Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hamownia podwoziowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne hamowni podwoziowej opracowanej do badań hybrydowego układu napędowego małej platformy bezzałogowej. Hamownia posłuży do badań hybrydowego układ napędowego, gdzie dokonany zostanie pomiar wielkości elektrycznych proporcjonalnych do obciążenia układu[...]
EN The paper describes a solution of chassis dynamometer stand. It was developed to investigate a hybrid propulsion system in a small unmanned vehicle. The stand developed will be used to measure electric parameters proportional to load of hybrid propulsion system. Measurements will be done during load[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 129--141
PL W artykule przedstawiono zakres możliwości oraz sposób przeprowadzenia badań na jednoosiowej hamowni SuperFlow AutoDyn 30. Jednocześnie przedstawiono przykładowe wyniki badań, mających na celu określenie wpływu wybranych czynników, związanych zarówno z przygotowaniem pojazdu, jak i sposobem prowadze[...]
EN Article presents way of conduct of automobiles’ diagnostics testing on uniaxial chasses dynamometer AutoDyn 30. Concurrently it presents some results of researching influence variables on mechanical parameters.
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 7270--7277
PL W artykule zaprezentowano trendy w wykonywaniu metod pomiarowych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury służącej do oceny emisyjności w warunkach drogowych. Przedstawiono aktualne procedury homologacyjne dla nowo wyprodukowanych pojazdów kategorii ciężkiej, obecnie obowiązujących na obszarze UE. D[...]
EN The paper presents trends in the performance measurement methods using modern apparatus for assessing emissivity road conditions. Presents current approval procedures for newly manufactured vehicles heavyweight, currently in force in the EU. With the use of modern tools in the form of mobile devices[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 560--568, CD
PL W artykule przestawiono sposób przeprowadzenia badań na hamowni podwoziowej VT-2. Zostały zaprezentowane przykładowe wyniki badań mające na celu określenie wpływu konfiguracji pracy silnika na uzyskane wartości mierzonych parametrów. Porównano wyniki uzyskane z hamowni oraz dane odczytane za pomocą [...]
EN The article discusses the method of testing vehicles on the VT-2 chassis roller dynamometer. An example of test results was presented to determine the impact of the engine configuration on the measured values. The paper also focuses on the comparison of results obtained from the dynamometer and data[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 790--793, CD
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z metodami pomiaru wskaźników pracy silnika o zapłonie ZI oraz omówiono jaką funkcję pełnią syntetyczne cykle jezdne i jakie są ich charakterystyczne cechy. W ramach przeprowadzonych badań za pomocą Symulatora Drogowego Obciążenia Silnika wyko[...]
EN The article presents the basic problematic related to measurement methods of IC gasoline engine operation indicators. The concept of synthetic drive cycles was described along with their characteristic traits. For presented research, series of simulated drive cycles were performed with the use of En[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 4 3582--3590, CD2
PL W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu zmiany oprogramowania sterownika silnika z zapłonem samoczynnym na wartość mocy i momentu obrotowego jednostki napędowej. Badaniom poddano samochody marki Opel Vectra z dwoma typami silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem 2,2 DTI o mocy 125 KM z wtrysko[...]
EN In this paper was performed an analysis the influence of changes in driver software of supercharged diesel engine onto the value of power and torque of the drive unit. The study involved cars Opel Vectra with two types of diesel engines with turbo 2.2 DTI 125 HP from the feed pump injection and 1.9 [...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 4 3846--3855, CD2
PL W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wią[...]
EN In Department of Internal Combustion Engines and Transport of Rzeszow University of Technology are realized tests of energy and environmental impacts of internal combustion engines of cars on the chassis dynamometer AVL-Zoellner, which is built in a climate chamber. Implementation of the chassis dyn[...]
8
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1459--1463, CD
PL W artykule opisanie procesu homologacji pojazdów. Ponieważ temat ten obejmuje bardzo szeroki zakres, postanowiono skupić się jedynie na homologacji pojazdów lekkich typu M1 i z wybranych zagadnień, opisać szczegółowo badania emisji spalin. To one od lat warunkują rozwój silników spalinowych a normy [...]
