Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat loss
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 nr 1 10-13
PL Straty przesyłania w sieci ciepłowniczej wyznaczane są dla różnych potrzeb, m.in. do optymalizacji pracy systemu, typowania odcinków sieci do wymiany, dla potrzeb sporządzania wykresów regulacyjnych. Pozyskiwanie środków europejskich na przedsięwzięcia modernizacyjne w ciepłownictwie wiąże się z wyk[...]
EN Transmission hest losses in district heating system are determined for different reaseons, among other things for system functioning optimalization, selection of system segments for replacement, for preparation of regulation diagrams. Obtaining european founds for medernization investments in distri[...]
2
100%
Instal
2006 nr 12 4-12
3
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 18--29
EN Anaerobic digestion is the biological degradation of biomass in oxygen-free environments. The main product of this process is biogas, rich in CH4 and CO2. Understanding the heat loss characteristic of biogas digester (BD) is important to put these technologies into application. Biogas digester may o[...]
4
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono zagadnienie zjawiska strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, które występują podczas pracy systemów rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych powierzchni gruntu w miejscach gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz znajdują się komory ciepłownicze. Badania zostały wy[...]
EN The phenomenon of the heat loss in the heat distribution networks during the operation of pipeline heating systems has been discussed. The results of the thermovision investigations, concerning ground surface, located near a heat distribution network and heating chambers, are presented. The investig[...]
5
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2625--2639
EN Currently, the emphasis is on the low cost of the investment and heating buildings. The aim of the study was to demonstrate the importance of proper implementation thermal insulation in existing residential buildings. In addition, they had to point out how the seemingly insignificant details of the [...]
6
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 2 433--446
EN In order to avoid improper work of some appliances in pressure regulating stations, it is needed to heat up the gas stream before its pressure decrease. This is done by heating system, which consist of natural gas boiler, heat exchanger, pipes and the working medium that circulate in the system (des[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Straty ciepła w płaskich kolektorach cieczowych uzależnione są od wielu czynników. Wpływ na wartość strat mają nie tylko cechy konstrukcyjne (dobra izolacja) ale również warunki otoczenia, w których pracują kolektory. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki eksperymentu dotyczącego wyliczenia zas[...]
EN Heat loss in flat liquid collectors are dependent on many factors. The loss value is not only dependent on design features (good insulation) but also on ambient conditions, in which collectors work. The presented work includes results of the experimental calculation of substitute heat loss factor an[...]
8
75%
Instal
2012 nr 10 6-11
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektywnością przesyłu ciepła w układzie wzajemnych powiązań i wpływów między źródłem ciepła a odbiorcą końcowym. Opisano zasady optymalizacji i okoliczności przy tworzeniu systemów centralnych w latach siedemdziesiątych. Dokonano przeglądu technologii[...]
EN This article presents heat distribution efficiency in system of interrelationships and impacts, between heat source and final consumer. Rules of optimization and circumstances for creating central heat distribution networks in 70's are described. There is made a survey of technologies used in heat d[...]
9
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 108--112
PL Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże o[...]
EN There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent s[...]
10
75%
Instal
2012 nr 9 12-16
PL W artykule przedstawiono możliwości ograniczenia strat ciepła w rurociągach ciepłowniczych poprzez wymianę sieci kanałowych na preizolowane. Straty ciepła zostały określone według tradycyjnej (teoretycznej) metody oraz z uwzględnieniem zjawiska "starzenia się" izolacji rurociągów preizolowanych. Obl[...]
EN The article presents possibilities of heat losses reduction in district heating pipelines through the replacement channel network into pre-insulated pipelines. The heat losses are specified according to the traditional (theoretical) method, and with regard to the phenomenon of "aging" insulation of [...]
11
75%
Instal
2009 nr 11 12-15
PL Artykuł omawia metodykę obliczeń strat ciepła preizolowanych podziemnych sieci ciepłowniczych w oparciu o wymagania określone w normach PN-EN 13941:2006 i PN-EN 15698-1:2009. Metodyka obliczeń dotyczy zarówno pary rur pojedynczych, jak i rur podwójnych TwinPipe.
EN The following article describes methodology of calculations heat loss from underground peinsulated pipelines in accordance with requirements of PN-EN 13941:2003 and PN-EN 15698-1:2009. The method of calculations concerns both pair of single preinsulated pipes and two pipes imbedded in circular insul[...]
12
75%
Instal
2012 nr 2 4-7
PL W artykule opisano wyniki badań efektywności sieci ciepłowniczej w średniej wielkości scentralizowanym systemie zaopatrzenia w ciepło. Na podstawie pomiarów przeprowadzono analizy statystyczne wielkości i zmienności strat ciepła na przesyle w ciągu sezonu grzewczego. Wykazano problem skali strat cie[...]
