Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 151
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2011 T. 13/54 1-32
PL Celem pracy jest prezentacja modelu hazardów proporcjonalnych Coxa (ang. Cox proportional hazards model), charakteryzujących go własności oraz metod estymacji jego parametrów. Znajduje on zastosowanie w analizie przeżycia przy przewidywaniu szans przetrwania pewnych obiektów (najczęściej pacjentów w[...]
EN The paper presents Cox proportional hazards model, its properties and methods of its parameters estimation. It is widely applicable in survival analysis – in prediction of survival chances of some objects (usually patients in medical studies). The essential advantage of the model is allowing of inco[...]
2
94%
Journal of KONES
EN Safety of transport is the main goal of transportation systems to achieve. This is of crucial importance for the road transportation as the number of used transport means is constantly increasing which involves a rise in the number of used vehicles and an increase in the intensity of traffic, especi[...]
3
94%
Journal of KONES
EN The paper outlines the theory of risks occurring during the use of the antropotechnical type systems. In the presented approach a logical theory of mathematical principles of reliability and man - machine systems theories have been used. Unreliability and failure of the man - machine system depends [...]
4
94%
Annual of Navigation
2010 No. 16 123-130
EN The paper presents methodology for determination of areas suitable for high power offshore wind farms in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. Possible conflicts between different sea users and ways of their minimization are considered, especially in the aspect of navigation.
5
94%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 224-233
6
94%
Przemysł Chemiczny
7
94%
Logistics and Transport
2018 Vol. 38, No. 2 101--112
EN The article is comprised of two parts, theoretical and practical. The first part presents an analysis of warehouse operation as a subject of study. Hazards are discussed that may affect warehouse processes. Factors that determine the safety of warehouse management are characterized. In the second pa[...]
8
94%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono charakterystykę płytkiej eksploatacji podziemnej dokonanej w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Na jej tle przeanalizowano zbiór danych o zjawiskach deformacji o charakterze zapadliskowym, które wystąpiły w tym obszarze w latach 1950-2002. Scharakteryzowano w skali [...]
EN The article presents characteristics of a shallow, underground exploitation done in the Upper Silesian Coalfield. Against this background a set of date were analysed on deformation phenomena of collapse sink type that occurred in the area during 1950-2002. It characterises, in a regional scale, the [...]
9
94%
Wiadomości Górnicze
PL Kopalnia "Murcki" od kilkunastu lat prowadzi modernizację i restrukturyzację techniczną zakładu, dzięki czemu uproszczono strukturę przestrzenną. W artykule opisano likwidację szybu "Stanisław", będącą elementem procesu modernizacji, mającej na celu obniżenie kosztów wydobycia węgla. Opisano przygot[...]
EN "Murcki" mine since some dozen or so years runs modernisation and technical restructuring processes thanks to what the spatial structure of thc mine has been simplified. The article describes liquidation of "Stanisław" shaft, being an element of modernization process focused at cost produetion redue[...]
10
84%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 4 153--162
EN Transportation systems in USA are an integral part of the current infrastructure systems and involves a huge investment as part of the government and taxpayers. Therefore, transportation systems have economic, social and vital importance for the U.S. Security and safety of transportation systems and[...]
11
83%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 137-144
EN Complex technical objects such as ship power plants are the source of many hazards to their operators. Identification and elimination of these hazards on the finished objects is a very labor-intensive task and involves significant financial outlays. It would therefore be advisable to carry out these[...]
12
83%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The Haddon matrix is a potential tool for recognizing hazards in any operating engineering system. This paper presents a case study of operational hazards at a large construction site. The fish bone structure helps to visualize and relate the chain of events, which led to the failure of the system. [...]
13
83%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 26-30
EN This paper presents comparison of two methods for assessment of hazards to ship power plant operator, used in the preliminary stage of ship power plant design process: the matrix method and that based on fuzzy logic. And, it reports this way results of realization of the research projects [1, 2] fin[...]
14
83%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 1 115--122
EN In this paper, we argue the necessity of dealing with lifetime distributions with wave-like bathtub hazard function. Four classes of wave-like bathtub hazards are investigated. For preparing maximum likelihood estimation of the hazard parameters, the first-order and second-order partial derivatives [...]
15
83%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule scharakteryzowano górnicze zagrożenia aerologiczne, związane bezpośrednio lub pośrednio z procesami wentylacji kopalń. Przedstawiono czynniki wpływające na kształtowanie się potencjalnego i rzeczywistego poziomu zagrożeń aerologicznych z podziałem na trzy grupy: naturalne, górnicze i tech[...]
EN The mining aerological hazards related directly or indirectly to mine ventilation processes have been characterized in the paper. The factors influencing a formation of potential and real level of aerological hazards classified into three groups: natural, mining and technical ones have been presente[...]
16
71%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 2 65-74
PL W artykule omówiono uwarunkowania tektoniczne i gazowe oraz wyniki badań predyspozycji wyrzutowych węgla, pozwalające na określenie potencjalnych miejsc zagrożenia wyrzutowego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawiono analizę wyników badań własności sorpcyjnych [...]
EN The article relates to tectonic and gas determinants and investigation results of coal outburst predispositions allowing to determine potential sites of outburst hazard in the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin. The analysis of results of sorptive property tests on coal samples from[...]
17
71%
Annual of Navigation
2008 No. 13 107-116
EN Between 1985 and 1992, at the NUTEC training facility in Bergen training launches at heights of both 28 meters and 12.5 meters took place. During this period sixteen injuries to personnel were sustained. It is not recorded if all the injuries were associated with a particular launch height and it is[...]
18
71%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 12 145--151
PL W artykule przedstawiono przykładowy sposób określenia wpływu wybranych zagrożeń górniczych na poziom ryzyka zawodowego. Spośród kilku rozpoznanych zagrożeń podano hierarchię trzech najważniejszych według wcześniej przyjętych i opisanych kryteriów. Jako metodę badawczą zastosowano jedną z analiz wie[...]
EN This article presents and example of impact determination for selected mining hazards at an occupational risk level. Amongst identified hazards, the three most important were indicated, according to formerly assumed and described criteria. A multicriteria decision analysis was employed which is know[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 97-112
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zagrożeniami spowodowanymi sposobem wykonywania pracy. Omówiono metodykę identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka oraz podstawowe zagadnienia tyczące prewencji ergonomicznej na stanowisku pracy.
EN In the paper some aspects of ergonomics managcment (ergonomics program) arę pre-sented. Methodology of hazard Identification and ergonomics prevention at the worksialion arę described.
20
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 99-108
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ryzyka subiektywnego na ruchomym stanowisku pracy w elektrowni cieplnej. Wnioski z badań posłużyły do sformułowania propozycji czynności ograniczających poziom ryzyka.
EN In this article the results of a subjective hazard research at a movable work stand in a heal and power plant have been presented. The results of the research have served to formulate some proposals limiting the hazard level.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last