Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hartowanie stali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 1 28-34
PL W pracy przeanalizowano możliwość połączenia metod analitycznych i nmerycznych z metodami eksperymentalnymi, dla analitycznego opisu grubości warstwy przetopionej, w procesie laserowego hartowania stali. Rozważono wpływ na głębokość przetopienia materiału dwóch zmiennych niezależnych - mocy wiązki l[...]
EN The possibility of combining the analytical and numerical methods with an experimental estimation of melted zone depth created during laser hardening process of steel was analysed. An influence of two independent parameters, i.e. power and tracking speed of laser beam, onto melted layer depth was co[...]
2
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper deals with numerical model of thermal phenomena and phase transformation in solid state with tempering. To modeling the process heat transfer equation and macroscopic model of phase change based on CCT and CHT diagrams are used. The numerical solution of heat conductivity equation is intro[...]
3
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Opracowano program "PWD - QUENCH HARDENING" do wspomagania procesu hartowania stali konstrukcyjnych. Program umożliwia obliczenie parametrów hartowności stali na podstawie składu chemicznego i wielkości ziarna austenitu, jak również dobór ośrodka chłodzącego, zapewniającego hartowanie na wskroś elem[...]
EN The computer program "PWD - QUENCH HARDENING" was developed for supporting of ąuenching process of constructional steel. Using data on the effect of chemical composition of steel on its ideał critical diameter the hardenability parameters are calculated. Program enables to select a ąuenching media f[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 257-266
PL Przedstawiono w pracy wyniki badań zużycia ciernego próbek ze stali 20H2N4A i 18HGT poddanych nawęglaniu i następnie hartowaniu w chłodziwach wodno - polimerowych o różnej zawartości związków polimerowych. Przedstawiono także wyniki badań struktury badanych stali. Na podstawie przeprowadzonych badań[...]
EN Search results of the frictional consumption of steel's samples 20H2N4A and 18HGT are presented. The samples were carbonized and next temper in the hydrous-polymer refrigerants. The refrigerants have different contents of the polymer compounds. The study results of a structure of steel are shown. On[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 37-41
6
44%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca przedstawia kompleksowy model hartowania stali narzędziowej. W rozważaniach uwzględniono zjawiska termiczne, przemiany fazowej i zjawiska mechaniczne. W modelowaniu zjawisk cieplnych równanie przewodnictwa rozwiązano metodą elementów skończonych w sformułowaniu Petrova-Galerkina. Istnieje zate[...]
EN This research the complex model of hardening of tool steel was shown. Thermal phenomena, phase transformations and mechanical phenomena were taken into considerations. In the modelling of thermal phenomena the heat transfer equations has been solved by Finite Elements Method by Petrov-Galerkin formu[...]
7
44%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 38-44
PL Badano wpływ łącznego oddziaływania odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej na twardość i strukturę warstw nawęglanych stali 15HN, 19HM i 18HGT. Odksztłcenie plastyczne wprowadzano bezpośrednio po hartowaniu lub po odprężaniu. Próbki odkształcone powierzchniowo odprężano lub odpuszczano w temp[...]
EN Influence of plastic deformation and heat treatment on hardness and structure of carburized layers of steels type 15HN, 19HM and 18HGT has been investigated. Plastic deformation was introduced directly after hardening or stress relieving. Plastically deformed samples were stress relieved or tempered[...]
8
38%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Developing of new methods for input data of mathematical model is established. Design/methodology/approach: Temperature dependency of both, heat transfer for quenchant with Grossmann severity of quenching H=0.35, which are adequate for oil and heat conductivity coefficients has been calibra[...]
9
38%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 513-518
PL W pracy przedstawiono opis systemu komputerowego i przykładowe obliczenia numeryczne dla zagadnień kinetyki przemian fazowych oraz chwilowych i szczątkowych naprężeń powstających w procesach hartowania. Opracowanie dotyczy tych gatunków stali, które posiadają krzywe CTP w kształcie litery C. W anali[...]
EN The paper presents the description of a computer system and numerical results for the problem of phase transformation kinetics and residual and instantaneous stresses developed in stress hardening processes. The analysis relates to those steel grades that have the C shaped TTT curves. The analysis t[...]
10
38%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca dotyczy analizy numerycznej zjawisk cieplnych, przemian fazowych i zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu węglowej stali C80U. Założono istnienie przemian: struktura wyjściowa – austenit, austenit – perlit, bainit oraz austenit – martenzyt. Opracowano algorytmy numeryczne szacowania u[...]
EN The work concerns numerical analysis of thermal phenomena, phase transformations and mechanical phenomena associated with hardening of carbon steel C80U. The following transformations were assumed: initial structure – austenite, austenite – perlite, bainite and austenite – martensite. Numerical algo[...]
11
38%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 152-157
PL Przeprowadzono symulacje numeryczne hartowania elementów ze stali węglowej narzędziowej (C80U). Dotyczą one hartowania po pełnej austenityzacji. Do symulacji wykorzystano program komputerowy, uzyskany na bazie kompleksowego modelu hartowania grupy stali narzędziowych płytko hartujących się, uwzględn[...]
