Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Present Problems of Power System Control
2012 Nr 2 73-84
EN As the worldwide analysis of recent wide area cascading failures have shown, very often the main cause of blackout was mal-operation of the third zone of a distance protection relay. The load encroachment and power swing phenomena are the two dire problems to solve when dealing with the third zone [...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykułach tych omówione zostaną następujące zagadnienia: teoretyczne podstawy działania pomp ciepła, ich klasyfikacja i oznaczenia, źródła ciepła niskotemperaturowego i instalacje do jego pozyskiwania, dobór mocy pomp ciepła i ich współpraca z instalacjami odbiorczymi, dotychczasowe, krajowe dośw[...]
3
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Równanie ustalonego stanu konwekcja-dyfuzja odgrywa ważną rolę w opisie wymiany ciepła w wielu problemach technicznych. Wśród metod numerycznych, umożliwiających rozwiązanie powyższego równania, szerokie zastosowanie znalazła metoda elementów skończonych. Jednakże rozwiązanie równania w warunkach ko[...]
EN The steady state convection-diffusion equation plays an important role in description of the heat transfer in many technical problems. Finite element method is widely used to solve such problems. However, in convection dominated problems oscillatory solutions to the temperature field have been obser[...]
4
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2000 nr 15 47-70
PL Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze i technologiczne w oddziale G-11 kop. Rudna. W oparciu o podstawowe równanie bilansu cieplnego i wyniki określonej ilości serii pomiarów parametrów powietrza w oddziale, przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych czynników na kształtowanie się warunkó[...]
EN Rock-mass condition in the G-11 panel of the Rudna mine are described. On the basis of heat balance equation and the measurements of the air parameters in the panel, the analysis of the each factor influence on the climate conditions was carried out. The air enthalpy increase in the mining field as [...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
6
100%
Instal
2014 nr 12 50--52
PL W artykule omówiono wyniki badań rozkładu temperatury w hali technologicznej wentylowanej systemem naturalnym. Obliczono wartości średniego gradientu temperatury powietrza na różnych wysokościach ponad strefą pracy. Podjęto próbę interpretacji wpływu warunków zewnętrznych i zmian zysków ciepła od ur[...]
EN Article discusses the research results of air temperature distribution in naturally ventilated processing hall. Average value of air gradient at different heights over operational zone were calculated. Authors had a try to interprete the influence of ambient conditions and internal heat load changes[...]
7
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wszystkie dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne okien, ich parametry cieplne oraz bilans ciepła uwzględniający parametry klimatu zewnętrznego. Bilans ciepła okien został przedstawiony w odniesieniu do wszystkich orientacji względem stron świata i porównany z bilansem c[...]
EN The article presents all window design approaches available on the market, as well as their thermal parameters and heat balance which takes external climate parameters into account. Window heat balance has been presented with reference to all orientations relative to the directions of the world and [...]
8
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2018 Vol. 25, nr 4 537--548
EN This work refers to the modelling of heat transfer in horizontal ground heat exchangers. For different conditions of collecting heat from the ground and different boundary condition profiles of temperature in the ground were found, and temporal variations of heat flux transferred between the ground [...]
9
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono model przeciwprądowych wymienników ciepła. Sporządzono bilanse czynnika grzejnego, ścianki oraz czynnika ogrzewanego i rozwiązano stosowne równania różniczkowe. Określono transmitancje oraz charakterystyki dynamiczne. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej.
10
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, zwracając szczególną uwagę na składowe zysków i strat energii wpływających na bilans ciep[...]
EN The paper presents method of and results of calculations the heat demand for heating and domestic hot water preparation residential building. The calculations was performed in two independent programs with particular attention to components of energy gains and losses affecting on building energy bal[...]
11
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 2b 111-119
PL W prezentowanej pracy scharakteryzowano zmienność wieloletnią składników bilansu cieplnego dla lasu iglastego na podstawie modelowania wartości strumienia ciepła utajonego, strumienia ciepła odczuwalnego i strumienia ciepła glebowego. Przeprowadzono również analizę zmienności współczynnika Bowena, k[...]
