Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmful substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 4 114-121
PL Autorzy poruszają zagadnienie szkodliwego oddziaływania różnorodnych substancji chemicznych zawartych w obuwiu na środowisko naturalne i na człowieka. Ważnym problemem jest minimalizowanie negatywnego wpływu substancji chemicznych na środowisko i człowieka w różnych fazach produkcji obuwia (począwsz[...]
EN The authors focused on harmful affect on environment and humen of different chemical substances in footwear appearanced. As significant question is minimize a negative influence of chemical substances on environment and humen during production stages, use period and liquidate of footwear.
2
75%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 3 149-155
PL Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru związana jest ze stosowaniem różnorodnych środków chemicznych, zarówno na etapie wytwarzania papieru, jak i w kolejnych procesach przetwórczych. Część tych środków zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, które zostają na włóknach celulozowych lub[...]
EN The production of packaging materials of paper is connected with using various chemical aids in paper production stage as well as in subsequent converting processes. The part of these aids contains harmful substances for the health of people which are remaining on cellulose fibres or on the surface [...]
3
75%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 27--29
4
75%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 2 73-77
PL W artykule omówiono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne odnoszące się do dużej grupy związków chemicznych uznanych za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wszystkie związki są objęte monitoringiem: diagnostycznym, operacyjnym i badawczym wód powierzchniowych. Obecność w wodach[...]
EN The article discusses EU and national legal regulations referring to a large group of chemical compounds considered as substances particularly harmful for the water environment. All the substances are covered with diagnostic, operational and research monitoring of the surface waters. The existence o[...]
5
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 4 (26) 5--21
PL W pracy przedstawiono matematyczne podstawy rozkładu lagarytmiczno-normalnego, którego parametry (średnia geometryczna i standardowe geometryczne odchylenie) mogą być wykorzystane do charakterystyki zmienności stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wykazano istnienie zależnośc[...]
EN This paper reports on the mathematical principles of the logarithmic normal distribution, the parameters of which (geometric mean and standard geometric deviation) may be used to characterise variations of concentrations of the harmful chemicals in the work environment. A relationship has been found[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 26-27
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 1-5
8
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1405--1407
PL Przedstawiono zmiany w wielkości produkcji i importu substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska w UE od 2007 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH. Zanotowano obniżenie produkcji i importu substancji chemicznych. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że rozpor[...]
EN An anal. of the prodn. and import of dangerous chems. in European Union countries in 2007–2017 was made on the basis of the Prodcom survey and Comext databases. For all groups of substances harmful to health and the environment, a decrease in the vol. of prodn. and consumption in relation to the bas[...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 6 28-31
PL W artykule zebrano informacje związane z niebezpieczeństwem nadmiernego iluminowania palącymi się świecami pomieszczeń mieszkalnych i publicznych. Surowce, z których produkuje się wyroby świecarskie w trakcie palenia się emitują do otoczenia różne związki chemiczne szkodliwe dla człowieka. Należą do[...]
EN The article presents information on the hazard of excessive illumination of living and public rooms with burning candles. When burning, raw materials from which candle products are made emit to the environment different chemical substances harmful to humans. These substances include: soot, benzene, [...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 18-21
PL Przedstawiono właściwości, szkodliwe działanie na organizm człowieka oraz występowanie najważniejszego ze związków wanadu, pentatlenku wanadu (V2O5 w polskim przemyśle. W związku z obniżeniem wartości NDS dymów i pyłów V2O5 opracowano nową metodę ozn[...]
EN The articles presents the properties, the toxic effect on the human body and the occurrence of vanadium pentaoxide V2O5 the most important of vanadium compounds, in the Polish industry. Because the TLV values of the dusts and fumes of V2 O 5 have been l[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 409--413
PL W artykule omówiony został problem wpływu szkodliwych substancji wytwarzanych w procesie generacji energii elektrycznej na środowisko. Omówione zostały podstawowe regulacje prawne opracowane przez Komisję Europejską oraz metody redukcji tych substancji.
EN Paper discussed the impact of contaminants emission produced during energy generation for environment. It also presented different types of pollutants and methods of reducing them. Shortly there were described regulations in this matter elaborated by European Commission.
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 20-22
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 4 12-14
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 11 17-20
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 5 26-28
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 12 23-26
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 1 9-11
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 3 8-11
19
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 12 35--40
PL W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie obecności substancji szkodliwych w skórze garbowanej. Dokonano zestawienia możliwości redukcji lub częściowej eliminacji substancji szkodliwych w skórze. Zaproponowano podział możliwych metod działania w procesie technologicznym na dwie grupy. Pierwszą[...]
EN The article presents the legal status of the presence of harmful substances in tanned leather. The possibility of reduction or partial elimination of harmful substances in the leather has been compiled. The proposed division of possible methods of operation in the technological process into two grou[...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 12 519--524
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości optymalizacji konstrukcji palnika retortowego w aspekcie zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Wybrany obiekt badań charakteryzował się znacznie wyższym poziomem emisji substancji szkodliwych niż dopuszczają stosowne normy. Obiektem badań był palnik [...]
EN The article presents an analysis of the possibilities of optimizing the retort burner design about emitted harmful substances. The selected research facility is characterized by a much higher level of emitted harmful substances in relation to the currently valid standard in the solid fuel heating de[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last