Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł porusza problem prawidłowego uwzględnienia pojemności cieplnej budynku w obliczeniach obciążenia cieplnego. Opisuje także sposoby wyznaczania masy budynku oraz wpływ błędnego jej wyznaczenia na wartość obciążenia cieplnego.
EN The paper describes problems with proper use of heat capacity in heat load calculation. The paper also describes calculation methods of heat capacity and its influence on heat load value.
2
100%
Nukleonika
EN New analysis of heat capacity data is presented for LuZnSn2 compound that takes into account anharmonic effects together with the existence of Einstein modes. 119mSn Mössbauer spectroscopy was used to monitor the hyperfi ne parameters at the two crystallographically inequivalent Sn sites in the stud[...]
3
100%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 2 129--133
EN Heat capacity results obtained for the intermetallic compound ErZnSn2 were re-analysed to also consider, apart from the classical Debye model, the anharmonicity of the crystal lattice and the proper set of Einstein modes. The 119mSn Mössbauer technique was applied to derive the hyperfine interaction[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 297--303
PL W artykule przedstawiono wyniki komputerowych symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Analizowano wpływ zastosowania różnych materiałów fazowo-zmiennych na zapotrzebowanie energii do chłodzenia budynku i ryzyko przegrzewania wnętrza obiektu (nie wyposażo[...]
EN The paper presents the results of a computer simulation of a building under the assumption of the presence of a phase change material in wall elements. The influence on the cooling energy requirements and, also, the risk of overheating of the low-energy building (without HVAC systems) have been anal[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 207--213
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Wyniki porównywano do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym, zlokalizowany w województwie śląskim. B[...]
EN The article presents results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results were compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of a real service building locate[...]
6
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Accuracy of engineering and economic calculations in different areas requires the use of accurate and prompt values of heat capacity for new or modified materials. A number of existing methods have an error in measuring the heat capacity of powder materials, and use non-standard devices and electric[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper investigated the thermal properties of carbon nanotubes, which have been used as underground power transmission cables, by changing their contents in semiconductive shields. Heat capacity (AH), glass transition temperature (Tg), and melting temperature (Tm) were measured with eight sample[...]
8
75%
Metrology and Measurement Systems
PL W pracy opisano możliwość wyznaczania trzech podstawowych parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych na pojedynczym stanowisku pomiarowym. Przedstawiana metoda wykorzystuje dynamikę procesu dyfuzji ciepła w badanej próbce. Model zjawiska oparty jest na jednowymiarowyrn równaniu różniczkowym F[...]
EN The paper deals with a method that allows three basic thermophysical parameters to be determined on a single measuring stand. The method makes use of the dynamics of a nonstationary heat flow process in solid states and is based on a model of the one-dimensional Fourier differential equation. To est[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 169--177
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of the experimental tests of components containing alternating phase material. The measurements of a light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperatu[...]
10
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 119--122
CS V článku je prezentována koncepce efektivní měrné tepelné kapacity, která pro stavební materiály za vysokých teplot představuje značné zjednodušení v porovnání s klasickou analýzou v rámci termomechaniky kontinua. Praktické aplikace této koncepce je ilustrována na příkladu několika typických stavebn[...]
11
75%
Instal
2005 nr 10 13--15
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań współczynników przejmowania ciepła pomiędzy powierzchnią pionowych, nieizolowanych przewodów stalowych, stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego i przyległym do tej powierzchni powietrzem. Określono równania kryterialne opisują[...]
EN The paper presents the experimental research results of the heal transfer coefficient between the surface of the vertical uninsulated steel pipes, used in the water central heating systems, and surrounding air. Criterion equations describing the heat transfer process and general heat characteristic [...]
12
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 2 11--16
PL Pomiary izolacyjności cieplnej przegród budowlanych in-situ są istotne dla prawidłowej oceny jakości energetycznej budynków istniejących. W poniższym artykule przedstawiono problemy pojawiające się przy pomiarach in-situ współczynnika przewodzenia ciepła X oraz charakterystyk izolacyjności cieplnej [...]