EN The article describe the process of approval of vehicles. Since this issue covers a very wide range, it was decided to focus only on approval of light duty vehicles M1 and selected issues, describe in detail emission testing. They determine the development years of combustion engines and emission st[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1041--1044, CD
PL Zamocowanie wahaczy przedniego zawieszenia za pomocą elastycznych elementów gumowych, w znacznym stopniu wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz na zużycie elementów układu jezdnego. W artykule przedstawiono podstawowe sposoby mocowań oraz ich ogólne charakterystyki sztywności. Przy użyciu ham[...]
EN Mounting of the front control arms with the use of elastic rubber elements significantly affects driving safety, comfort and wear of drivetrain components. The article presents basic mounting concept and their general stiffness characteristics. Experimental research with the aim of determining accel[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 107-110
EN The article deals with the control system for chassis dynamometer for wheeled mobile robots. The device allow analyzing propulsion systems of robots powered by different regular and hybrid powertrains.
11
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 549--555
PL Hamownia jest stacjonarnym stanowiskiem pomiarowym umożliwiającym pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki silnika. W przeciwieństwie do hamowni silnikowych, hamownie podwoziowe są proste i szybkie w obsłudze (nie trzeba wyjmować silnika), a jednocześnie ich precyzja pomiaru para[...]
EN The Engine Test Stand is a measuring position providing wide range of features, enabling data acquisition, used to determine specific engine performance characteristics. Chassis dynamometers are more convenient and easier to operate (engine removal from a car is not required). At the same time, prec[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 141-143
PL W pracy przedstawiono propozycję nowego modelu zużycia energii przez samochód elektryczny, wyznaczanego na podstawie przebiegu prędkości. Model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami uzyskanymi na hamowni podwoziowej w warunkach opisanych w europejskim cyklu miejskim. Uzyskano dobrą zgodno[...]
EN This paper presents the proposed new model of energy consumption by electric car, determined based on the course of the velocity. The model has been verified by comparing with the results obtained on a chassis dynamometer under the conditions described in the New European Driving Cycle (NEDC). A goo[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 21-28
PL Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu alternatywnego zasilania paliwem gazowym na pracę systemu diagnostyki pokładowej - OBD. Przedstawiono i omówiono wyniki badań przeprowadzonych na hamowni podwoziowej dla samochodów zasilanych alternatywnie paliwem gazowym i benzyną. W wyniku porów[...]
EN Determining the influence of alternative gas fuelling on onboard diagnostic system was the main goal of this study. The results of chassis dynamometer tests on cars powered by petrol and LPG were presented and discussed. As a result of comparison changes may have significant influence on onboard dia[...]
14
63%
Diagnostyka
PL W trakcie projektowania elektrycznego bolidu startującego w zawodach Shell Eco-marathon w kategorii Urban Concept zespół Smart Power napotkał problem wyboru najlepszego napędu. Z wielu możliwych opcji zostały wstępnie wybrane dwa rozwiązania. Pierwsze zakładało zastosowanie szybkoobrotowego silnika [...]
EN When constructing the electric vehicle for the Shell Eco-marathon competition in Urban Concept category, the Smart Power Team had to face the problem of choosing the perfect drivetrain. For this purpose, two bests concepts were studied. The first concept assumed the use of high-speed BLDC motor alon[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1211--1214
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru poślizgu względnego koła samochodu. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny pomiaru. System pomiarowy został oparty na mikrokontrolerze STM32. Zaadaptowano prawidłowo wzory do szacowania niepewności wyniku pomiaru i przedstawi[...]
EN This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Re[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 826--829
PL Emisja związków szkodliwych spalin z samochodów zasilanych silnikami spalinowymi jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na środowisko i decydujących o rozwoju silników spalinowych i układów oczyszczania spalin. Dlatego niezwykle ważne jest mierzenie tej emisji z odpowiednią dokładności[...]
EN The issue of exhaust emissions from vehicles powered by an internal combustion engine is one of the most important factors influencing the environment and determining the development of the internal combustion engine and its after treatment systems. Therefore, it is extremely important to measure th[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 805--810
PL Badania emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody napędzane silnikami spalinowymi. W artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 529--534, CD
PL Badania emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody napędzane silnikami spalinowymi. W artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1319--1323, CD
PL Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
20
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 11--16
EN The article presents calculations of exhaust emissions and fuel consumption under test conditions on a chassis dynamometer test bench. The study describes the realization of the tests and the methodology of the calculation of the exhaust gas flow and the estimation of the fuel consumption based on e[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last