Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harvest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wsk[...]
EN The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy opisano prototyp uniwersalnej, bezrzędowej maszyny do zbioru roślin energetycznych w formie zrębków lub sieczki. Na przystawki ścinające, które wykonano w dwóch wersjach, złożono do Urzędu Patentowego zastrzeżenie patentowe P 385 536. W jednej z wersji zespół podający jest w postaci palców s[...]
EN The paper describes prototype of a universal machine for harvesting energy plants grown without rows, in form of chips or chaff. Patent Office received patent claim no. P 385 536 concerning cutting attachments made in two versions. In one of them, feeding unit has the form of elastic fingers, and in[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano charakterystyki zbioru trzyletniej wierzby energetycznej z wykorzystaniem piły łańcuchowej. W procesie zbioru brały udział trzy osoby i wyszczególniono następujące czynności: ścinanie, formowanie i wiązanie pędów w wiązki. Przebieg zbioru wierzby został zarejestrowany kamerą CANON X[...]
EN The paper characterizes the process of chainsaw harvest of triennial power willow. Three people took part in the harvest and following activities were itemized: cutting, forming and tying the sprouts into bundles. The course of the harvest was registered with a CANON XM1 PAL camera. The film was ana[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Dokonano oceny wybranych właściwości fizycznych 3-letniej wierzby energetycznej dla dwóch klonów oznaczonych numerami 1052 i 1059.[...]
EN The paper presents results of research carried out at an experimental energy willow plantation established at the Faculty of Agricultural Engineering at Agricultural University in Kraków. Selected physical properties of a three-year-old energy willow were assessed for two clones, no. 1052 and no. 10[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono analizę jakości zbioru malin odmiany Polanka, kombajnem "Natalia", produkowanym w firmie Weremczuk. Stwierdzono, że kombajn, przy ustalonych parametrach roboczych, zebrał tylko 52,6% owoców z ogólnej masy możliwej do zebrania w dniu badań. Zanieczyszczenia organiczne stanowiły 0,6%. P[...]
EN The evaluation of the Polanka type of raspberries harvest quality by the "Natalia" combine, which is made by Weremczuk's firm, has been performed. It was observed that the combine, at the assumed working parameters, collected only 52.6% fruit from among general mass which was available to collect in[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem artykułu jest pokazanie wpływu temperatury czynnika suszącego na czas przebiegu procesu suszenia. Podano wyniki badań laboratoryjnych próbek wierzby energetycznej suszonej w warunkach konwekcji swobodnej. Wyznaczono zmiany zawartości wody w próbkach podczas suszenia w różnej temperaturze. Prze[...]
EN The aim of the paper is to show the influence of a drying agent on the time of the drying process. The results of the laboratory investigations of energy willow samples, dried in the conditions of free convection, are given. The changes of water content in the samples were determined during drying a[...]
7
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN In article the developed mathematical model for research of dynamic loadings in the branched out drive of active working bodies of a mowing down and crushing path of a harvest combine for reception fuel chips from fast-growing plants is resulted.
8
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Ziemniaki są uprawą, która odgrywa istotną rolę zapewniając pożywienie dla ludności. W Słowacji są prawie tak ważne jak chleb. Ważne jest aby przy uprawie jak również zbiorze ziemniaków osiągnąć jak najniższe straty i uszkodzenia. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnej wysokowydajnej techniki i tec[...]
EN Potatoes play a crucial role in ensuring nutrition for the population. In Slovakia, they are almost as important as bread. It is significant to obtain the lowest possible losses and damage at cultivation as well as at harvest. This can be achieved only by a modern, but also a high-performance techni[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono kształtowanie się właściwości fizycznych gleby po zbiorze buraków cukrowych sześciorzędowym kombajnem Holmer Terra Dos. Glebę badano w warstwach leżących na głębokościach: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm; przed i po zbiorze buraków (trzy terminy). Właściwości fizyczne oznac[...]
EN The work presents the development of soil physical properties after harvesting sugar beets with a six-row Holmer Terra Dos harvester. Soil was examined in layers located at the following depths: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 and 55-60 cm; before and after beet harvest (three dates). Physical prop[...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano charakterystyki i oceny ręcznego zbioru trzyletniej wierzby energetycznej z użyciem kosy spalinowej Solo 154. Wydajność pracy w trakcie zbioru określono dla dwóch wariantów: A - zespół dwuosobowy, B - zespól trzyosobowy. Przebieg zbioru został zarejestrowany kamerą CANON XM1 PAL. An[...]
EN The paper contains characteristics and assessment of manual harvest of three-year old energy willow, carried out using the Solo 154 power scythe. Productivity during the harvest was determined for two variants: A - a two-man team, B - a three-man team. Harvest progress was recorded using the CANON X[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 281-288
PL Już od dłuższego czasu w Zakładzie Rolnym w Slatinach prowadzone są badania odmian buraka cukrowego. W badaniach wykorzystuje się średnio 35 odmian. Co roku w badanych odmianach mierzony jest plon korzenia i liści buraka cukrowego, liczba korzeni na hektar, zawartość cukru, plon przy zbiorze kombajn[...]
EN For quite a long time now Agricultural Plant in Slatiny has been carrying out a research on sugar beet varieties. On average, 35 sugar beet varieties are used in the research. The following parameters are measured every year in analysed varieties: crop of sugar beet root and leaves, number of roots [...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do uprawy roślin, które nie były dobrze sprawdzone w kontrolnych uprawach o różnej skali i różnych sposobach rozmnażania okazały się niewystarczające. Podjęto próbę wstępnego typowania roślin do uprawy i zbioru typowymi maszynami rolniczymi, stosowanymi akt[...]
