Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 nr 3 22-26
PL Artykuł prezentuje wyniki badań zużycia ciepła w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 w Bydgoszczy, liczącym 715 łóżek. Oddzielnie mierzono zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pary technologicznej. Pomiary prowadzono przez 6 lat, od 2003 do 2008 roku. Na podstawie przeprowadzon[...]
EN This work presents results of analysis of heat energy consumption on hospital premises with over 500 beds based on the University Hospital no. 2 in Bydgoszcz. For the purposes of analysis of actual heat energy consumption in large hospitals, a division into separate consumption groups (central heati[...]
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 10 449-453
PL W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wykorzystania estymatorów jądrowych jako narzędzia matematycznego do analizy danych pomiarowych. Zastosowano je następnie do opracowania danych pomiarowych dotyczących sezonowego zużycia ciepła w budownictwie mieszkaniowym w postaci jednostkowego roczneg[...]
EN The paper presents the theoretical basis for the use of kernel estimators as a mathematical tool for analyzing measurement data. They are then used to develop the data for seasonal heat consumption in residential buildings as unitary annual heat consumption related to the flat surface. The measureme[...]
3
80%
Instal
2008 nr 4 4-8
PL Przedstawiono nowe uregulowania prawne, które dotyczą legalizacji ciepłomierzy do wody, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu albo w wyniku dokonania oceny zgodności.
EN New regulations concerning verification of heat meters for water placed on the market or put into service on the basis of the type approval certificate or the conformity assessment have been presented.
4
80%
Instal
2006 nr 4/5 69-70
5
80%
Instal
2007 nr 1 14-15
6
80%
Instal
2007 nr 2 60-61
7
80%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(4) 351--360
EN The paper presents results of calculations conducted on a change of demand for thermal power in a greenhouse covered with standard garden glass and a low-emission glass. Changes of heat demand were also determined. Changes of the amount of fuel (fine coal size grade) as well as changes in the emissi[...]
8
80%
Advances in Science and Technology. Research Journal
EN The improvement of effectiveness of work furnaces depends on increasing the efficiency as well as the decrease the elementary consumption of energy. The character of the analyzed electric chamber furnace to thermal processing in work was introduced. over the discussed results concern the efficiencie[...]
9
70%
Instal
2010 nr 4 20-24
PL Celem artykułu jest oszacowanie rzeczywistego zużycia ciepła do centralnego ogrzewania oraz kosztów dostawy ciepła na podstawie obowiązujących taryf dla ciepła wytwórców i dystrybutora. Porównano opłaty za centralne ogrzewanie w kilkunastu Spółdzielniach Mieszkaniowych we Wrocławiu. Opłaty za ogrzew[...]
EN In the article is the estimation of the real consumption of energy to the space heating and costs of delivery of the heat on the basis binding tariffs for the heat of producers and the distributor of the energy. There were compared charges for the space heating in a dozen or so Building Societies in[...]
10
70%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 11 22-27
PL Omówiono wyniki badań cech budynków szkół podstawowych wpływających na zużycie ciepła do ich ogrzewania. Badane cechy związane są z organizacją pracy szkół. Badaniami statystycznymi pełnymi objęto 48 Publicznych Szkół Podstawowych w Częstochowie. Do charakterystyki cieplno-energelycznej budynków wyk[...]
EN In this paper discusses the results of the research whose aim was the analysis of the features ot primary school buildings, which influence heat consumption. The features in question were the school-work organisation. The statistical research included 48 public primary schools in Częstochowa. In the[...]
11
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 157-162
PL Na polskim rynku budowanych jest coraz więcej szklarni pochodzących z obrotu wtórnego. Są to szklarnie wyższe od tych budowanych na przełomie lat siedemdziesiątych - osiemdziesiątych. Zapewniają wprawdzie lepszy dostęp światła uprawianym roślinom, ale czy w pełni spełniają oczekiwania producentów wa[...]
EN More and more second-hand greenhouses are built in Polish market. These greenhouses are higher than those built at the end of 1970s and beginning of 1980s. Admittedly, they ensure better access of light for cultivated plants, but do they fully measure up to vegetable manufacturers' expectations as r[...]
12
61%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 303-310
PL W pracy przedstawiono analizę zużycia ciepła w obiektach szklarniowych o zróżnicowanej wysokości. Przeanalizowano dwa obiekty szklarniowe o podobnej konstrukcji, wyposażeniu oraz technologii uprawy pomidora. Określono zużycie ciepła oraz podano jednostkowe wskaźniki energetyczne dla poszczególnych o[...]
