Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 3 309--317
EN This study used qualitative and quantitative methods, such as OWAS (Ovako working posture analysis system) and behavior observation, to analyze musculoskeletal disorder (MSD) risk factors of power line fixing work in China. Video-based sampling was used to record and analyze the frequency and postur[...]
2
100%
Management and Production Engineering Review
EN The problem of product life as an important factor of toys safe use is considered. Main sources of hazards and their adverse effect to children health are characterized. The results of unwanted events associated with improper toy design and with its quality of manufacture as well as with use of inap[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In the article major factors exerting an adverse impact on the comfort of work have been characterised. Mining plants engaged in the process of coal mining and their working conditions have been characterised. Selected examples of hazards influencing the incidence of occupational diseases have been [...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Podziemne zgazowanie węgla (PZW) jest technologią, z którą wiąże się duże nadzieje na efektywne i bezpieczne wykorzystanie zasobów węgli, w tym obecnie nieopłacalnych, do wydobycia klasycznymi górniczymi sposobami. Jak każda techniczna działalność ludzi zlokalizowana w górotworze jest ono nierozerwa[...]
EN Underground coal gasification (UCG) is a technology which involves great opportunities for the efficient and safe use of coal resources, including the currently unprofitable coal seams to extract by conventional mining. Like any mining activity in the rockmass, it is inextricably connected with the [...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 158-172
PL W artykule zostały opisane zagrożenia w środowisku pracy, na które jest narażony spawacz wykonujący spoiny na układach ciśnieniowych urządzeń energetycznych w elektrowni. Analizie zostały poddane zagrożenia jakie mogą wystąpić w czasie usuwania nieszczelności na układzie parowym kotła, jak również p[...]
EN This article contains information about the occupational hazards of welder during the welding process on a pressure equipment in the power station. There were analyzed the occupational hazards both while fault clearing such as leaks in the steam boiler system and in the pressure boiler itself. It al[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Cruise ships arriving in the port of Koper carry approximately 1000 to 3000 passengers and crew members. Such a concentration of people presents a high degree of risk in the event of a major disaster, because it is difficult to control, due to limited space, the dynamics of people in the event of a [...]
7
88%
Nukleonika
EN In the 80’s and 90’s of the last century some attempts were undertaken to apply specific radiometric methods to support the prediction of outbursts in collieries, located in Lower Silesian Coal Basin (LSCB) in south- -western Poland. This idea was developed as an analogy to the application of radon [...]
8
88%
Archives of Acoustics
2015 Vol. 40, No. 3 383--393
EN Toys emitting sounds are classified as significant sources of noise found in the children environment. Impulse and continuous noise emitted by toys, used in close to the child’s ear, acting directly on the organ of hearing, can lead to serious adverse health effects. This is especially true for chil[...]
9
88%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN The current state of the art and dedicated applications in Early Warning Systems (EWS) of hydrological and meteorological threats are presented herein. Special emphasis is placed on systems based on the post-processing of deterministic numerical weather forecasts in the real-time mode. The importanc[...]
10
88%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN The current state of knowledge and the latest trends and examples of decision support systems (DSSs) are presented in this paper. Special emphasis was placed on a DSS proposal based on post-processed numerical weather forecasts operating in a real time. There is an essential need for decision suppor[...]
11
88%
Polish Maritime Research
2017 S 3 116--122
EN In the present study, the Eastern Star ferry accident was analyzed via 24Model. 24Model, as an accident causation model based on system thinking, holds that all causations of the accident are hazards and all hazards in the system need to be identified and comprehensively controlled in accident preve[...]
12
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Operating experience from different types of industrial installations has shown that combinations of different types of different hazards occur during the entire lifetime of the installations. Typically site specific occurring hazards cause or induce other hazards to occur. In particular, natural ha[...]
13
75%
Polish Hyperbaric Research
2011 nr 1(34) 27-36
PL Każdy rodzaj nurkowania; zarówno komercyjne, militarne jak i hobbystyczne - amatorskie wiąże się z przebywaniem człowieka w krańcowo różnych warunkach środowiska zewnętrznego. Odmienne właściwości fizyczne wody w stosunku do powietrza istotnie wpływają na homeostazę ustroju, stw[...]
