Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  halloysite nanotubes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The aim of this study was to determine the influence of manufacturing conditions on the structure and properties of porous halloysite preforms, which during pressure infiltration were soaked with a liquid alloy to obtain a metal matrix composite reinforced by ceramic, and also to find innovative pos[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The core of the work consists in the elaboration of composite materials of aluminium alloy matrix, manufactured with the use of powder metallurgy technologies, including mechanical milling and hot extrusion and in determining the influence of the share of halloysite nanotubes - as the reinf[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2016 Vol. 18, nr 1 133--135
EN Halloysite nanotubes (HNTs) reinforced epoxy composites with improved mechanical properties were prepared. The prepared HNTs reinforced epoxy composites demonstrated improved mechanical properties especially the fracture toughness and flexural strength. The flexural modulus of nanocomposite with 6%[...]
4
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this study was to determine the effect of mass fraction and sintering temperature of the halloysite nanotubes on the corrosion behavior of the infiltrated AlSi12 matrix composites, concerning the matrix alloy. Design/methodology/approach: The corrosion resistance research was do[...]
5
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano badania właściwości kompozytu bimodalnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z haloizytowymi nanorurkami (HNT). Jako kompatybilizator stosowano polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (PE-gratf-MA). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2% wag., a stężenie VE-graft-MA 5% wag.[...]
EN The properties of bimodal high density polyethylene (PE-HD) composite with halloysite nanotubes (HNT) were investigated in the work. Polyethylene grafted with maleic anhydride (PE-g--MA) as a compatibilizer was used. The percent contribution of HNT in composite was on 2 wt. % and PE-g-MA in composit[...]
6
75%
Polimery
2015 T. 60, nr 6 359--371
PL Artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej nanokompozytów poliolefinowych napełnianych nanorurkami haloizytowymi (HNT). Omówiono wpływ dodatku HNT na osnowę poliolefinową, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów poliolefina/HNT. Modyfikow[...]
EN Halloysite nanotubes (HNTs) are a promising type of naturally occurring fillers for polymers. We review the recent progress in HNTs characterization, methods of their modification, as well as the morphology and mechanical properties of polyolefin/HNT nanocomposites. Modified HNTs well dispersed in a[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1313--1315
PL Polietylen o małej gęstości napełniono haloizytowymi nanorururkami (średnica 30–70 nm, długość 1–3 μm) o udziale masowym 2–6% w stosunku do osnowy oraz bez dodatków, proces wytłaczania przeprowadzono w laboratoryjnej wytłaczarce jednoślimakowej przy prędkościach obrotowych ślimaka 50 rpm i 150 rpm. [...]
EN Low d. polyethylene doped with halloysite nanotubes (diam. 30–70 nm, length 1–3 μm) in concns. 2–6% by mass as well as without additives was extruded in a single-screw lab. extruder at 50 rpm or 150 rpm. The effect of chem. compn. of obtained materials and rotational speed of the screw on the parame[...]
8
63%
Polimery
PL Zbadano wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA 6/HNT). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2, 4 lub 6 % mas. Kompozyty otrzymano na drodze dwukrotnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej. Stopień zdyspe[...]
EN The effect of halloysite nanotubes (HNT) (Fig. 1) on the structure as well as thermal and mechanical properties of the composites based on polyamide-6 (PA 6/HNT) has been studied. The content of HNT in the composites was 2, 4 or 6 weight percent. The composites were prepared by double extrusion usin[...]
9
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badano strukturę kompozytu bimodalnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z haloizyto-wymi nanorurkami (HNT). Jako kompatybilizator stosowano polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (PE-gra/f-MA). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2% wag., a stężenie PE--grafi-MA 5% wag. Kompozyty wytłaczan[...]
EN In the work the structure of bimodal high density polyethylene (PE-HD) composite with hallo-ysite nanotubes (HNT) was investigated. Polyethylene grafted with maleic anhydride (PE-g--MA) as a compatibilizer was used. The percent contribution of HNT in composite was on 2 wt. % and PE-g-MA in composite[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2130-2132
PL Przeprowadzono badania wybranych mechanicznych oraz przetwórczych właściwości kompozytów na osnowie wybranych poliolefin (polietylenu małej i dużej gęstości oraz polipropylenu) napełnionych nanorurkami haloizytowymi modyfikowanymi mleczanem dialkilodiamidoaminy wytworzonym na bazie surowców pochodze[...]
EN Halloysite nanotubes were modified with a dialkyladiamidoamine lactate and used as filler (5% by mass) for low- and high-d. polyethylene and polypropylene matrices. The composites were studied for the elongation at break, tensile strength, melt flow index and impact strength. The addn. of modified h[...]
11
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu warunków wytwarzania, w szczególności czasu mielenia, na strukturę i wielkość krystalitów nowo opracowanych nanostrukturalnych materiałów kompozytowych o osnowie stopów aluminium wzmacnianych nanorurkami haloizytowymi. Haloizyt, będący minerałem ilastym [...]
EN The aim of this work is to determine the effect of manufacturing conditions, especially milling time, on the microstructure and crystallite size of a newly developed nanostructural composite material with the aluminium alloy matrix reinforced with halloysite nanotubes. Halloysite, being a clayey min[...]
