Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harvester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
2018 Vol. 12, no. 3 186--189
EN This paper investigates the performance of electromagnetic vibration harvesters that can be incorporated in energy harvesting magnetorheological (MR) dampers. The study outlines the structure and operating principles of harvesters and compares results of numerical calculations with measurement data [...]
2
89%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu przedstawiono niektóre wyniki badań realizowanych przez pracowników naukowych Zakładu Mechanizacji Leśnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Działalność badawcza Zakładu Mechanizacji Leśnictwa skupia się na problemach mechanizacji prac leśnych. Głównie rozważane są[...]
EN The paper presents results of some investigations undertaken by research staff from Section of Forest Mechanization, Warsaw Agricultural University. Research activity in the Section of Forest Mechanization has been focused on the problems of mechanization of forest operations. The following research[...]
3
89%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 144--147
PL W pracy przeprowadzono analizę harvestera działającego w oparciu o zjawisko Faradaya, który będzie wykorzystany do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę harvestera, podając jego parametry geometryczne i magnetyczne. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych harvester[...]
EN This study investigates the performance of an energy harvester, utilizing the Faraday's law, used to supply a linear magnetorheological (MR) damper. The structural design of the harvester is outlined and its geometrical and magnetic parameters are summarised. The numerical calculation data were obta[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wsk[...]
EN The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było wykorzystanie sieci neuronowych jako modelu symulacyjno- decyzyjnego procesu omłotu w kombajnie zbożowym. Proces modelowania polegał na znalezieniu najlepszej sieci neuronowej o najmniejszym błędzie przetwarzania danych kolejno dla niedomłotu i uszkodzeń ziarna. Po przeprowadzeniu p[...]
EN The purpose of the work was the use of neural networks as a simulation - decisionmaking model of the threshing process in the harvester. The modeling process involved finding the best neural network with the smallest data processing error for non-threshing and damage of grain, respectfully. After co[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W przeprowadzonych badaniach porównano dwa nowe samojezdne kombajny do zbioru buraka cukrowego typu Grimme Maxtron 620 i Kleine SF 20 ze sprawdzonymi w praktyce kombajnami Holmer Terra Dos T2 i Kleine SF 10-2. Badania wykonano we wrześniu 2005 r. w gospodarstwie rolnym Garzyn (Wielkopolska). Maszyny[...]
EN In the investigation two new self-propelled sugar-beet harvesters, Grimme Maxtron 620 and Kleine SF 20, were compared with the brands Holmer Terra Dos T2 and Kleine SF 10-2. The research was conducted in September 2005 in the Garzyn farm (Wielkopolska region). The harvesters were examined according [...]
7
75%
Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę wydajności harwestera Highlander firmy Konrad Forsttechnic GmbH, przy maszynowym pozyskiwaniu drewna. Analizę wykonano w oparciu o chronometraż dnia roboczego, co posłużyło również do oceny organizacji pracy oraz funkcjonalności badanego harwestera. Badania przeprowa[...]
EN The paper presents the work performance analysis of timber harvesting with the use of Highlander harvester produced by KONRAD Forsttechnik GmbH. The analysis was performed based on the timing of the working day. We also assessed the organization of the machine operation in the research area and its [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 7-12
PL W artykule przedstawiono model matematyczny i wyznaczone parametry modelu fizycznego elektromechanicznego układu napędowego głowicy prototypowego kombajnu ścianowego z ramieniem wąskim.
EN Mathematical model and parameters of the dynamic model are presented in the paper. The system under consideration is a driving system of a head of prototype shearer loader with narrow arm.
9
75%
Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę wydajności pracy mini harwestera Fao Far 6840, przy maszynowym pozyskiwaniu drewna. Analizę wykonano w oparciu o chronometraż dnia roboczego. Badania przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Lubliniec, Leśnictwo Bór na typie siedliskowym lasu bór mieszany świeży (BMśw)[...]
EN The article presents analysis of operation of Fao Far 6840 mini harvester for machine wood harvesting. Analysis was made based on working day timing. The investigations were carried out on the area of Lubliniec Forest Inspectorate, Bór Forestry on the habitat forest site - fresh mixed forest where p[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań było określenie wydajności pracy maszyn podczas pozyskiwania drewna w trakcie wykonywania zabiegu trzebieży późnej, oraz usuwania skutków okiści w drzewostanie czwartej i piątej klasy wieku. Z przeprowadzonych badań wynika że zdecydowanie korzystniejszy efekt pracy uzyskał operator harwe[...]