EN In-situ measurements of thermal quality of building partitions are necessary for correct energy performance evaluation of existing buildings. Article describes problems which can occur during in-situ measurements of thermal conductivity (X) and thermal characteristics like thermal resistance (R) and[...]
13
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 10 403--406
PL W artykule dokonano charakterystyki elektrycznych elementów grzejnych stosowanych powszechnie w branży AGD lub technice grzewczej, a także w układach sterowania niektórych procesów technologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice pojemności cieplnej wybranych elementów grzejnych, która ma isto[...]
EN The paper contains characteristics of commonly used electric heating elements. Such elements are used for example in household appliances or heating technology. The greatest attention is paid to the heat capacity differences of selected heating elements. This parameter has a significant impact on en[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 275-279
PL Pojemność cieplna budynku ma wpływ na czas sezonu grzewczego. Parametrami służącymi do określenia wpływu pojemności są stała czasowa i tempo chłodzenia budynku. Rozwiązano zadanie określenia tych dwóch parametrów w przypadku czterech rozwiązań ścian jednowarstwowych: z betonu, ceramiki, drewna i bet[...]
EN The thermal capacity of the building has an effect on the duration of the heating season. The parameters serving to determine the effect of capacity are the time constant and the rate of cooling of the building. Task of determining these two parameters for the four cases of single-layer walls made f[...]
15
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In this study, heat capacity and thermal conductivity of nanocomposites formed by high density polyethylene (HDPE) matrix and expanded graphite (EG) conductive filling material were investigated. Design/methodology/approach: Nanocomposites containing up to 20 weight percent of expanded grap[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 171-173
PL Badano pojemność cieplną oraz odporność na utlenianie odlewniczych nadstopów niklu. Pomiary pojemności cieplnej właściwej przeprowadzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej -DSC. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 300-500oC i 700-900oC pojemność cieplna jest stała lub wzrasta w niewielkim[...]
EN The heat capacity and the oxidation resistance of the casting nickel alloys has been investigated. The specific heat capacity has been measured by means of differential scanning calorimetry (DSC). It has been confirmed that at temperatures ranging from 300 to 500oC and from 700 to 900oC the heat cap[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 131--138
PL Określono ilość zanieczyszczeń wprowadzaną do środowiska zewnętrznego jako funkcję pojemności cieplnej budynku i rodzaju nośnika energii. Analizę przeprowadzono dla obiektu rzeczywistego poddanego termomodernizacji. Zmienną decyzyjną był rodzaj konstrukcji. Określono zależność energii końcowej od po[...]
EN The paper summarizes the mass of the pollution as a function of heat capacity and as a kind of energy carrier. Three were: kind of construction: from skeleton to the reinforced concrete. Final energy and energy carrier (coal and gas) are the main parameter. Calculation based on the process of the th[...]
18
63%
Instal
2015 nr 10 80--85
PL Funkcjonowanie systemu osadu czynnego zależy od wielu czynników abiotycznych i biotycznych. W celu zniwelowania tych niekorzystnych uwarunkowań możliwe staje się wspomaganie osadu czynnego np. za pomocą pylistych materiałów. Badania wpływu pylistego keramzytu na pojemność cieplną w komorze osadu czy[...]
EN The operation of activated sludge system depends on abiotic and biotic factors. In order to offset the handicaps of these it is possible to assist sludge, e.g. using powdered materials. The studies of the impact of powdered keramsite on a heat capacity in the activated sludge reactor was carried out[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 343--351
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23ºC oraz płyty z temperaturą przemiany 26[...]
EN The paper presents results of experimental studies on components containing phase change materials. The subject of research was the simultaneous usage of two different PC materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23ºC and a board with a melting temperature of 26ºC.[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 207--213
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of experimental tests of a wall barrier containing a layer with the addition of phase-change material. The study was performed in a climatic chamber for a light frame wall in two versions: with inner lining made of plaster-cardboard panel and of panel containing PCM. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last