12
63%
Polimery
PL Najnowsze badania w zakresie uniepalniania poliolefin są ukierunkowane na zastosowanie dodatku nanorurek haloizytowych (HNT) jako bezhalogenowego środka zmniejszającego palność, a jednocześnie zachowującego właściwości mechaniczne osnowy. Powstająca na powierzchni płonącego nanokompozytu, zawierając[...]
EN Halloysite nanotubes (HNTs) have become promising halogen-free flame retardants of polyolefin's. Due to their tubular structure, HNTs can create stable barrier against heat and mass transport processes. Encapsulation of polymer's degradation products inside HNTs lumens seems to be important factor, [...]
13
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań materiałów kompozytowych o osnowie stopu AlMg1SiCu wzmacnianych cząstkami hałoizytowymi wytworzonymi z wykorzystaniem metod metalurgii proszków, w tym mechanicznej syntezy i wyciskania na gorąco. Otrzymane w procesie mechanicznej syntezy i wyciskania na gor[...]
EN In this work selected results of investigations of the new AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite particles manufactured by powder metallurgy techniques including mechanical alloying and hot extrusion are present. The composite materials obtained as a result of mechanical sy[...]
14
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę poliamidowej osnowy (PA6) oraz właściwości cieplne i mechaniczne kompozytów PA6/HNT. Zawartość nanonapełniacza w kompozytach wynosiła 1,5; 3; 5; 10 i 20 % mas. Kompozyty wytłaczano z użyciem wytłaczarki dwuślimakowej współbież[...]
EN In the article the effects of halloysite nanotubes (HNT) on the structure of polyamide 6 matrix (PA6) as well as thermal and mechanical properties of PA6/HNT composites were presented. The percent contribution of HNT in composites were 1,5; 3; 5; 10 and 20 wt. %. Composites were twice extruded in a [...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1319--1322
PL Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśl[...]
EN Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)¹⁾ was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no.[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1316--1318
PL Określono wpływ parametrów wytwarzania oraz zawartości masowej nanorurek haloizytowych HNT (halloysite nanotubes) na wybrane właściwości mechaniczne oraz przetwórcze wytłoczyny z polietylenu o małej gęstości. Próbki pomiarowe wytłoczono z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej przy zmiennej pręd[...]
EN Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019) was studied for mech. properties (Young modulus, tensile strength) as well as processability (melt flow rate indexes and material swelling behind the extruder head). The increase in the content of halloysite in the tested materials re[...]
17
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Nanokompozyty poliamidu 6 (PA6) z haloizytowymi nanorurkami (HNT) wytwarzano z użyciem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej i następnie wtryskiwano próbki do badań, stosując wtryskarkę tłokową. Zawartość HNT w osnowie poliamidowej wynosiła 5% mas. i 10% mas. Obróbkę cieplną niemodyfikowanego PA6 o[...]
EN The nanocomposites of polyamide 6 (PA6) with halloysite nanotubes (HNT) were prepared by extrusion using co-rotating twin-screw extruder and then the standard test specimens were injection moulded. The content of HNT in the nanocomposites was 5 or 10 weight percent. The heat treatment of unmodified [...]
18
63%
Polimery
2020 T. 65, nr 2 95--98
PL Dwa rodzaje nanonapełniaczy 1D, w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) oraz nanorurek haloizytowych (HNTs) wprowadzono do liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) w ilości 10, 15 lub 20% mas. Nienapełniony LLDPE oraz nanokompozyty na jego osnowie otrzymano metodą bezpośredniego mi[...]
EN Two 1D-types’ nanofillers, in the form of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and halloysite nanotubes (HNTs), were introduced in an amount of 10, 15 and 20 wt % to linear low density polyethylene (LLDPE) in order to compare their effect on rheological properties. The neat LLDPE and its nanocompo[...]
19
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Zbadano wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA6/HNT). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 1,5; 3; 5; 10 i 20% mas. Kompozyty wytwarzano metodą wytłaczania z użyciem wytłaczarki dwuślimakowej, współbieżnej. Dla porównania badano niemodyfikowany PA6. Po o[...]
EN The influence of halloysite nanotubes (HNT) on the structure of composites based on polyamide-6 (PA6/HNT) has been investigated. The content of HNT in the composites was 1.5, 3, 5, 10 and 20wt. %. The composites were prepared by extrusion using a co-rotating twin screw extruder. For comparison, unmo[...]
20
38%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Analizowano wpływ wybranych modyfikatorów (nanonapełniacz, antypiren, elastomer) na strukturę, palność oraz właściwości mechaniczne poliamidu 6 (PA6). Kompozyty otrzymano metodą wytłaczania przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Stopień zdyspergowania haloizytowych nanorurek (HNT) w poliamidowej mat[...]
EN Studies on the influence of selected modifiers (nanofiler, flame retardant, elastomer) on the structure, flammability and mechanical properties of polyamide 6 (PA6) have been presented. The composites were prepared by extrusion using a twin-screw extruder. The degree of dispersion of halloysite nano[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last