Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas niskoczęstotliwościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono wyniki badań epidemiologicznych, przeprowadzonych przez Akademię Medyczną w Warszawie przy współpracy z Zakładem Akustyki ITB wśród mieszkańców narażonych w środowisku domowym na hałas niskoczęstotliwościowy, przenikający do pomieszczeń mieszkalnych od urządzeń wyposażenia technicznego budy[...]
EN The paper presents results of investigation performed by the Department of Epidemiology of the Medical Academy in Warsaw jointly with the Department of Acoustics of the Building Research Institute. The study concerned the dwellers exposed to a low-frequency noise in their residential area. The noise[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podstawowym wskaźnikiem stosowanym do oceny hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych jest poziom dźwięku A. Jednak w wielu przypadkach stosowany obecnie wskaźnik jednoliczbowy jest niezadowalający, nie odpowiada subiektywnym odczuciom uciążliwości. Dotyczy to zwłaszcza hałasów niskoczęstotliwościowych.[...]
EN Level of noise A is the basic indicator used for surburban accommodation noise estimation. However, in many cases, the presently used mononumeral indicator is unsatisfactory and does come up with subjective sense of nuisance. It particularly concerns low-frequency noise. In the report, using the met[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono przybliżoną charakterystykę i obszary występowania hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku naturalnym oraz związanym z wykonywaniem pracy zawodowej. Zwrócono uwagę na nieprecyzyjną definicję zjawiska oraz brak regulacji prawnych dotyczących oceny narażenia człowieka na ten czynnik[...]
EN This article presents the approximate characteristics and areas of occurence of low frequency noise in the natural and work environment. It draws attention to the imprecise definition of the phenomenon and the lack of legal regulations concerning the assessment of human exposure to this factor. It a[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 11-15
PL Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące j[...]
EN Low-frequency noise (including infrasound noise) is one of the most harmful and annoying factors in the working and living environments. Annoyance, present even when the audibility threshold is only slightly exceeded, is the dominating effect of low-frequency and infrasound noise during occupational[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 12 10-13
PL Standardowe zabezpieczenia - ekrany dźwiękoizolacyjne, obudowy czy ochronniki słuchu nie są na ogół skuteczne w zakresie niskich częstotliwości. Dominującym skutkiem wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest jego działanie uciążliwe. W artykule przedstawion[...]
EN Conventional noise protections are normally not effective in reducing low frequency noise. This noise is very often not only irritating but it is also critical to achieve an acceptable overall noise level. This paper presents the results of investigations of sound insulation of building elements of [...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 6 24-25
PL Artykuł przedstawia katalog wybranych przemysłowych zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Przedstawiono parametry akustyczne materiałów, wyrobów i elementów stosowanych do ochrony przed hałasem niskoczęstotliwościowym.
EN This paper shall be presented catalogue of industrial noise control measures in low frequency range. Acoustic properties of the materials, goods and structures designed to protect from low frequency noise have bean determined in this paper.
7
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2013 Nr 3 109--111
PL W artykule przedstawiono obszary występowania hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy operatorów maszyn transportowych, powszechnie spotykanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, i jego charakterystykę. Opisano przyczyny oraz możliwe skutki narażenia na ten czynnik. Przedstawiono wyniki po[...]
EN Article presents the approximate characteristics and areas of occurrence of low-frequency noise in the work environment of machine operators in the open pit rock mining. It describes the causes and possible effects of exposure to this factor and presents the results of noise measurements in the cabi[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 139--142
PL W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie[...]
EN The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate t[...]
9
75%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 327--334
EN The paper presents noise evaluation for a 2 MW wind turbine. The obtained results have been analyzed with regard to infrasound and low frequency noise generated during work of the wind turbine. The evaluation was based on standards and decrees binding in Poland. The paper presents also current liter[...]
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 11 4-7
PL W artykule omówiono takie pojęcia, jak wibroakustyczna terapia i choroba wibroakustyczna, która może być następstwem długotrwałej, znaczącej ekspozycji na hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwięki. Przedstawiono kierunki aktualnych badań prowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwo[...]
EN This article discuses terms such as vibroacoustic therapy and vibroacoustic disease. The vibroacoustic disease is inducted by long-term exposure to low-frequency noise and infrasound. The results of tests on the annoyance of low-frequency sounds carried out by the Central Labour Protection – Nationa[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 10-13
PL Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dl[...]
