Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hamowanie awaryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 83-89
PL W artykule przedstawiono model matematyczny hamulca szynowo-wiroprądowego oraz obliczoną charakterystykę teoretyczną tego hamulca. Analiza opiera się na rozwiązaniu równań opisujących rozkład magnetycznego potencjału wektorowego w szczelinie powietrznej pomiedzy płozą hamulca a szyną kolejową. Hamul[...]
EN In the paper mathematical model of eddy current rail brake is presented and the theoretical characteristic of this brake is determined. Analysis is based on the solutions of the equations describing the magnetic vector potential distribution in the air gap between the brake skid and the rail. This b[...]
2
88%
Maszyny Górnicze
2005 R. 23, nr 2 54--61
PL Zjawisko niekontrolowanego przemieszczania się (samostaczania) kołowo-szynowych naczyń transportowych stanowi duży problem w czasie transportu mas użytecznych w nachylonych wyrobiskach korytarzowych. Możliwość przeciwdziałania temu zjawisku, przy wyeliminowaniu wad stosowanych w tym czasie rozwiązań[...]
EN Phenomenon of uncontrolled movement (self-sliding) of wheel-and-rail transportation vessels is a big problem during the transport of payloads on the inclined roadways. The possibility of counteracting this phenomenon, when disadvantages of applied present solutions are eliminated, was the reason to [...]
3
75%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 3 497--507
PL Stosowane obecnie w praktyce projektowej naczyń wydobywczych, metody wymiarowania ich elementów konstrukcyjnych – głównie nośnych nie pozwalają na prognozowanie bezpiecznego okresu ich eksploatacji, a jedynie na określenie współczynnika bezpieczeństwa odniesionego do obciążeń statycznych. Rozwiązani[...]
EN It has now become the common practice among the design engineers that in dimensioning of structural components of conveyances, particularly the load bearing elements, they mostly use methods that do not enable the predictions of their service life, instead they rely on determining the safety factor [...]
4
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2012 R. 50, nr 7 26--28
PL Pomimo znaczącego postępu w systemach sterowania maszyn wyciągowych problem awaryjnego przejazdu naczyniami wyciągowymi skrajnych położeń technologicznych jest nadal bardzo aktualny. Opracowanie konstrukcji, metody obliczeń wraz z regulacją prawną dotyczącą stosowania tzw. ruchomych belek odbojowych[...]
EN In spite of significant progress in hoisting machines control systems, the issue of emergency braking of skips remains a problem to be solved. The development of a structure and a calculation method, along with legal regulations concerning the so called moving fender beams, made it possible to apply[...]
5
75%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono koncepcję modelowania układu maszynista-Iokomotywa-otoczenie, co wymagało zintegrowania modelu mechanicznego lokomotywy z modelem działania człowieka. Modelowanie heurystyczne z zastosowaniem zbiorów rozmytych wykorzystano w modelowaniu wybranych działań maszynisty. Zdefmiowano[...]
EN The paper presents a modelling concept for the driver-machine-environment system, where a model ofthe locomotive's mechanical behaviour had to be integrated with a model of human behaviour. Heuristic modelling using fuzzy sets was applied to model-selected actions of the driver. The so-called lingui[...]
6
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą wpływu rodzaju zastosowanych więzów podporowych w modelu naczepy. Rozważono typowe więzy dwustronne oraz więzy jednostronne z uwzględnieniem tarcia (elementy typu „GAP"). Analizę przeprowadzono dla dwóch przypadków obciążenia: awaryjnego hamowania i jazdy na[...]
EN In the work submitted, the comparative analysis of the influence of the kind of supporting points in the model of a semi-trailer was presented. The considerations covered typical bilateral and unilateral kinetic points including friction (elements of GAP type). The analysis was conducted for the two[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 6 9--16
PL W artykule przedstawiono podsumowanie prawie trzydziestoletnich doświadczeń związanych ze stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyciągach szybowych. Pozwoliły one na rozwinięcie teorii stanu awaryjnego hamowania wyciągów w ruchomych belkach odbojowych oraz zasad obliczania, konstruowania i budo[...]
EN The article presents a summary of almost thirty year experience of the use of friction arresting devices in the mine shaft hoists. These experiences led to the development of the theory on the state of emergency braking hoists in the movable fender beams and the principles of calculation, design and[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 440--444, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym). Pojazd wyko[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables . Testing was performed on an asphalt road with different levels of moisture (ie . on the dry and wet asphalt ). The vehicle used in the test[...]
9
63%
Archives of Mining Sciences
PL W referacie przedstawiono wybrane problemy dynamiczne związane z awaryjnym (krańcowym) hamowaniem naczyń wydobywczych górniczego urządzenia wyciągowego. Bazując na modelu urządzenia oraz rozważaniach zawartych w opracowaniu autora (Wolny, 2016) podano wzory analityczne z pomocą których można wyznacz[...]
EN The paper addresses the selected aspects of the dynamic behaviour of mine hoists during the emergency braking phase. Basing on the model of the hoist and supported by theoretical backgrounds provided by the author (Wolny, 2016), analytical formulas are derived to determine the parameters of the brak[...]
10
63%
Archives of Mining Sciences
2017 Vol. 62, no. 2 279--288
PL Opracowanie poświęcono wybranym aspektom analizy dynamicznej pracy górniczego urządzenia wyciągowego, awaryjnie hamowanego w strefie wolnych dróg przejazdu. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i przemysłowych oraz analizy literatury, przyjęto charakterystyki sił hamowania układów mających awa[...]
EN This study investigates selected aspects of the dynamic behaviour of mine hoists during the emergency braking in an event of overtravel. Characteristics of the braking force that needs to be applied in the headgear and in the pit bottom to arrest the conveyance in the event of an overtravel are deri[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 438--441
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym), przy zmienn[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables. Testing was per-formed on an asphalt road with different levels of moisture (ie. on the dry and wet asphalt), the variable load of the vehic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last