Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat of combustion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 35-40
PL Celem polityki energetycznej Unii Europejskiej jest osiągnięcie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Prezentowany artykuł dotyczy badań eksperymentalnych biomasy i jej mieszanin z węglem oraz miejscu biomasy w energetyce odnawialnej. Stosowanie biomasy jest w dużej mierze zależne od ciepła [...]
2
100%
Central European Journal of Energetic Materials
EN Energetic linear polyphosphazenes are of potential interest as novel binders for energetic formulations. However, the presence of phosphorus in these materials renders their combustion chemistry significantly different to that of conventional binders. This paper explores the combustion chemistry of [...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarna jakościowego oraz porośniętego, gatunków zbóż z podrodziny wiechlinowatych. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in., [...]
EN The purpose of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of the quality and the sprout seed, grain varieties belonging to a sub-variety of graminae. The research was conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 307-312
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarniaków zbóż przy różnym stopniu ich uwilgotnienia (11, 16, 18%). Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in. że największymi[...]
EN The purpose of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of wheat grains with a different degree of humidity (11, 16, 18%). The researches were conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. On the basis of the obtained re[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania słomy jęczmienia z uprawy przy dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na wartość ciepła[...]
EN The objective of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of barley straw from cultivation at two levels of potassium fertilization. The research were conducted using a calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the obtained result[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 363-371
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wilgotności na ciepło spalania oraz wartość opałową trocin, słomy i papieru. Wyniki badań posłużą do opracowania technologii wytwarzania brykietów opałowych z trocin, słomy i papieru a także z różnych ich kompozycji.
EN This work presents the results of researches of influence of moisture to warmly combustion and values of combustible of sawdust, straws and of paper. Results of investigations will be of service to elaboration of technology of production of combustible briquettes from sawdust, straws and of paper an[...]
7
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 875-889
PL Biomasa jest obecnie w Polsce głównym źródłem energii odnawialnej. Udział biomasy w bilansie paliwowym w 2008 roku w Polsce wyniósł 87,7%, a w UE-25 - 46,0% [3]. Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa leśna, ale znaczenia nabierają także paliwa z biomasy rolniczej. Do nich zalicza się bio[...]
EN The aim of this study was to assess the calorific value in analytic state of willow biomass of several clones of willow (Salix viminalis), acquired in the second, third and fourth year of cultivation in the region of Koszalin, on light soil, under different organic and mineral fertilization. Biomass[...]
8
75%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 4 139--145
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania biomasy odpadowej, w postaci części nadziemnych, wybranych gatunków roślin zielarskich. Badaniami objęto ulistnione łodygi ostropestu plamistego, bezlistne łodygi tymianku i szałwii lekarskiej oraz osie kwiatostanowe lawendy[...]
EN The objective of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of waste biomass in the form of above-ground parts of the selected species of herbs. The research included leaved stalks of milk thistle, non-leaved stalks of thyme and garden sage and inflorescence axes o[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 59 (3) 45--70
PL Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby ta wielkość była porównywalna dla różnych paliw, powinna charakteryzować paliwo w sposób jednoznaczny. Do tego celu wykorzystuje się dwie wielkości [...]
EN One of the most important parameters of the fuel, from its practical point of view, is a total amount of heat that can be released during the combustion process of this fuel. To compare this parameter with various fuels, it should characterize the fuel in a common way. This can be obtained by two en[...]
10
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 5 322--328
PL W artykule przeanalizowano, jak przyjęcie różnych strategii wzorcowania wpływa na niepewność ciepła spalania gazu wyznaczonego na podstawie jego składu. Analizę tę przeprowadzono na przykładzie gazów ziemnych należących do grupy E. Poddano jej dwie strategie wzorcowania: wzorcowanie jednopunktowe or[...]
EN This article examined how various calibration strategies affect the uncertainty of the heat of gas combustion determined on the basis of its composition. The analysis was conducted on the example of natural gases belonging to the E group. Two calibration strategies were analyzed: single point calibr[...]
11
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 7 481--486
PL W pracy przedstawiono założenia normy PN-EN ISO 6976:2008, dotyczącej obliczania parametrów fizykochemicznych na podstawie składu gazu. Dokonano przeglądu składu różnych paliw gazowych pod kątem założeń normy oraz oceniono wpływ prowadzenia obliczeń ciepła spalania poza zakresem stosowania normy na [...]