EN Each type of diving: commercial, military and for hobby - amateur is connected with time spent in various extreme conditions in the external environment. Different physical properties of water in comparison with air affect significantly the homeostasis of the body, creating a number of [...]
14
75%
Journal of Ecology and Health
PL W pracy przedstawiono zagrożenia czynnikami biologicznymi występującymi przy hodowli drobiu. Przedstawiono wyniki badań środowiska pracy w pomieszczeniach kurnika. Zidentyfikowano i scharakteryzowano występujące czynniki biologiczne zgodnie z wymaganiami prawa.
EN This paper discusses the hazards which appear in the work exposed to biological factors. This paper presents the results of research on the work environment in poultry houses. The procedure of identification is described and the principles of classification of biological factors are given and charac[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule są rozpatrywane zagrożenia, na które narażony jest rolnik, a wynikające z kontaktu z czynnikami biologicznymi, fizycznymi, chemicznymi i psychofizycznymi. Opisano i scharakteryzowano procedurę identyfikacji i zasady oceny ryzyka dla wybranych zagrożeń. Wykaz zagrożeń jest połączony z list[...]
EN This paper discusses the hazards which appear in the work of a farmer exposed to biological, physical, chemical and psychophysical factors. The procedure of identification is described and the principles of classification of biological factors into risk groups are given and characterized. This list [...]
16
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 199-208
PL Przedstawiono ogólną strukturę produkcji węgla kamiennego, składającą się z technologii pomocniczych, tj. udostępniających i przygotowawczych oraz technologii podstawowych, tj. eksploatacyjnych i przeróbki węgla. Omówiono rozwój monitorowania parametrów bezpieczeństwa w kopalniach dostosowany do dom[...]
EN There have been presented in the paper a general structure of hard coal production, which includes the auxiliary production technologies i.e. face-entry drivage and development works, and the fundamental production technologies i.e. the winning operations and coal preparation. There have been discus[...]
17
75%
Logistics and Transport
EN New technologies in the global aero - space engineering education are considered. The paper paid special attention to the civil aviation hazards and risks in the context of global aviation development trends. The paper deals with challenges of new aviation specialties creation, including features of[...]
18
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawiono opis i wyniki prac badawczych dotyczących ekshalacji gazu ziemnego na terenie złoża Przeworsk. Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu Ekshalacje gazu ziemnego — polsko-ukraiński problem Przedgórza Karpat współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Po[...]
EN Described are procedures and results of research on gas exhalations over the area of Przemyśl gas reservoir. Investigations were carried out as part of Interreg Polish-Ukrainian project entitled: "Gas exhalations — common problem in Carpathian Foreland" INTERREG/TACIS CBC 2004-2006 which is sponsore[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono zagrożenia jakie stwarzają składowiska materiałów odpadowych dla terenów przyległych. Mają one wpływ na historię krajobrazu, wody podziemne i powierzchniowe, środowisko glebowe i zanieczyszczenia powietrza. Te wszystkie czynniki powodują pogorszenie warunków środowiska natur[...]
EN In the article have been presented the hazards which stockpiles of waste materials pose to adjoining fields. They have an impact on the history of landscape, subterranean and surface waters, soil environment as well as the air pollution. All these factors cause the deterioration of conditions of hum[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1803--1808, CD
PL W artykule omówione zostały problemy związane z niedoborem zawodowych kierowców oraz wpływ tego problemu na branżę transportową oraz gospodarkę. Przedstawiono także przyczyny niedoboru kierowców zawodowych oraz stan transportu, który jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa, Unii Eur[...]
EN Paper discussed the problems of lack professional drivers and the impact of mentioned aspect on transport sector and economy. The reason of lack drivers and transport condition is the key functioning area of Poland Republic, European Union and Europe were stressed. Furthermore the statistics data re[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last