Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  handel zagraniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 7-8 168-172
2
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W artykule przedstawiono logistykę polskiego handlu zagranicznego w latach 1989-1995, głównie w kierunkach: wschodnim i zachodnim. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie procesu reorientacji kierunku polskiego handlu zagranicznego o 180 stopni: ze wschodu za zachód. Była to niezwykła operacja logi[...]
EN The article presents logistics of the Polish foreign trade in 1989-1995, especially in the eastern and western directions. The main aim of the article is presentation of the reorientation processes of the direction of the Polish foreign trade by 180 degrees; from the East to the West. It was an unus[...]
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL Handel artykułami rolno-spożywczymi stanowi ważną część polskiego handlu zagranicznego. Udział tej grupy towarów w polskim handlu zagranicznym jest jednak coraz mniejszy. Na początku lat 90. eksport rolno-spożywczy stanowił ponad 15% eksportu ogółem, podczas gdy w latach 1999-2000 poniżej 10%. Począ[...]
4
80%
Przemysł Spożywczy
PL Integracja Polski z UE będzie oznaczać konieczność zastowania w polskiej ochronie rynku stawek celnych stosowanych we Wspólnocie, łącznie z preferencjami udzielanymi przez UE partnerom handlowym tego ugrupowania. Zmienią się też możliwości wspierania eksportu subsydiami oraz warunki zbytu na rynki p[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 8 5-10
6
80%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 3 161--163
PL W lutym br. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i GUS, opublikowało syntetyczną informację o obrotach handlu zagranicznego (HZ) w kraju w 2015 r.; na tej podstawie zaprezentowano wybrane dane dotyczące m. in. dominujących partnerów wymiany handlowej Polski w 2015 r.; grupy [...]
7
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 3 28-30
PL Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości [...]
8
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 4 84-86
PL W artykule przedstawiono obroty wyrobami przemysłu elektromaszynowego z zagranicą, w tym z krajami Unii Europejskiej.
9
70%
Chemik
10
70%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 134-136
PL W artykule przeanalizowano handel zagraniczny usługami i wyrobami budowlanymi w 2003 roku. Z Monitoringu Budownictwa prowadzonego przez Polska Agencję Badawczą Budownictwa wynika wiele niekorzystnych tendencji w wymianie z zagranicą polskich usług budowlanych oraz wyrobów dla budownictwa. Uległy one[...]
11
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
1998 nr 2 31-46
12
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wymiany międzynarodowej. Pokazano głównych partnerów Polski w handlu zagranicznym oraz kształtowanie się obrotów w ostatnich latach. Dokonano analizy międzynarodowych przewozów ładunków realizowanych transportem samochodowym i kolejowym oraz przedstawio[...]
EN In the article was describe international trade issues. Was showed polish main international trade partners and range of international trade during past few years. In the article was made analysis of road and railway international freight transportation and was showed freight capacity of border cros[...]
13
61%
Przemysł Spożywczy
PL W ostatnich latach produkcja mrożonych warzyw w Polsce wyraźnie się stabilizuje. Istotny wzrost produkcji ma miejsce w latach stosunkowo wysokich zbiorów krajowych. Coraz większa konkurencja na rynku produktów świeżych i mniejszy popyt na rynkach zbytu decydują o tendencji spadkowej produkcji większ[...]
EN Over the last few years the production of frozen vegetables in Poland has been stabilised. Considerable increase in production is linked to high domestic crops. Growing competition on the market of fresh products along with a weak demand led to a downward tendency in the production of majority of fr[...]
14
61%
Przemysł Spożywczy
PL W warunkach globalizacji gospodarczej samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki - a więc zarówno rolnictwa, przemysłu spożywczego, jak i innych sektorów (w tym handlu) - do pokrycia krajowego popytu na żywność. Analiza samowystarczalności żywnościowej Polski [...]
EN In conditions of the economic globalization the food self-sufficiency of the country is understood as the ability of the total economy, i.e. of agriculture, food industry, as well as of other sectors (including trade) to cover the domestic demand on the food. Analysis of the self-sufficiency of food[...]
15
61%
Przemysł Spożywczy
PL Już od kilku lat wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją wypada korzystnie w porównaniu z innymi grupami produktów. Jednak niejasności w terminologii określającej ładunki o kontrolowanej temperaturze stwarzają dodatkowe bariery w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności w ł[...]
EN For several years the trade of agri-food products between Poland and Russia has run favorably in comparison to other product groups. However, the ambiguity in the terminology defining the temperature-controlled cargo circulating between the countries creates the additional barriers in the management[...]
16
61%
Przemysł Spożywczy
PL W pierwszym półroczu 2008 r. sektor mleczarski miał dużą nadwyżkę eksportu nad importem w ujęciu wartościowym. Zdecydowały o tym wysokie ceny uzyskiwane na rynkach zewnętrznych. Wolumen eksportu wykazywał niewielkie zmiany głównie z powodu systemu kwot mlecznych. Nastąpiły dalsze korzystne zmiany w [...]
EN In the first half of 2008 the Polish dairy sector achieved a large surplus in foreign trade in dairy products. It reflected high transaction prices obtained on the foreign markets. The volume of exports showed which was strictly linked to the milk quota system. The structure of exported products wa[...]
17
61%
Przemysł Spożywczy
PL Wyniki sektora produkcji i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdziły dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na rynku Wspólnoty Europejskiej. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do krajów UE, poprawiło się saldo handlu zagranic[...]
EN The performance of Polish animal-food sector after the accession to EU confirmed its reasonable scope of preparation to operate on the common market. It was mirrored in growing exports, particularly to other member countries, improvement of the balance of trade and strengthening position of Polish p[...]
18
61%
Rynek Energii
2003 nr 1 37-38
PL Przedstawiono ewolucję znaczenia słowa offset w kontekście dużych wartościowo zakupów wojskowych oraz rozwoju innych sektorów, w tym sektora energetycznego. Omówiono reguły obowiązujące przy zawieraniu umów offsetowych oraz określono ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju i handlu zagranicznego.
EN An evolution of the meaning and usage range of the word "offset" has been presented in the context of value-wise significant military purchases and a development of other economy sectors incluadin a power industry sector. Operative regulations concerning offset agreemenes have been discussed and the[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 62 107--117
PL Celem opracowania jest analiza warunków wymiany handlowej powstałych w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenie empiryczne wskazuje, iż znaczna część dotychczasowych eksporterów w okresie dekoniunktury bardzo dobrze wykorzystało szanse wejścia na rynki zagraniczne i zwiększenia doty[...]
EN This article attempts to verify the hypothesis that the new trading conditions have a significant impact on the dynamics and structure of the Polish trade turnover.
20
61%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 1(34) 145-150
EN The article presents the reasons and conditions of economic integration in the European Economic Community and a general characteristic of respective integration stages beginning with a free trade zone, customs union, common market and economic union concluding. Due to the lack of theories explainin[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last