EN Experience gained to date as regards introducing cultivation of plants, which weren't sufficiently tested in various scale check cultivations characterised by different reproduction methods, proved to be insufficient. The researchers made an attempt to carry out preliminary selection of plants for c[...]
13
84%
Polityka Energetyczna
PL Celem badań była ocena wielkości plonowania pięciu klonów wierzby energetycznej z plantacji w Nadleśnictwie Brodła, woj. małopolskie. W artykule wykazano, że zarówno w 2003 r., jak i w 2006 r. uzyskano najwyższe plonowanie klonu nr 1056. Jednakże, ze względu na bardzo suchy rok 2003, plonowanie tego[...]
EN The aim of the investigations was the assessment of the size of harvest of five energetic basket willow clones at a plantation of the Forest Inspectorate Brodła in the Malopolska voivodeship. The article shows that both in 2003 and in 2006 the highest crops of clone No. 1056 were obtained. However, [...]
14
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 1999-2002 na łące górskiej zlokalizowanej na kwaśnej glebie brunatnej. W runi tej łąki dominowały następujące trawy: Agrostis vulgaris, Festuca rubra i Deschampsia caespitosa. Celem badań była ocena wpływu wapnowania gleby i podsiewu runi koniczyną łąkową na pobranie [...]
EN The investigation was conducted in 1999-2002 using a mountainous meadow located in the acid brown soil. Agrostis vulgaris, Festuca rubra and Deschampsia caespitosa were the species prevailing in the original sward. The research aimed at testing the effects of liming, mineral fertilising and oversowi[...]
15
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 32-42
PL Rozszerzenie zakresu stosowania biopaliw, a szczególnie biodizla jest możliwe jedynie przy znaczącym wzroście produkcji rzepaku. Analizując jednak areał uprawy rzepaku w ostatnich kilkunastu latach można przypuszczać, że zamierzenie takie będzie bardzo trudne. Wynika to przede wszystkim z bardzo mał[...]
EN Increased use of biofuel, biodiesel in particular, is possible only if accompanied by significant production of rape. The analysis of the rape production area within the last few years has revealed that the attempts to make any changes in that field are likely to be difficult. This fact is caused by[...]
16
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przeanalizowano pięć technologii zbioru buraków cukrowych maszynami 1-, 2-, 3- i 6- rzędowymi pod kątem widzenia kosztów zbioru i nakładów energetycznych. Najniższe koszty zbioru występują przy stosowaniu samobieżnych kombajnów 6-rzędowych pod warunkiem wszakże osiągnięcia wydajności rocznej maszyny[...]
EN Five technologies of sugar beet harvesting with 1-, 2-, 3- and 6-row machines were analysed with respect to the costs of harvesting and energy inputs. The lowest were hervesting costs at using self-propelled 6-row harvesters, however providing that the annual working capacity of such machine reaches[...]
17
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przeanalizowano zasadnicze zagadnienia związane z mechanicznym zbiorem strąków fasoli szparagowej. Wskazano na korzyści płynące z jego wdrożenia do praktyki oraz omówiono problemy z tym związane. Wyjaśniono zasadę działania zespołów zrywających strąki, stosowanych w różnych typach kombajnów. Szczegó[...]
EN Basic problems concerning mechanical hervest of the French bean pods were analysed.The advantages from its practical application were indicated as well as some problems arising were discussed. The working principles of pod detachment mechanisms used in various types of the harvesters were explained.[...]
18
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 323--330
PL Analiza efektywności modernizacji technicznej zbioru buraków cukrowych wprowadzanej przy przechodzeniu od kombajnów przyczepianych 1-, 2-, i 3-rzędowych do 6-rzędowych kombajnów samobieżnych, wykazała wysoką opłacalność takiego postępu. Mimo wielokrotnie wyższych cen maszyn 6-rzędowych w porównaniu [...]
EN Analysis of the technical modernization of sugar beet harvesting shows out that changing 1-, 2- ,3-row towed machines by self propelled 6-row one is highly economically effective. In spite of many times higher prices of 6-row machines in comparison with smaller ones, that increase of the value of ha[...]
19
84%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 1(1) 41--46
PL W pracy przedstawiono aspekty techniczne, agrotechnologiczne i ekonomiczne zbioru rzepaku. Porównano technologie zbioru jedno i dwuetapowego. Dokonano kalkulacji kosztów adaptacji kombajnu i zabiegów desykacji przed zbiorem w zestawieniu z wielkością strat. Przedstawiono orientacyjne koszty powyższy[...]
EN The paper presents technical aspects and economic agrotechnology rape harvest. Presented a set of technologies and two-stage one. Compared the costs of adapting the combine and pre-harvest desiccation treatments compared with the scale of losses. Presents the approximate cost of these treatments in [...]
20
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 1999-2002 na łące górskiej zlokalizowanej na kwaśnej glebie brunatnej. W runi tej łąki dominowały następujące trawy: Agrostis vulgaris, Festuca rubra i Deschampsia caespitosa. Badano wpływ wapnowania gleby i podsiewu runi koniczyną łąkową na pobranie z plonem roślin w[...]
EN The investigation was conducted in 1999-2002 using a mountainous meadow located on the acid brown soil. Agrostis vulgaris, Festuca rubra and Deschampsia caespitosa were the species prevailing in the original sward. The research aimed at testing the effects of liming, mineral fertilizing and oversowi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last