Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmoniczne prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2002 nr 2 16--19
PL Wymagania technologiczne w wielu dziedzinach gospodarki powodują, że coraz większa część energii podlega przetwarzaniu. Instaluje się coraz więcej urządzeń, które z powodu nieliniowej charakterystyki wejściowej, pobierają z sieci zasilającej prądy znacznie odbiegające od przebiegu sinusoidalnego.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamio[...]
EN The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveform[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmoniczn[...]
EN The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltag[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono trójfazowy filtr aktywny sterowany z ciągłą regulacją sygnału proporcjonalnego do prądu źródła.. Rozważania zweryfikowano badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi. Przedstawiono wyniki badań dla kompensacji składowych nieaktywnych prądu różnego typu obciążeń.
EN In the paper the three phase active power filter controlled with at periodical extrapolation of the signal proportional to the load is presented. The research was verified in the simulation and the laboratory tests. The results of the compensation reactive currents of differential loads is also incl[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zasadę działania trójfazowego filtru aktywnego sterowanego z cookresową ekstrapolacją sygnału proporcjonalnego do obciążenia. Omówiono sposób doboru parametrów filtru oraz optymalizację układu. Rozważania analityczne zweryfikowano badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi. P[...]
EN In the paper the operating principles of the three phase active power filter controlled with at periodical extrapolation of the signal proportional to the load is presented. In particular the method of parameters selection and optimization is described. The analytical research was verified in the si[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 8 180--184
PL Problematyka artykułu dotyczy zawartości harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Omówiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm. Zaprezentowano wyniki badań na obiekcie rzeczywistym i analiz dotyczących obecności harmonicznych prądu opraw wyładowczych i L[...]
EN The paper describes problems connected with presence of voltage and current harmonics in low voltage power network. Valid decrees and standard regulations are discussed. The results of experimental investigations are presented, focused on harmonics content for LED and discharge lighting fitting, app[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 622--625
PL Tematyka publikacji dotyczy problemu generowania wyższych harmonicznych prądu przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła. W opracowaniu przeanalizowano zmiany poziomu harmonicznych prądu generowanych przez tego typu odbiorniki w sytuacji gdy zasilano je napięciem sinusoidalnym i odkształconym. [...]
EN The problem of generation of current higher harmonics by compact fluorescent light sources is described in this paper. The above-mentioned light sources were supplied by a sinusoidal voltage with THD equal to 0.1% then by a distorted voltage with THD equal to 6.58%. Both voltages were generated by a[...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawione zostało nowe podejście do efektywnej detekcji i usuwania wysoko-rezystancyjnych zwarć doziemnych, w szczególności w sieciach SN kopalni odkrywkowych, z wykorzystaniem relacji fazowych wybranych harmonicznych prądu. Zostały przedstawione i przedyskutowane wyniki symulacji z u[...]
EN In the paper a new approach to effective detection and clearing of high resistive ground faults, particularly for open-cast MV mining networks when using a phase relationship of selected current harmonics is presented and discussed. The simulations applying ATP-EMTP package have been performed for M[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 50 39--42
PL Artykuł zawiera analizę odkształceń prądu pobieranego przez urządzenia elektryczne wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat obserwuje się zmiany w funkcjonalności urządzeń gospodarstwa domowego, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowocześniejszych rozwiązań układowych i mod[...]
EN The problems connected with generation of current harmonics in electric household appliances have been presented in this paper. The modern household equipment contains modules and electronic systems, which on the one hand, improve the functionality of these devices, and, on the other hand, cause a r[...]
10
100%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 5 44--47
PL Współczesne znaczenie słowa filtr jest związane z bardziej abstrakcyjnym rozumieniem oczyszczanego medium niż np. zawiesiny w sieciach. Zwykle jednak wiąże się ono z przechodzeniem przez jakąś barierę; można mówić o przenikaniu informacji ze strefy objętej wojną lub o przenikaniu promieni słonecznyc[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 57 117--120
PL W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Matlab do usprawnienia analizy wyników pomiarów uzyskanych drogą eksperymentu. Implementacja opracowanego skryptu pozwoliła na automatyzacje procesu ekstrakcji wybranych danych bezpośrednio z zarejestrowanych drogą pomiarów przebieg[...]
EN Matlab engineering software application for measurement results’ analysis process improvement has been presented in this paper. The main purpose of the study was the analysis of the impact of the interrupted current distortion level on selected low voltage (LV) circuit-breakers’ (CB) current breakin[...]