EN Low-frequency noise is not normally much reduced with conventional noise protections. This paper presents the results of investigations of the sound insulation of building elements in layer noise protections in the low-frequency range. It also presents guidelines for designers regarding a good choic[...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 11 14-16
13
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 2 (60) 17--26
PL W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowej jednostki chorobowej – choroby wibroakustycznej. Choroba wibroakustyczna to ogólnoustrojowa choroba wywołana nadmierną ekspozycją na infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy (0 ÷ 500 Hz). Wiąże się ona z nieprawidłowym rozrostem subst[...]
EN A review of literature data concerning the vibroacoustic disease (VAD) is presented. VAD is a whole-body pathology that develops in individuals excessively exposed to infrasound and low-frequency noise (0 500 Hz). It is associated with an abnormal growth of extra-cellular ma-tricses (collagen and el[...]
14
63%
Rynek Energii
2015 Nr 3 109--114
PL Zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii zajmują istotną pozycję w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, wynika między innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania sto[...]
EN Issues related to renewable sources of energy hold an important position with the European Union’s energy policy. The necessity to develop renewable power generation, including wind power, results inter alia from the provisions of the 2009/28/EC Directive of 23 April 2009 on the promotion of the use[...]
15
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 1 74--78
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę i obszary występowania czynnika środowiska pracy, jakim jest hałas niskoczęstotliwościowy. W ramach badań przeprowadzono pomiary hałasu w kabinach operatorów maszyn ciężkich używanych w zakładach górnictwa skalnego. Przedstawione wyniki mają nakreślić [...]
EN The article presents a brief description of occurrence and areas of work environment factors, namely low-frequency noise. It presents the measurements of low-frequency noise in the cabinets of heavy machinery operators used in open-pit rock mining industry. The presented results have to draw a gener[...]
16
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 626--641
PL Poprawne stosowanie metod pomiarów i dokonywanie ocen odziaływania hałasu na organizm ludzki zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym wymaga korelacji z rzeczywistym sposobem odbioru hałasu przez ludzi, a co za tym idzie z bezpiecznymi dla zdrowia ludzi poziomami dopuszczalnymi hałas[...]
EN This article is the next voice in the discussion leading to international harmonization of methods of analyses and noise assessment in the wide range of frequencies, from 1 to 20 000 Hz. Introducing different methods and assessments of influence of low frequency noise on environment in many countrie[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 1 4-7
PL W artykule opisano system aktywnej redukcji hałasu w dźwiękoizolacyjnych kabinach przemysłowych. Przedstawione zostały trzy rozwiązania techniczne tego systemu. Pierwszym rozwiązaniem jest układ do tworzenia stref ciszy bazujący na dwóch głośnikach umieszczonych w narożnikach kabiny. Drugim rozwiąza[...]
EN In this article a system for active noise reduction in industrial cabins is presented. Three different approaches for secondary source design and location are described. The first one is a traditional configuration of two loudspeakers located in the corners of a cabin to create quiet zones. The seco[...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 682--693
PL W artykule autorzy podjęli próbę oceny oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego w typowym domu jednorodzinnym. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. Przedstawiono własne wyniki pomiaró[...]
EN The authors of the article made an attempt to assess the impact of low frequency noise in a typical detached house. Much attention was paid to low frequency noise exposure in places other than the ones defined as potentially of great risk. There were presented own results of measurements which have [...]
19
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 177-185
PL W artykule zaprezentowano system Aktywnej Redukcji Hałasu (ARH) przeznaczony do zastosowania w kabinach przemysłowych. Opisano trzy różne warianty zastosowanych źródeł wtórnych (kompensujących). Pierwszy wariant polegał na wykorzystaniu dwóch głośników umieszczonych w narożnikach kabiny i generujący[...]
EN The system for Active Noise Control (ANC) in industrial cabins is presented. Three different approaches for secondary source design and location are described. The first one is traditional configuration of two loudspeakers located in the corners of the cabin for creating the field of silence. The se[...]
20
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 203-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modalnych próbki ścian przemysłowych kabin dźwiękoizolacyjnych przeprowadzonych w zespole komór pogłosowych. Celem omawianych badań było poszukiwanie wpływu własności strukturalnych badanej ścianki na jej izolacyjność akustyczną. Przeprowadzono badania modalne przy[...]
EN This work presents the results of modal studies of a sample of the wall of industrial sound protecting cabins carried out in a set of reverberation chambers. The aim of the discussed studies was the search for the influence of structural properties of the wall on its sound insulation. Modal studies [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last