EN The numerical analysis of hardening elements made of carbon tool steel (C80U) was performed. It concerns the hardening processes after full austenitisations. The computer program developed on the basis of the comprehensive model of the hardening of the group of shallow-hardening tool steel, taking i[...]
12
38%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W części doświadczalnej pracy, próbki stalowe poddano hartowaniu wiązką laserową i przeprowadzono badania metalograficzne. W oparciu o wyniki doświadczenia wykonano modelowanie tej obróbki za pomocą MES. W obliczeniach naprężeń zaproponowano i zastosowano metodę uwzględnienia zmiany struktury i wła[...]
EN In experimental part of presented work, steel specimens were treated with the laser beam and metallographic examinations were made. Results of this experiment were entered to FEM model of the laser surface hardening process. In stresses computations, described in this paper method of consideration o[...]
13
38%
Archiwum Odlewnictwa
PL Opracowano model przemian fazowych w stanie stałym i zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu stali narzędziowych płytko hartujących się. Dokonano numerycznej analizy tworzących się faz i stanu naprężenia od obciążeń termicznych oraz przemian fazowych w procesach chłodzenia dwóch stali: N8E i[...]
EN This work concerns numerical modelling of phase transformations in solid state as well as mechanical phenomena associated with quenching of shallow-hardening tool steel. The numerical analysis of forming phases and state of stress during thermal loading as well as was phase transformations during ha[...]
14
32%
Modelowanie Inżynierskie
2007 T. 3, nr 34 167-172
PL Tematem opracowania jest numeryczna analiza wpływu parametrów obróbki cieplnej na pola naprężeń i przemieszczeń generowane w hartowanych stalowych elementach cylindrycznych. Z uwagi na złożoność procesów zmian strukturalnych występujących podczas procesów hartowania do analizy zastosowano stale rozw[...]
EN The subject of the paper is numerical analysis of the influence of heat treatment parameters on stresses and displacements generated in hardened cylindrical elements made of steel. Because the processes of structural changes during quenching processes are very complex, the currently developed comput[...]
15
32%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca dotyczy modelowania numerycznego zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym oraz zjawisk mechanicznych towarzyszących procesom hartowania elementów ze stali średniowęglowej (C45). W algorytmie wykorzystano równanie przewodzenia ciepła, równania równowagi oraz makroskopowy model przem[...]
EN This paper refers to numerical modeling of thermal phenomena, phase transformations in solid state and mechanical phenomena occurring during hardening process of steel element (C45). In the algorithm heat transfer equation, equilibrium equations and macroscopic model of phase transformations basis o[...]
16
32%
Obróbka Metalu
2010 nr 2 22--30
17
32%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 56--61
PL Opracowano algorytm numeryczny z przeznaczeniem do symulacji zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym i zjawisk mechanicznych w procesach hartowania stali. Algorytm oparty jest na rozwiązywaniu równania różniczkowego Fouriera-Kirchhoffa oraz równań równowagi mechanicznej metodą elementów[...]
EN Numerical model for simulation of thermal phenomenon, phase transformations in a solid state and mechanical phenomenon which accompany of hardening processes of steel has been elaborated in this work. Prepared model is based on the solution of the Fourier-Kirchhoff equation as well as mechanical equ[...]
18
32%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 4 285--293
PL W artykule zdefiniowano proces hartowania stali. Opisano wszystkie przemiany stali, do jakich dochodzi podczas chłodzenia hartowanego detalu, oraz omówiono rodzaje hartowania stali. Przytoczono podział olejów hartowniczych: według normy ISO 6743-14 oraz temperatury pracy. Omówiono stosowane w olejac[...]
EN This paper describes the process of hardening steel. All the transformations of the steel that occur during cooling tempered detail are described and the ways of hardening steel are discussed. The division of quenching oils: according to ISO 6743-14 and the operating temperature are quoted. Discusse[...]
19
32%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 217--222
PL Wśród narzędzi skrawających w przemyśle poligraficznym są szeroko stosowane różnego typu wykrojniki, w których stosowane są zwykle noże dwóch typów - z ostrymi lub zaokrąglonymi krawędziami. W obu przypadkach wymagania dla materiału są jednakowe - taśma stosowana do produkowania noży musi mieć dosta[...]
20
32%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 9 57--62
PL W pracy dokonano numerycznej analizy stanu naprężenia od obciążeń termicznych oraz przemian fazowych towarzyszących hartowaniu stali. Współczynnik przejmowania ciepła uzależniono od temperatury. Uwzględniono w nim zakresy temperatury parowania, wrzenia pęcherzykowego oraz konwekcji. Model przemian f[...]
EN Numerical analysis of the stress state resulting from thermal loads and phase change during steel hardening was carried out. Coefficient of the heat transfer is assumed to be a function of temperature. One takes into account the ranges of temperature of evaporation, nucleate boiling and convection. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last