EN The purpose of the research was to determine productivity of machines while acquiring timber during secondary thinning operation, and eliminating effects of thick snow layer settling on trees in forest stand of fourth and fifth age category. Completed tests indicate that harvester operator has reach[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Opłacalność pozyskiwanie drewna za pomocą harwesterów uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Wśród nich można wymienić te związane z warunkami przyrodniczo leśnymi panującymi na danej powierzchni leśnej, związane z parametrami maszyny oraz umiejętnościami operatora ale także z organizacją pracy zarów[...]
EN Use of modern forest machines is the new factor that must be considered in process of shift duration settlement. Results of simulation experiments (for actual forest area), conducted with assumption of 12 hours duration of shift show that time of fulfillment of all harvesting tasks, scheduled at con[...]
12
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 4 101-108
PL Przeprowadzono analizę nakładów i kosztów produkcji marchwi w wybranych gospodarstwach, w których do zbioru korzeni stosowano jednorzędowe kombajny. Badania wykazały wysoki udział robocizny w strukturze kosztów (około 40%). Koszty robocizny wynikały głównie z konieczności ręcznego doczyszczenia korz[...]
EN Paper presented the analysis of inputs and costs of carrot production on selected farms where one-row root harvesters were applied. The study showed high share of human labour costs (about 40%) in the structure of inputs. Labour costs resulted mainly from the necessity of thorough manual cleaning of[...]
13
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2016 R. 24, nr 4 41--54
PL Na podstawie danych GUS i szacunków własnych dokonano analizy zmian stanu liczbowego parku kopaczek i kombajnów do zbioru ziemniaków w rolnictwie polskim w latach 1950–2010 z uwzględnieniem udziału poszczególnych sektorów w zasobach tego parku. W 1950 r. 89,8% ciągnikowych kopaczek do ziemniaków zna[...]
EN Basing on Central Statistical Office data and own estimations, the analysis of changes in potato diggers and harvesters stock in Polish agriculture 1950-2010 has been carried on, taking into account the share of particular agriculture sectors in resources of above-mentioned machines. In 1950 state f[...]
14
63%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 1 119--131
EN The paper is an exploration of the optimal design parameters of a space-constrained electromagnetic vibration-based generator. An electromagnetic energy harvester is composed of a coiled polyoxymethylen circular shell, a cylindrical NdFeB magnet, and a pair of helical springs. The magnet is vertical[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Określono wskaźniki jakości zbioru strąków fasoli szparagowej polskim kombajnem jednorzędowym, z dwustopniowym zespołem czyszczącym. Porównano jakość zbioru strąków, przy różnym ich plonie, podczas pracy kombajnu z wyłączonym tylko pierwszym wentylatorem zespołu czyszczącego oraz z włączonymi dwoma [...]
EN The crop quality indicators were determined for string bean pods harvested with a Polish-made single row harvester, with a two-step cleaning system. The crop quality was compared, with different yield, during the harvester work with only one cleaning system fan being switched on, and with two fans s[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji przedstawiono analizę procesu separacji mieszaniny technologicznej na górce palcowej oddzielacza łęt kombajnu do zbioru ziemniaków. Uwzględniono wpływ różnic właściwości mechanicznych poszczególnych komponentów na proces separacji.
EN The work presents analysis of the technological mixture separation process on haulm separator pin hump in potato harvester. The researchers took into account the effect of differences in mechanical properties of individual components on the separation process.
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji przedstawiono jedną z możliwości zwiększenia intensywności procesu separacji w maszynach do zbioru ziemniaków. Efekt ten osiągnięto poprzez zastosowanie zmodernizowanej górki palcowej ze wstrząsaniem jej powierzchni roboczej. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła określić optym[...]
EN The publication presents one of potential solutions allowing to increase separation process intensity in potato cropping machines. This effect was achieved by using a modernised haulm separation conveyor provided with a mechanism shaking its working surface. Completed analysis of test results allowe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last