EN The article describes results of the heating network efficiency studies in the mid-sized centralized heat supply system. Based on measurements, a statistical analysis of the heat loss rate and variability over the heating season has been carried out. It indicates the problem of heat loss range in su[...]
13
75%
Instal
2007 nr 10 6-9
PL W niniejszym artykule opisano problematykę strat ciepła generowanych przez kotły parowe płomienicowo--płomieniówkowe opalane paliwami ciekłymi i gazowymi w wyniku przewietrzania komory spalania oraz płomieniówek przy użyciu powietrza pobieranego z otoczenia podczas startu palnika. Omówiono podstawy [...]
EN This article presents the issue of heat losses generated by "shell boilers" fired with liquid and gas fuels as a result of ventilating the combustion chamber and "fire tubes" with ambient air during start of a burner. Theoretical basis on the heat exchange between saturated steam and air in a boiler[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Mostki termiczne są elementami obudowy mającymi istotny wpływ na jej podstawowe parametry fizykalne, które są też podstawowym kryterium jej oceny. W niniejszym artykule wykonano analizę wpływu mostków termicznych przestrzennych w przypadku przegrody jednomateriałowej wykonanej z autoklawizowanego be[...]
EN Thermal bridges are the parts of buildings which have essential influence for basic factors of its physical parameters, which they are also basic criterion of her quality. The analysis of influence of thermal spatial bridges in article was executed in case of wall executed from light concrete.
15
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W COW 6/2006 [7] omówiono sposób obliczania projektowej wentylacyjnej straty ciepła wg PN-EN 12831 w przypadku wentylacji naturalnej. Natomiast niniejszy artykuł dotyczy budynków wyposażonych w instalacje wentylacyjną. Zaprezentowaną metodykę zilustrowano przykładem.
EN In COW 6/2006 [7] there was discussed a method of design ventilation heat loss according to the PN-EN 12831 standard in the case of the natural ventilation. This paper refers to the buildings equipped with ventilating systems. The method has been illustrated with an example.
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono uproszczoną metodę obliczania projektowej straty ciepła przez grunt wg PN-EN 12831:2006. Przykłady obliczeń wykonanych zgodnie z nową normą zamieszczono poniżej.
EN The examples of calculation, concerning the design loss of heat to the ground according to the PN-EN 12831 Standard, is presented.
17
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 6 212--217
PL Przedstawiono wyniki analizy strat ciepła kotła WR25-014S wyznaczonych na podstawie badań kotła. Wskazano na problem eksploatacyjny związany z trudnością uzyskania maksymalnej trwałej mocy cieplnej kotła podczas eksploatacji oraz jej przyczyny.
EN The paper presents analysis results of heat loss of the WR25- 014S boiler on the basis of research. The problem of exploitation is pointed out related to difficulty in obtaining maximum sustained boiler output during operation. The causes of the difficulty are given.
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 11 439--443
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu parametrów pracy i konstrukcji instalacji ogrzewania ściennego zlokalizowanej w ścianie zewnętrznej na gęstość strumienia ciepła emitowanego z zewnętrznej powierzchni ściany. Obliczono procentowy stosunek strat ciepła do wydajności grzejnika ściennego dwiema [...]
EN The analysis of the impact of operating and construction parameters of wall radiant heating system on specific heat loss is presented. The proportional ratio of heat loss to wall heating thermal output is computed with two methods: with the use of computer program and according to standards PN-EN 12[...]
19
75%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 6 321--325
PL Obecnie straty związane z filtracją powietrza przez obudowę budynku nabierają szczególnego znaczenia. Teoretyczne zmniejszanie strat na drodze przenikania ciepła przez przegrody powoduje, że decydującego znaczenia w bilansie cieplnym budynku nabierają straty związane z przepływem powietrza przez prz[...]
EN Nowadays, the heat losses via air filtration through a building envelope gain a significant importance. Theoretical reduction of losses via heat transfer makes losses via air filtration have a decisive role in the building heat balance. The article highlight this problem and presents investigation r[...]
20
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 3 69--72
PL Artykuł poświęcony zagadnieniu budowy modułu służącego do badania kompaktowych wężownicowych wymienników ciepła. Powstała konstrukcja modułu badawczego zapewniająca dużą elastyczność modyfikacji oraz pozwalająca na fizyczną obserwację zachodzących zjawisk. Wstępne pomiary wykazały wystarczający stop[...]
EN In the paper the design of a test module for compact coil heat exchangers is presented. It is easy to modify the test stand as needed and to observe phenomena that occur. Initial tests have proved good isolation of the shell. However complicated design of the module causes the need of additional set[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last