12
100%
Archives of Transport
PL W artykule opisano model matematyczny systemu zasilania pojazdu oraz obwodu głównego lokomotywy z silnikami asynchronicznymi. Wraz z wprowadzeniem pojazdów przekształtnikowych dużej mocy zaistniała konieczność analizy oddziaływań zakłócających wywołanych odkształconym przebiegiem prądów silników nap[...]
EN The mathematical model of vehicle supply system as welI as the mathematical model of main circuit of locomotive with asynchronous motors have been described in this article. The necessity of analysis of disturbances caused by distorted current run of drive motors emerged together with the introducti[...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
2009 R. 106, z. 1-E 211--219
PL Pojazdy trakcyjne z przetwornicami statycznymi wyposażone są w filtr wejściowy. W artykule przedstawiono kilka filtrów wejściowych dla wybranych pojazdów trakcyjnych. Obliczono impedancję wejściową dla obciążenia silnikami szeregowymi i asynchronicznymi oraz impedancję wejściową dla biegu jajowego. [...]
EN Modern traction vehicles with static inverters are furnished with input filter. A few input filters of chosen traction vehicles are considered in this paper. The following were calculated: input impedance for load with series and asynchronous motors, impedance for idle operation. These impedances we[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Artykuł prezentuje definicje wynikające z aktualnych uwarunkowań prawnych i technicznych. Przedstawiono również problemy związane z jakością energii elektrycznej w podstacjach trakcyjnych w czasie pracy awaryjnej. Stan awaryjny powoduje nieregularności, które skutkują występowaniem zakłóceń wprowadz[...]
EN The article presents definitions resulting from current legal and technical conditions. Problems related to the quality of electric power in traction substations during emergency operation are also presented. The emergency condition causes irregularities which result in disturbances being introduced[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono funkcjonujące definicje, które wynikają z obowiązujących unormowań prawnych oraz technicznych. Przedstawiono również elementy układu prostowniczego podstacji, które podczas pracy awaryjnej powodują nieprawidłowości dotyczące występujących zaburzeń wprowadzanych do sieci zasi[...]
EN The article presents functioning definitions, which result from applicable legal and technical regulations. Also shown elements of the substation rectification circuit, which during emergency operation cause irregularities occurring disturbances introduced to the power grid and to recipients supplie[...]
16
100%
Logistyka
2014 nr 6 3475--3485
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych wybranych elementów oświetleniowych oraz jednostek komputerowych. Zauważono, że w trakcie pracy komputerów występują impulsy prądu zasilacza i są one synchroniczne w stosunku do maksimum napięcia sieci. Cecha ta potęguje niekorzystne oddziaływanie [...]
EN The paper presents the results of measurements of harmonics selected elements of lighting and computer units. It is noted that when the current pulses are computers power supply, and are synchronous with respect to the maximum voltage. This feature enhances the adverse impact on the network and will[...]
17
100%
Logistyka
2014 nr 6 9972--9982
PL Zastosowanie energoelektroniki we współczesnych układach napędowych stosowanych do celów trakcyjnych stwarza konieczność prowadzenia badań EMC dotyczących wprowadzanych przez pojazdy zaburzeń w pracy innych urządzeń infrastruktury kolejowej, w szczególności obwody sterowania ruchu i sygnalizacji. [...]
EN The use of power electronics in contemporary drive systems used for traction purposes makes it necessary to conduct further EMC research on disturbances of operation of other railway infrastructure equipment that are generated by vehicles, special emphasis should be placed upon traffic and signallin[...]
18
84%
Elektro Info
2003 nr 7 60--63
19
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano unijne przepisy dotyczące źródeł światła. Omówiono wymogi funkcjonalności i parametry lamp (źródeł). Dokonano analizy elektrycznych parametrów znamionowych świetlówek kompaktowych porównując je z danymi żarowych źródeł światła. Wartości deklarowane przez producentów porówna[...]
EN Union recipes relating to a sources of light were presented in the article. Requirements of functionality and a parameters of lamps (sources) were talked over. Comparing them with a data of incandescent sources of the light the analyses of electric parameters of nominal compact fluorescent lamps wer[...]
20
84%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej pomierzone w sieciach zasilających podstacje oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych. Pokazano wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcji prądu stałego na zmiany tych parametrów. Przyczynami występowania zjaw[...]
EN In this paper, results of the measurement of electric power quality parameters measured both in substation and nontraction supplying systems have been presented. The influence of dynamic change of the load of DC traction supplying system on the change of power quality parameters has been shown. On t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last