EN The paper presents analysis of heat consumption in greenhouse objects characterised by diversified height. Two greenhouse objects of much the same construction, equipment and tomato growing technology have been put to analysis. The research allowed to determine heat consumption and to specify unit e[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 138--149
PL Wyposażenie systemu centralnego ogrzewania w automatykę regulacyjną umożliwia, dzięki wykorzystaniu bytowych zysków ciepła, uzyskanie oszczędności energetycznych i ekonomicznych w ogrzewaniu budynków. Zagadnienia te mogą mieć jeszcze większe znaczenie w budynkach oświatowych, w których przebywa duża[...]
EN The paper presents the results of the analysis of metabolic gains from occupants in educational buildings. The internal gains contribute to reducing the space heating requirements and heating cost. This problem is very important in educational buildings where metabolic gains may be quite high.
14
61%
Instal
2013 nr 7/8 30--33
PL Obliczenie sezonowego zużycia ciepła na cele ogrzewania i wentylacji w budynku jest pierwszym etapem wyznaczenia jego charakterystyki energetycznej. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania jednej z metod pomiarowego wyznaczania zużycia ciepła do ogrzewania i wentylacji w sezonie standardowym[...]
EN Calculation of the seasonal heat consumption for heating and ventilation purposes in the building is the first step in determination of the energy performance. The paper presents the possibility of using one of the methods for determining the heat consumption based on measurements – the energy signa[...]
15
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 10 886--891
PL Najczęściej spotykanym w polskich hutach typami pieców grzewczych służących do nagrzewania wsadu metalowego przed przeróbką plastyczną są piece przepychowe i pokroczne. Piece te opalane są zazwyczaj gazem ziemnym lub mieszaniną gazów koksowniczego, wielkopiecowego lub też gazu ziemnego. Wydajność pi[...]
EN The pusher and step-by-step furnaces are the most often happened of heat type furnaces in Polish, which served to metallic charge heating pre-mechanical working. This furnaces usually was firing of the natural gas and the mixture of coke and blast-furnace gases or else natural gas. The capacity of t[...]
16
61%
Instal
2009 nr 7/8 26-29
PL Artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji na temat wiarygodności rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych. Wskazano na trudności występujące w rozliczaniu indywidualnych kosztów zużycia ciepła wytwarzanego w kotłowni gazowej, w której nie ma zainstalowanych ciepłomierzy. Omówi[...]
EN This paper is written as a contribution to a wider debate on credibility of account for heat consumption in multi-family buildings. Common problems in computing payments for consumption of heat by the individual flats, in case that a collective gas boiler room is not equipped with heat meters, are d[...]
17
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 12 465-466
PL Przedstawiono różnice w zużyciu ciepła do ogrzewania budynków wielorodzinnych wykonanych w różnych okresach: grupa 1 to budynki wykonane w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a grupa 2 to budynki wykonane w latach 1997-2008.
EN The difference in heat consumption for heating of flats taken at different periods is presented. The group 1 concerns the buildings constructed in the sixties, seventies and eighties, and the group 2 the buildings constructed in the years 1997 to 2008.
18
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy, na podstawie wyników obliczeń numerycznych ustalono wpływ technologii nagrzewania na wskaźniki zużycia ciepła. Badania sprawdzające wykonano w warunkach przemysłowych. Uzyskane wyniki wskazują, że możliwe jest znaczne obniżenie zużycia ciepła poprzez dobór odpowiedniej technologii nagrzewan[...]
EN On the basis of numerical calculation results, the effect of heating technology on the heat consumption indices has been established in the work. Verifying tests were carried out under industrial conditions. The obtained results indicate that it is possible to substantially reduce the heat consumpti[...]
19
61%
Instal
2008 nr 2 26-28
PL Na zasady rozliczania zależnych od zużycia kosztów centralnego ogrzewania i centralnie przygotowywanej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych mają wpływ przepisy prawa cywilnego, przepisy metrologiczne, budowlane oraz przepisy Prawa energetycznego. Te dwie ostatnie kategorie przepisów mają liczne [...]
EN The rules of cost calculating for central heating and hot water systems in multi-family buildings are influenced on by civil code regulations, meteorological regulations, building rules and power engineering law. The two last categories of law have a lot of unclear matters, which makes difficult to [...]
20
61%
Instal
2010 nr 3 12-16
PL Omówiono liniową zależność zużycia ciepła na ogrzewanie budynków od liczby stopniodni grzania i wpływ wiatru na wzrost tego zużycia. Podano wzór Hitchin’a do obliczenia stopniodni grzania ze średniej miesięcznej temperatury powietrza. Przedstawiono na przykładzie danych meteorologicznych dla Poznani[...]
EN The paper presents linear relationship between energy consumption for building heating and heating degree days with wind influence on the fuel consumption. The paper gives Hitchin's formula for heating degree day estimation from average monthly air temperature. Author shows the calculated values of [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last