Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas ultradźwiękowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 2 42-45
EN Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as the broadband noise containing high audible and Iow ultrasonic frequency components. The assessment ofultrasonic noise exposure is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 113 octave bands (the central freąuencies arę 10, [...]
2
100%
Archives of Transport
PL W niniejszej pracy przedstawiono badania eksperymentalne hałasu ultradźwiękowego w kabinach maszynistów pojazdów szynowych EN-57, EU-07 i ET-22 w zakresie częstotliwości 10-100 kHz. Stwierdzono, że w badanych pojazdach poziom hałasu był znacznie niższy od dopuszczalnych wartości ustalonych w normach[...]
EN This work presents the results of experimental investigation of the ultrasonic noise in the engine driver's cabin of the following types of rail vehicles: EN-57, EU-07 and ET-22. Investigated range of frequency is between 10 kHz and 100 kHz. It concludes from the obtained results that the level of u[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Hałas ultradźwiękowy i infradźwiękowy na stanowiskach pracy mierzony jest sporadycznie. W przemyśle stosowane są urządzenia emitujące oprócz hałasu słyszalnego, również hałas niesłyszalny: ultra- i infradźwiękowy. Przedstawiono na przykładzie wyników pomiarów wykonanych w zakładach górnictwa skalneg[...]
EN Supersonic and infrasonic noise is being occasionally measured on workplaces in mining industry. There are installations that generate this kind of noise besides the audible fuss. This report contains measurement results of supersonic and infrasonic noise on few types of standard mineral resources m[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2014 z. 58 5--26
PL Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. Literatura przedmiotu jak i doniesienia z praktyki gospodarczej wykazują na istni[...]
5
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 2 (72) 5--11
PL Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu ora[...]
EN This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic n[...]
6
61%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2014 Vol. 58, No. 5 159--162
PL Podczas różnych prac spawalniczych pracownicy narażeni są na pracę związaną z hałasem słyszalnym i ultradźwiękowym. Pomimo ciągłego rozwoju i doskonalenia środków produkcji, robotyzacji prac spawalniczych oraz rozwoju środków ochrony pracowników przed pracą w hałasie, można stwierdzić, że ekspozycja[...]
EN During various welding processes workers are exposed to activities connected with audible and ultrasonic noise. In spite of the continuous development and improvement of production means, robotisation of welding works and the development of measures protecting workers against noise, the exposure to [...]
7
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 2 195--202
EN Industrial noise in the working environment has adverse effects on human hearing; literature and private studies confirm that. It has been determined that significant changes in the hearing threshold level occur in the high frequency audiometry, i.e., in the 8-20 kHz frequency range. Therefore, it i[...]
8
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 6 397--401
PL Szerokopasmowy hałas zawierający wysokie częstotliwości słyszalne i niskie ultradźwiękowe definiowany jest jako hałas ultradźwiękowy (od 10 kHz do 40 kHz). Na podstawie dotychczasowych badań oddziaływania hałasu przemysłowego w środowisku pracy stwierdzono, że ten rodzaj hałasu działa szkodliwie na [...]
EN Ultrasonic noise is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). According to the most advanced knowledge, the influence of industrial noise on human body in the work environment confirmed that this type of noise exerts adverse effects on[...]
9
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2001 Nr 2 (28) 55--88
PL Hałas ultradźwiękowy to hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych (od 10 kHz do 40 kHz). Głównymi źródłami hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy są tzw. technologiczne urządzenia ultradźwiękowe niskich częstotliwości, takie ja[...]
EN Ultrasonic noise is defined as the broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). The main sources of ultrasonic noise in the working environment are the so-called low frequency ultrasonic technological devices, including washers, welders, ultrasonic [...]
10
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2001 Nr 2 (28) 89--95
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 5 24-26
PL W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka w warunkach laboratoryjnych. Podstawą metody była zmiana sprawności człowieka eksponowanego na hałas ultradźwiękowy w zakresie takich funkcji, jak refleks, spostr[...]
EN This paper presents the method and results of laboratory tests conducted to determine the influence of ultrasonic noise on cognitive skills and the psychomotor capability of the human body. The method was based on the change in mental capacity of subjects exposed to ultrasonic noise in such function[...]
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 13-17
PL Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciś[...]
EN Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies. In Poland, the assessment of ultrasonic noise exposure is based on equivalent and maximum sound pressure level in the 1/3 octave band (the central frequencies are from 10 [...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 11 20-24
PL Zawodowa ekspozycja na hałas ultradźwiękowy, zaliczany do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, może powodować niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia narażenia pracowników na ten czynnik i określenia związanego z nim ryzyka zawodowego, konieczne są pomiary hałas[...]
EN Occupational exposure to ultrasonic noise - one on the physical agents in the working environment - can cause adverse effects on workers’ health. In order to evaluate workers’ exposure to this agent and to determine resultant risk, it is necessary to measure ultrasonic noise at workstations and, if [...]
14
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2015 Nr 1 (83) 131--154
PL Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. spotykała się 3 razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: 11 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, uzasadnienia propozycji nowelizacji [...]
EN In 2014, the Commission met at three sessions, in which 11 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: – justification for proposing amendments to the MAI (NDN) for electromagnetic fields in the context of the implementati[...]
15
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 2 (88) 5--13
PL W artykule przedstawiono wyniki narażenia na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na wybranych stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych. W przypadku dwóch stanowisk pracy zamieszczono przykłady ograniczenia emisji hałasu ultradźwiękowego przez zastosowanie rozwiązań technicznych. Zastosowanie ob[...]
EN This article shows results of exposure to noise in the frequency range 10 ÷ 40 kHz at chosen workstations with ultrasonic welding machines. This paper presents limitation examples of ultrasonic noise emission through the use of technical ways in the cases of two workstations. Ultrasonic noise emissi[...]
16
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 1 (87) 139--158
PL Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r. spotykała się cztery razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego dla 10 substancji chemicznych, uzasadnienia propozycji nowel[...]
EN In 2015, the Commission met at four sessions, in which 10 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: genetic fields in the context of the implementation of the Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Co[...]
17
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2018 Nr 1 (95) 111--129
PL Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2017 r. spotykała się 3 razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: – 16 dokumentacji proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego przygotowanych przez [...]
EN In 2017, the Commission met at three sessions, in which 16 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: − the positions of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI regarding: smog, limit value of nitric oxide in the[...]
18
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Stanowiska zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia elementów metalowych związane są z zagrożeniem, jakie dla pracownika stwarza hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Zgrzewarki ultradźwiękowe są źródłem niskich częstotliwości ultradźwiękowych. Według istniejącego w Polsce stanu prawnego hałas ultradźwię[...]
EN Ultrasonic welding of metal elements is a process connected with health hazard caused by ultrasonic and audible noise. Ultrasonic welding machines are source of low frequency ultrasonic noise. According the Polish legal status ultrasonic noise in work environment is treated, apart from audible noise[...]
19
41%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 7/8 38-41
PL W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł [...]
EN This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduct[...]
20
41%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 10 18-22
PL Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia ak[...]
EN In Poland, ultrasonic noise at workstations is defined as broadband noise with high audible frequencies and low ultrasonic frequencies. Assessment of exposure to ultrasonic noise is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 1/3 octave band. The main sources of ultrasonic noise in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last