Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hard coal mines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 153--156
PL W ramach artykułu scharakteryzowano w układzie chronologicznym rozwój metod wyznaczania obsady przodka ścianowego kopalń węgla kamiennego w Polsce. W pracy zaprezentowano także charakterystyki i parametryzacje pracy w ścianach dokonywane przez specjalistów na przestrzeni wielu lat. Pokazano rozwój m[...]
EN In the framework of the article in a chronological system the development of methods of assignment of longwall face personnel in hard coal mines in Poland was characterized. Moreover, in the study were also presented the characteristics and parametrization of work in longwall workings carried out by[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 7-21
PL W publikacji przedstawiono metody analizy czynników determinujących rentowność produkcji w przedsiębiorstwach. Określają one sposób postępowania dotyczący identyfikacji czynników, które mają istotny wpływ na kształtowanie się rentowności produkcji, a także określenie istotności tego wpływu. Ponadto,[...]
EN The publication presents methodology of analysis related with factors determining production profitability in a company. It specifies proceedings concerning identification of factors, which have significant impact on production profitability, as well as assessment of this impact. Apart from that, th[...]
3
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Paper deals with the new localizer GLOP2 designed for detection of the miners trapped in underground hard coal mines. The results of a field test conducted in coal mine BOBREK show that the presented localizer allows for efficient measurement of the distance between a trapped miner and the rescuer i[...]
4
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W artykule przedstawiono aktualny stan zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W zarysie przedstawiono kompetencje organów nadzoru górniczego wynikające z obowiązujących przepisów w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach eksploatujących p[...]
EN In this article the present state of methane hazard in hard coal mining in Poland is discussed. The competence of mining authority arising from mining law rules in the sphere of occupational safety conceming methane hazard are outlined. The development of methane hazard and the causes of its high le[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 14 1-244
PL Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych metod zarządzania, które mogą przyczynić się do usprawnienia ich działalności. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw górniczych do wymogów gospodarki rynkowej odbywają się na różnych płaszczyznach i w różnych ob[...]
EN The changing economic situation forces enterprises to implement new management methods which can help them to make their activity more effective. Processes, adjusting coal companies to the rules of free market economy, take place at different levels and in different areas of their activities. For ac[...]
6
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono koncepcję informatycznego systemu wspomagania dyspozytora brygady utrzymania ciągłości wydobycia w kopalni węgla kamiennego. Brygada usuwa awarie, które są zgłaszane do dyspozytora w losowych chwilach z losowych miejsc. Problem polega na sterowaniu operatywnym specjalistami,[...]
EN The article presents a concept of an IT system for supporting the supervisor of a team responsible for maintaining the continuity of mining processes in a hard coal mine. The team deals with breakdowns which are reported to the supervisor at random times and from random places. The issue is to co-or[...]
7
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 8 39--43 [tekst pol.], 114--118 [tekst ang.], 186--190 [tekst ros.]
PL W artykule przedstawiono typoszereg czujników oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMAG-SERWIS Sp. z o.o., służących do ciągłego monitorowania stanu atmosfery w kopalniach węgla kamiennego, w tym m.in. stężenia metanu, tlenku i dwutlenku węgla, wilgotności temperatury i c[...]
EN The article presents a line of sensors offered by Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMAG-SERWIS Sp. z o.o. intended for permanent monitoring of coal mine air, including methane concentration, carbon monoxide and dioxide concentration, humidity, temperature, pressure and differential pre[...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przedstawiono wyniki pierwszych prac związanych z realizacją projektu fundacji Coal&Steel o nazwie MINFIREX, którego celem jest opracowanie metod i środków, których wdrożenie w systemach monitorowania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania i zmniejszenia skutków zagrożenia pożarowego w ko[...]
EN The article features the results of preliminary works related to the execution of the MINFIREX project of the Coal & Steel foundation. The objective of the project is to work out methods and means whose implementation in monitoring systems will contribute to lower risk related to fire hazards, fire [...]
9
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 4 108--112
PL W ramach artykułu przedstawiono ideę i zastosowanie technologii ICT w polskim przemyśle górniczym, zaprezentowano rozwiązania wykorzystujące infrastrukturę ICT, jakie są obecne w polskim przemyśle wydobywczym, przedstawiono potrzeby i problemy badaczy zajmujących się modelowaniem wydobycia węgla kam[...]
EN This paper presents the conception and application of ICT technology in the Polish mining industry, applied solutions based on ICT infrastructure, needs and problems which researches have to face in the process of hard coal exploitation modelling as well as the analysis of environmental demands in t[...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono produkty powstające podczas rozwoju pożaru przenośnika taśmowego, a także rozmieszczenie detektorów mierzących wartości pojawiających się produktów spalania taśmy. Omówiono sposób wyznaczania wartości wskaźnika zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego, do którego [...]
EN The paper presents products arising during growth of sources of conveyor belt fires as well as location of detectors measuring the values of the arising products of belt combustion. Mechanisms of fuzzy inference have been applied for determination of the value of a fire hazard index in the hard coal[...]
