Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 782
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 22-22
PL Wyroby gumowe, ze względu na postep, jaki dokonal sie w ostatnich latach w komponowaniu mieszanek do ich produkcji, gwaltownie opanowały wiele gałęzi przemysłu.Tam ,gdzie do tej pory nie mialy wstepu, wypieraja tradycyjne, uciążliwe dla środowiska technologie.
2
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 5 18--23
3
63%
Drogownictwo
2000 nr 5 132-137
PL Zastosowanie nowoczesnych technologii przy budowie nawierzchni z betonu cementowego pozwala na znaczne obniżenie generowanego hałasu toczenia, porównywalnego z hałasem na nawierzchniach bitumicznych.
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zastosowanie analizy korelacyjnej do identyfikacji oddziaływania źródeł hałasu w określonym punkcie odbiorczym (zlokalizowanym np. na stanowisku pracy człowieka) może być wykorzystane do wspomagania procesu projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych. W szczególności połączenie metod analizy korela[...]
EN In this article there have been described evaluation of influence of noise sources interaction on receipt point with using correlation analysis. There have been presented results analysis of acoustic parameters of sources into real technical system for the needs of information gathering in the passi[...]
5
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 137-139
EN Large part of high power electric motors used in polish industry are at least 20-30 years old products. The motors were designed in 60-ties or 70-ties of the last century. Noise level of industry machinery was regarded as of minor importance in those days. Replacing a high voltage, high power motor [...]
6
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 7 32-32
7
63%
Przegląd Kolejowy
2000 Nr 3 33-36
8
63%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 46-47
PL W krajach Unii Europejskiej i nie tylko, powszechny jest widok ekranów akustycznych w pobliżu tras komunikacyjnych. Są to bardzo drogie inwestycje, gdyż 1 m² najtańszego - drewnianego ekranu kosztuje ok. 100 zł (bez konstrukcji nośnej, fundamentów, itd.). Najdroższe są ekrany przezroczyste, wykonane[...]
9
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 12 8-12
10
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 1 12-15
PL Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źród[...]
EN Audible pedestrian signalling device installed at pedestrian crossings is supposed to advise blind people whether it is safe to safely cross the street. The signal it emits should be clearly audible. Decrease in level of the traffic noise may render audible pedestrian signal too loud to inhabitants [...]
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 16-19
PL Ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sektorze edukacji. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynni[...]
EN Assessment of teachers' exposure to noise in primary schools was carried out on the basis of questionnaire studies, noise measurements at teachers' workplaces and an analysis of statistical data on hazards and occupational diseases in the education sector. The studies showed that noise is the main f[...]
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 3 22-25
PL Hałas impulsowy jest zagrożeniem dla słuchu występującym na wielu stanowiskach pracy, najczęściej związanych z obróbką metali oraz w obecności wystrzałów bądź eksplozji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku silnych impulsów istnieje możliwość spowodowania trwałego ubytku słuchu nawet po jednej eksp[...]
EN Impulse noise encountered at workplaces, usually related to either metal processing or gunshots and explosions, is a threat to hearing. It should be noted that strong impulses can induce a hearing loss even if caused by a single exposure. The article discusses properties of impulse noise generated b[...]
13
51%
Świat Szkła
2006 nr 3 [95] 70-74
PL Jednym z kilku istotnych zadań, jakie mają do spełnienia zewnętrzne przegrody budowlane, jest ochrona pomieszczeń przed hałasem. Odpowiednia izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej ma szczególne znaczenie w przypadku lokalizacji budynku w sąsiedztwie obiektów stanowiących źródło hałasu, np. ulicy[...]
14
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 32--35
PL Projekty dotyczące polskiej autostrady A1 obejmowały wszechstronne analizy wpływu autostrady na środowisko. Zrealizowano wiele ciągów ekranów akustycznych, które pozwoliły na zmniejszenie poziomu hałasu. Artykuł wskazuje również europejskie rozwiązania tego problemu. Modernizacja niemieckiej autostr[...]
EN The projects of the Polish A1 motorway have included complex environmental impact assessments. Many long noise barriers have been constructed. The modernization of the German A1 motorway has inforced the construction of acoustic tunnels. Original, colourful noise barriers have been constructed withi[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drgań i hałasu dwóch typowych rozwiązań układów napędowych złożonych z silnika indukcyjnego i przekształtnika. Układy badano w trakcie rozruchu za pośrednictwem dwóch typów tyrystorowych urządzeń łagodnego rozruchu (soft-start) oraz za pośrednictwem statycz[...]
EN The paper is intended to investigate one of the transient states - a starting process of an induction motor. Experimental results of laboratory investigations of vibrations and acoustic noise during start of low-power, squirrel-cage induction motors fed by static converters are presented in the pape[...]
16
51%
Logistyka
PL Komunikacja tramwajowa pomimo wielu oczywistych zalet ma istotną wadę, szczególnie ważną w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poruszający się tabor generuje uciążliwy dla zurbanizowanego otoczenia hałas. W artykule poruszono problematykę wpływu typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej n[...]
EN Tram transportation has despite many obvious advantages a significant disadvantage, particularly important in the context of Polish accession to the European Union. The moving rolling stock generates disruptive noise to the urban environment. The article addresses the topic of the effect of Tram Tra[...]
17
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 30--32
PL W przypadku hałasu generowanego przez sąsiadujące ze sobą zakłady często nie następuje rozdzielenie instrumentów ochrony jakości środowiska (dopuszczalny poziom hałasu) od instrumentów kontroli emisji (poziom hałasu powodowanego przez źródło).
18
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Koleje dużych prędkości (KDP) stosowane w wielu krajach UE, Japonii, USA, Chiny itd. stanowią znaczący czynnik rozwoju i przemian cywilizacyjnych i gospodarczych, jednocześnie będąc dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W pracy skupiono się na podstawowych zagadnieniach dotyczących emisji en[...]
19
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 4 68--71
PL Hałas utrudnia nam porozumiewanie się, przeszkadza w pracy, zwiększa ryzyko wypadkowe. Przebywanie w hałasie o zbyt dużej intensywności jest szkodliwe dla zdrowia, gdyż przyśpiesza zmęczenie, oddziałuje ujemnie na cały organizm, może spowodować uszkodzenie, a nawet utratę słuchu.
20
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Na podstawie definicji hałasu podanej w pracy [1]: 'Hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka' - w artykule omówiono subiektywn[...]
EN Noise, according to the definition given in [1] is: 'any undesirable, unpleasant, nagging or harmful mechanical vibrations of resilient center, affecting of hearing and other senses or elements of human body'. In paper, the noise subjective assessment and its influence on the environment and people [...]
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last