EN In this study the long term variability of heat balance components for coniferous forest was characterized by modelling the value of latent heat flux, sensible heat flux and soil heat flux. The variability of Bowen's coefficient, which is the ratio of sensible to latent heat flux, was also analysed.[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Istotnym elementem symulacji procesu walcowania kształtowników jest wyznaczenie pola temperatury. Uzyskiwane wyniki są trudne do weryfikacji metodami numerycznymi, pozostają drogie w zastosowaniach badania doświadczalne. Istotną podstawę do oceny dokładności rozwiązania stanowi badanie bilansu ciepł[...]
EN Hot rolling of shapes is one of metal forming processes that is most difficult to finite element modeling. Temperature computation is an important part of finite element software and has great influence on the solution accuracy. Computed temperature fields are generally qualitatively correct and it [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Zagadnienia związane z wymianą ciepła oraz procesami przepływowymi w maszynach wyporowych mają bardzo duże znaczenie praktyczne, szczególnie w fazie projektowania, ale również w trakcie eksploatacji istniejących już konstrukcji. W opracowaniu niniejszym autorzy przedstawili główne zagadnienia związa[...]
14
75%
Informacja Instal
1999 Nr 12 (190) 38--41
PL Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obiektów budowlanych obejmują swoim zakresem działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obniżenie zapotrzebowania ciepła można uzyskać poprzez racjonalne użytkowanie c.w.u. polegające na zmniejszeniu zużyc[...]
15
75%
Energetyka
2007 nr 1 41-45
PL Przedstawiono wybrane problemy związane ze sporządzeniem bilansu cieplnego i obliczania sprawności cieplnej kotłów na podstawie wyników pomiarów, z uwzględnieniem wymagań nowej normy. Norma ta, w odróżnieniu do dotychczas obowiązującej, uwzględnia dodatkowo szereg parametrów, takich jak na przykład [...]
EN Presented are chosen problems relevant to heat balance preparation and boiler thermal efficiency calculation on the basis of measurement results, taking into account the new standard requirements. The standard - in contradistinction to the hitherto obligatory - includes many additional parameters li[...]
16
75%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2017 Nr 3-4 43--45
PL Straty i zyski ciepła w budynku w naturalny sposob zależą od jego wielkości. Im większy budynek tym spodziewamy się zarowno większych zyskow jak i strat. Wzajemne relacje poszczegolnych strumieni energii nie są już tak prosto zależne od wielkości obiektu i wymagają obliczeń dla konkretnego przypadku[...]
EN The losses and gains of heat in the building naturally depend on its size. The bigger the building, the bigger the profits and losses we expect. Mutual relationships of individual energy streams are no longer so simple as they depend on the size of the object and need to be computed for a particular[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 6 244--247
PL Wykonano bilans cieplny procesu przerobu żużli poołowiowych pochodzących z technologii stapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo- wahadłowych. Proces przerobu żużli poołowiowych prowadzono w instalacji doświadczalnej pieca TSL. Żużle poołowiowe są niebezpiecznym materiałem odpadowym. Prz[...]
EN Heat balance of a treatment process of lead-bearing slags coming from technology of melting lead-bearing materials in rotary-rocking furnace was performed. The treatment process of lead-bearing slags was carried out in a pilot TSL furnace. Lead-bearing slags are dangerous waste materials. Treatment [...]
18
75%
Informacja Instal
19
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania bilansu cieplnego na przykładzie silnika spalinowego 4CT90. Opisano zastosowaną aparaturę badawczą i sposób obliczania strumieni ciepła. Przeanalizowano wyniki pomiarów strumieni ciepła w funkcji prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Określono ilość [...]
EN The methodology of heat balance determination of 4CT90 diesel engine was introduced in the paper. The applied measuring apparatus and methodology of calculations of heat streams are described. The results of measurements of heat streams as a function of engine speed and load were analysed. The quant[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 5955-5964
PL W artykule dokonano analizy bilansu cieplnego, z którego wynika, że największy w nim udział mają straty wylotowe i chłodzenia. Przedstawiono również sposoby zwiększania sprawności tłokowego silnika spalinowego, w którym szczególną uwagę poświęcono silnikom adiabatycznym i wyparkowemu układowi chłodz[...]
EN In the article the analysis of the heat balance was made. A analysis shows that the greatest losses are the outlet (exhaust gases) and cooling (coolant). Methods for increasing the efficiency of the piston internal combustion engine were also shown. Particular attention was given to the adiabatic en[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last