11
100%
Przegląd Górniczy
12
100%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono dzieje kopalni "Fuchs" (po 1945 r. "Thorez"), wybierającej pokłady węgla kamiennego w północnej części Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do lat siedemdziesiątych XIX w. była kopalnią sztolniowo-szybową, następnie głębinową. Do wybuchu I wojny światowej zaliczano ją do technicznie przo[...]
EN History of the mine "Fuchs" (after the year 1945 "Thorez") working out hard coal seams in the northern part of Lower Silesia Coal Basin is presented. Up to the seventies of the 19th century it has been an adit and shaft mine and next a deep mine. After the outbreak of the First World War it has been[...]
13
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia sytuację gospodarczą 8 kopalń ("Wujek", "Wieczorek", "Wesoła", "Katowice-Kleofas", "Staszic", "Śląsk", "Mysłowice" oraz "Murcki") przez pryzmat wskaźników techniczno-ekonomicznych. Prezentuje również osiągane wyniki finansowe poszczególnych kopalń oraz stara się wyjaśnić przyczyn[...]
EN The economic situation of 8 mines (,,Wujek", ,,Wieczorek", ,,Katowice-Kleofas", ,,Staszic", ,,Sląsk", ,,Myslowice" and ,,Murcki")is shown in the paper by means of the technical and economical indices. It presents also achieved financial results of the particular collieries and tries to explain the c[...]
14
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono analizę stosowanych systemów przewietrzania wyrobisk ślepych w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonano oceny czynników wpływających na wybór systemu wentylacji lutniowej. Badania obejmują 247 drążonych wyrobisk korytarzowych, z k[...]
EN An analysis of blind drift ventilation systems used in hard coal mines is presented. Basing on questionnaire research an evaluation of the factors influencing a selection of the separate ventilation system has been done. Research includes 247 headed narrow workings from which only 8 % are rock worki[...]
15
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono modyfikację dotychczasowych metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego na podstawie teorii zbiorów rozmytych i możliwości praktycznego ^stosowania zmodyfikowanych metod w kopalniach węgla kamiennego.
EN Modifications of the so far used methods of rock bumps hazard in ťal mines evaluation based on the fuzzy sets theory are presented as well as possibilities of practical application of the modified methods in these mines.
16
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 95-112
PL Artykuł zawiera analizę przekształceń własnościowych i organizacyjnych dokonywanych na podstawie majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego w latach 1998-2001. Omówiono podstawowe typy przekształceń, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oraz obszarów kompetencji i odpowiedzialności na poszczególny[...]
EN The paper includes the analysis of property and organisational changes based of property of liquidated collieries in the years 1998-2001. The basic types of changes are discussed and the main item are tasks, competences and responsibilities in all areas of unproductive property management. On the ba[...]
17
88%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono dążenie górników dolnośląskich kopalń węgla kamiennego do poprawy warunków pracy i płacy oraz zrzeszania się w związkach zawodowych od polowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Liczne wystąpienia, poparte akcjami strajkowymi, przyniosły w efekcie stopniową poprawę płacy, skróceni[...]
EN The aspiration of Lower Silesian hard coal mines miners for improvement of working conditions and wages as well as organizing trade unions in the time period from the second half of the 19th century up to the outbreak of the First World War. Numerous pronoucements supported by strike actions brought[...]
18
88%
Maszyny Górnicze
PL W szkoleniach coraz powszechniej znajdują zastosowanie technologie multimedialne oparte na wirtualnej rzeczywistości. Przykładem takich materiałów są animacje przedstawiające zalecany sposób wykonywania poszczególnych czynności oraz rekonstrukcje wypadków. Materiały szkoleniowe w formie multimedialn[...]
EN Multimedia technologies based on virtual reality became more popular in trainings. Animations presenting recommended method of realization of each activity and reconstructions of accidents are examples of such materials. Training materials in multimedia form for hard coal mines have been developed f[...]
19
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono zmiany jakie zaszły w latach 1995-2001 w wartości i strukturze aktywów i pasywów kopalń węgla brunatnego i elektrowni. Wskazano główne tendencje zmian oraz zwrócono uwagę na problemy, które powinny być rozważone przez kierownictwo przedsiębiorstw w świetle prowadzonej i przewidywanej [...]
EN There are presented changes which took place in 1995-2001 in the value and structure of assets and liabilities of lignite mines and power plants. There are indicated major trends in these changes and problems to be considered by the managements of the enterprises in relation to current and planned r[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 252 1-98
PL W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wpływu wybranych uciążliwości ergonomicznych środowiska pracy w kopalni węgla kamiennego na zmiany wartości impedancji ciała człowieka. Do badań wybrano takie czynniki ergonomiczne środowiska pracy na dole kopalni, do których należą: warunki klimat[...]
EN The work presents the results of the research which has been conducted to show the influence of certain chosen ergonomic arduous of the work environment in a coal mine on the value of the human body impedance. For the research purpose the following factors have been included: climate conditions, noi[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last