EN The paper presents the assumptions of the PN-EN ISO 6976:2008 concerning the calculation of physicochemical parameters. Composition of the various gaseous fuels for the standard assumptions was reviewed and the impact of carrying out the calculations of heat of combustion outside the scope of the st[...]
12
75%
Instal
2014 nr 11 30--33
PL W oczyszczalniach ścieków, przy bilansowaniu energii w procesach oczyszczania, czasami konieczna jest znajomość wartości ciepła spalania osadów ściekowych. W niniejszym artykule porównano określone eksperymentalnie wartości ciepła spalania dla osadów ściekowych doprowadzanych do i odprowadzanych z W[...]
EN In sewage treatment plants, it is crucial to know the value of sewage sludge combustion heat while balancing energy in treatment processes. This article includes a comparison of experimentally determined values of heat combustion for sewage sludge supplied to and discharged from Separate Sludge Dige[...]
13
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2019 R. 23, nr 2 39--43
PL W pracy opisano autorską metodę do określania ciepła spalania gazu ziemnego. Porównano ją z innymi aktualnie stosowanymi metodami. W opisie zwrócono uwagę na normy z zakresu jakości gazu ziemnego, jakie obowiązują w Europie i na Ukrainie. Na tej podstawie opracowano i opisano budowę przyrządu pomiar[...]
EN The paper describes the original method for determining the heat of natural gas combustion. It was compared with other currently used methods. The standards for determining the quality of natural gas in force in Europe and Ukraine have been described. The proposed solution makes it possible to deter[...]
14
75%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2018 Vol. 2, nr 4 149--155
EN The importance of the problem of effective use of traditional energy sources and the search for alternative resources is beyond doubt. However, nowadays Ukraine does not fully use the potential of low-calorie gases, in particular, biogas, produced by agriculture and industry in large quantities. The[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zawarta jest ocena parametrów potencjału masy i energii słomy pozyskanej na polach Pojezierza Iławskiego. Wstępnie potencjał masy i energii odniesiony do powierzchni pola wyznaczono przy pomocy wskaźnika stosunku plonu ziarna do plonu słomy, który w literaturze [Wiśniewski 2000] podawany jes[...]
EN The paper concerns the evaluation of the parameters of mass and energy potentials of straw obtained from the fields of the Iława Lake District. Initially, the mass and energy potentials, related to the field area, were determined using the index defining the seed yield to straw yield ratio, which in[...]
16
63%
Instal
2013 nr 3 26-29
PL W artykule omówiono gospodarkę osadami ściekowymi w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Następnie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zawartości w suchej masie części mineralnych, części organicznych, oraz ciepła spalania osadów ściekowych doprowadzanych i odprowadzanych z Wydzielony[...]
EN The article discusses management of sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin. The results of laboratory tests have been presented on the content in dry matter of mineral parts, organic parts and sludge heat of combustion supplied and drained from Separate Sludge Digesters. For sludge s[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 152 (32) 94--104
PL W pracy przedstawiono właściwości fizyczne, chemiczne i energetyczne osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków przemysłu spożywczego i komunalnych województwa zachodniopomorskiego. Spośród makro-składników osady ściekowe zawierały dużo: azotu, fosforu, wapnia i magnezu, a mało potasu. Całkowita zaw[...]
EN The work presents physical, chemical and energetic properties of sludge from industrial and municipal sewage treatment plant in West Pomeranian Voivodeship. Among many macronutrients, sludge contains much of the following: nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium, but little potassium. Total cont[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
The paper presents possibilities of using wheat straw and barley straw as wastes of agricultural sector for energy purposes. Pellet was produced from the obtained biomass and physical and chemical properties in the form of heat of combustion, calorific value and ash content were determined. The stud[...]
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania produktów ubocznych sektora rolniczego w postaci słomy pszennej i jęczmiennej do celów energetycznych. Wytworzono pelet z pozyskanej biomasy, a następnie określono właściwości fizyko-chemiczne w postaci ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości po[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania słomy oraz zgonin orkiszu pszennego przy zróżnicowanej wilgotności badanego materiału i nawożeniu potasowym. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Zwiększone nawożenie potas[...]
EN The objective of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of straw and waste from wheat spelt at varied moisture of the researched material and potassium fertilization. The research was conducted by means of the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-[...]
20
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This work presents the analysis of the waste from the meat industry. The bone sludge after the process of deproteinisation as well as the meat-bone meal have been the subject of the research. The content of moisture, phosphorus and calcium, the phase composition as well as the heat of combustion in [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last