Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat exchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 14 117-124
PL W artykule przedstawiono model teoretyczny poziomej płyty grzejnej, symulujący system ogrzewania podłogowego typu B. Model stworzono stosując metodę elementów skończonych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego ANSYS 5.6. Praca zawiera wyniki wielowariantowych obliczeń paramet[...]
EN The paper presents a model of the horizontal heating plate. The model was build based on the computer professional software ANSYS v. 5.6. In this paper the results of numerical simulations have been shown for different problems relating to the underfloor heating of type B.
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN Geothermal heat plants and power stations in most cases work as two-hole systems with injection and production wells. However, high expenditure on drilling of a hole in comparison to the total investment cost is a disadvantage in employing this method for recycling of thermal energy. The capital cos[...]
3
80%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 12 26-30
PL W pracy przedstawiono etapy tworzenia oraz założenia do analizy wymiany ciepła w procesie chłodzenia w przemysłowej instalacji jednokomorowej. Do poszczególnych kroków tworzenia modelu zjawiska wchodzą: dyskretyzacja modelu, definicja warunków początkowych i brzegowych, obliczenia i przetwarzanie wy[...]
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Praca opisuje metody służące do odwzorowania rzeczywistych procesów cieplno-przepływowych w kanałach wymienników ciepła o falistej budowie oraz intensyfikacji i poprawy sprawności wymienników przemysłowych przy użyciu nowoczesnych metod komputerowych i doświadczalnych. Dla określonej geometrii kanał[...]
EN In this paper I described a computer simulation methods which are used in modelling of real flow processes with heat transfer in corrugated channels of industrial heat exchangers and there applicability to intense the process and improve the efficiency of the heat exchangers. This work is mainly foc[...]
5
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 2 3-212
PL Praca dotyczy nieustalonych procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w obiektach budowlanych o różnej strukturze materiałowej przegród zewnętrznych, której cel i zakres omawiany jest w rozdziale 1. W praktyce inżynierskiej ilości powietrza wentylacyjnego wyznaczane są z prostych zależn[...]
6
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł opisuje cykl prac [1] z zakresu modelowania dynamiki wymiany ciepła w pojazdach izotermicznych. Omówiono w nim problematykę modelowania wymiany ciepła w nadwoziu izotermicznym chłodzonym za pomocą płyt eutektycznych. Tego rodzaju nadwozie - zgodnie z definicją Umowy ATP [8] - nosi nazwę lodo[...]
7
80%
Polish Maritime Research
EN In the paper a model of heat exchange in the diesel engine cylinder - environment system was presented together with its application to 6ZA40S engine. The model, a component of the general model of energy transformation process in the engine, makes it possible to calculate instantaneous values of he[...]
8
80%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 1 161-167
EN The article presents the results of the experimental research of the heating cylindrical surface location influence on the local heat transfer coefficients in the bubbling fluidised bed in the physical model of the marine fluidised bed boiler. A particular feature of this boiler model is positioning[...]
9
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents the analysis of hygrothermal conditions of external partitions in an underground fruit store. The results of measurements of temperature and humidity of the indoor and outdoor air as well as the surface surrounding temperature and the temperature of the air surrounding the store c[...]
10
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Process of heat exchange in a rotary furnace during converter slag reduction was modelled.Temperature distribution in the furnace and temperature of the charge (slag) only were examined. Influence of modification of the process gas supply method by changing the number of nozzles on the course of the[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 37--44
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczące zjawiska wymiany ciepła w oparciu o model uszczelnienia bezstykowego z mikro-wyżłobieniami na powierzchniach czołowych pierścieni uszczelniających. Geometria szczeliny promieniowej uzależniona jest m in.: od sił mechanicznych (siły osiowe i promieniowe),[...]
EN A thermo-hydrodynamic analysis is performed for a flexibly mounted stator seal configuration with three different grooved rings. The energy equation is solved analytically. The results show the influence of the interface geometry on the mean local temperature, the fluid flow and viscosity coefficien[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Experimental data on burning and heat exchange in boilers with boiling layer are given. Actions (integration of small fractions of fuel, pulse modes of burning, step submission of air) on increase ecological and heat characteristics of boilers are investigated.
13
80%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper presents experimental results of PCM (Phase Change Material) enhanced cooling system. The investigations were focused on obtaining the best results of the cooling system during its start-up. The latent heat of phase change material was used to decrease temperature of the cooled electronic [...]
14
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 9 162--170
EN The paper includes an analysis of the impact of the cooling cycle length in vegetable cold stores on the heat exchange with soil. The scope involves the analysis of indoor and outdoor air temperature as well as soil temperature under the cold store and in its vicinity, specification and adaptation o[...]
15
70%
Journal of Polish CIMAC
EN The article provides the specification of the experimental testing method of the heat exchange between the fluidized bed and the heating surface immersed therein during ship’s movements on the waves causing interference. The research works have been conducted on physical model of fluidized bed boile[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W artykule opisano podstawy korekcji własności dynamicznych miniaturowych przetworników temperatury oraz przedstawiono wyniki praktycznego jej zastosowania w odniesieniu do zmiennych w czasie sygnałów temperatury gazu, zarejestrowanych za pomocą miniaturowych czujników temperatury w przewodzie zasil[...]
EN Principles and practical applications of a dynamic properties correction of miniature temperature transducers are described in the paper. Experimental results concern the measurement of the time-varying gas temperature, which is read by the miniature temperature sensors placed in the pipe supplied w[...]
17
70%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu chłodzenia mgłą emulsyjną na warunki odprowadzania ciepła ze strefy skrawania. Ustalono wpływ przepływu powietrza i emulsji na średnicę i liczbę kropelek mgły emulsyjnej. W wyniku obliczeń ustalono warunki chłodzenia, w których wyparuje całkowita liczba kropelek spa[...]
EN The results of researches of influence of an emulsion mist cooling on the heat removal from cutting zone are described in the paper. The influence of pressure air flow and emulsion flow on diameters and numbers of drops of a mist are defined. Cooling conditions when all drops are evaporated from hea[...]
18
70%
Oceanologia
2014 No. 56 (3) 411--443
EN We analyse recent Mediterranean Sea surface temperatures (SSTs) and their response to global change using 1/4-degree gridded advanced very-high-resolution radiometer (AVHRR) daily SST data, 1982-2012. These data indicate significant annual warming (from 0.24°C decade-1 west of the Strait [...]
19
70%
Measurement Automation Monitoring
EN This article presents the impact of thermal radiation of the internal elements of the camera on temperature and its distribution on the bolometers of the Focal Plane Array. In order to estimate the effect of this component, a simplified radiation heat transfer model was created for the detector, the[...]
20
70%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 1 31--34
PL Celem badań zaprezentowanych w referacie jest rozwój nowych systemów słonecznego ogrzewania wody, które zamiast pomp elektrycznych wykorzystują pompy zasilane energią termiczną. Badania zostały przeprowadzone na modelu laboratoryjnym obiegu, który składał się z: grzałki elektrycznej 1,5 kW, umieszcz[...]
EN The aim of the research presented in this paper is a development of new systems of solar water heating, which use thermal energy powered pumps instead of electricity ones. The research was conducted on a laboratory circuit model which consisted of: electric heater l,5 kW, thermal energy powered pump[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last