplest[...]
17
61%
Instal
2012 nr 10 44-49
PL W artykule omówiono efekty energetyczne stosowania recyrkulacji powietrza wywiewanego i odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w urządzeniach wentylacyjnych w porównaniu do urządzeń wentylacyjnych pracujących w układzie otwartym. Uzyskane efekty wyznaczono dla całorocznej pracy urządzeń wentylacyjny[...]
EN The article outlines the energy effects received due to the application of either recirculation of exhaust air or heat recovery from exhaust air in ventilating systems in comparison to the open systems. The obtained results are related to yearly work of ventilating plants for average external air pa[...]
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 68-69
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczysz-czania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpo-wiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych flokulantów na proces sedyment[...]
EN The experimental results of post-production wastewater treatment process in the anodizing department of SAPA Aluminum plant are presented. Several tests for the determination of appropriate neutralization time of wastewater stream were carried out in the study. An influence of different flocculants [...]
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono systemy odzysku ciepła w tłoczniach gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej.
EN The paper discusses heat recovery systems for generating of electric energy in natural gas pumping stations.
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 242-244
PL W dużych transformatorach energetycznych, nawet o bardzo dużej sprawności, odprowadzanie energii strat jest jednym z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. W praktyce spotyka się różnorodne rozwiązania sterowania chłodzeniem począwszy od najprostszych z termometrem kontaktowym po rozwiązanie zaawan[...]
EN In large power transformers, even of very high efficiency a dissipation of the lost energy is one of the major structural problems. In practice different control solutions can be used from the simple ones, like contact thermometer to the advanced ones with PLC. Using the advanced solutions creates t[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last