Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas komunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 12--17
PL Budowa nawierzchni redukujących hałas jest na ogół droższa w porównaniu z budową standardowych nawierzchni. Jednak te pierwsze są bardziej ekonomiczne, biorąc pod uwagę cały okres eksploatacyjny drogi, ponieważ mogą zredukować lub wykluczyć zastosowanie kosztownych barier dźwiękochłonnych.
EN Noise is one of the most pervasive forms of environmental nuisance. Quiet areas are becoming rarer in most countries. While noise emanates from many different sources, transportation noise in general, and road traffic noise in particular, is perhaps the most widespread and difficult source to avoid [...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 7 62-68
PL Ekrany akustyczne są właściwie jedynym stosowanym zabezpieczeniem akustycznym ograniczającym oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na środowisko. Na ten rodzaj zabezpieczenia przeciwhałasowego jest coraz większe zapotrzebowanie. Wynika to zarówno z faktu szerokiego frontu robót związanego z budową no[...]
EN Noise barriers are the sole acoustic protection limiting the impact of traffic noise on the environment. There is a growing demand for this kind of anti-noise protection. This results both from the broad range of new road construction works as well as from even more ecologically educated society dem[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 42-50
PL Powszechna akceptacja i zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju powodują, że stosowanie urządzeń chroniących otoczenie przed hałasem komunikacyjnym wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale stanowi obecnie jeden z ważnych elementów dobrej praktyki projektowania. Dlatego coraz częściej spotyk[...]
EN Widespread acceptance and understanding of the principles of sustainable development make the use of devices that protect the environment against noise so common not only due to the existing legislation but it now is considered to be one of the important elements of good design practice. Therefore, [...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 57-59
PL Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta natężenie ruchu zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych na drogach, a z tym nierozłącznie wiąże się problem rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowisku i jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi mieszkających zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwi[...]
EN Acoustic screens are protections limiting an influence of excessive road traffic noises on the environment. However, quite often the already built screens do not comply well with the aims they were intended for and do not measure up to the expectations of inhabitants. The paper contains the informat[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 52-56
PL W artykule autor ocenia możliwość ograniczenia hałasu komunikacyjnego dla fragmentu linii kolejowej E30 za pomocą ekranów akustycznych, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne (w świetle obowiązującej Ustawy Prawo ochrony środowiska).
EN The author of the article assesses the potential for reducing traffic noise for a fragment of railway line E30 by means of noise barriers in order to avoid adverse effects on the environment (under the current Environmental Protection Act).
6
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 41-43
PL Projekty ekranów akustycznych powstają w zespołach złożonych z konstruktorów, architektów oraz akustyków. Bardzo często udział akustyka jest marginalizowany, a niejednokrotnie traktowany jak zło konieczne. Być może przyczyną tego jest całkowita odrębność pozostałych branż i wynikająca z niej nieznaj[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 43-45
PL W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie nasze drogi są wyposażane w ekrany akustyczne, których podstawowym zadaniem ma być tłumienie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia hałasem spowodował lawinę informacyjną, a także pojawienie [...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 47-49
PL Najczęstszym sposobem na obniżenie hałasu samochodowego jest zastosowanie ekranów akustycznych. Jest to skuteczna, lecz droga metoda redukcji hałasu. Dlatego coraz częściej stosuje się porowate nawierzchnie asfaltowe, które obniżają hałas toczenia pojazdów samochodowych. Stosowanie tego rodzaju nawi[...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 77--79
PL Hałas komunikacyjny jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za klimat akustyczny w środowisku – występuje w rejonach przebywania ludzi i jest pośrednio przez nich samych wywoływany. Dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego – w tym drogowego – definiują załączniki do Rozporządzenia Ministra Środow[...]
EN Traffic noise is a major factor responsible for the acoustic climate in the environment. It occurs in the regions of the human inhabitance, and it is also indirectly produced by them. The accepted communication noise limits - including the road noise - are specified in the Annexes to the Regulation [...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków transportowych, m.in. natężenia ruchu panującego na drodze, z uwzględnieniem pory dnia, struktury rodzajowej pojazdów. Badania wykonywano w różnych porach dnia na autostradzie, a także na drodze powiatowej. Na pod[...]
EN An attempt to analyse traffic noise for different traffic flow parameters, such as traffic intensity based on the time of day, vehicle type structure, has been made. The research has been made at different times of day on a highway and a district road. An analysis has been made based on the results.
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 144-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań natężenie ruchu oraz emisji hałasu, wskaźnika określającego stan zanieczyszczenia środowiska hałasem - równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeqD) przy drodze Krasiczyn - Korytniki znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyski[...]
EN This paper presents the results of traffic and noise imission, an indicator describing the state of noise pollution - equivalent sound pressure level (LAeqD) on the road Krasiczyn - Korytniki located in the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Traffic measurement results indicate that [...]
12
100%
Structure and Environment
EN The paper presents the half-tunnel noise barriers (acoustic glass roofs) built in Warsaw, Poland. The work was completed in the year 2012 and was designed in order to protect the surrounding environment from the traffic noise. The barriers were built in the form of steel arcs, elliptical in shape, f[...]
13
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 11 220--228
PL Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, towarzyszącym życiu ludzi już od tysięcy lat, a od czasów rewolucji przemysłowej jego oddziaływanie stało się niemalże powszechne. Trudno jest znaleźć miejsca, w których nie znajdują się zdobycze cywilizacji generujące jakiś hałas. Dotyczy to także obszarów w[...]
EN Excessive noise is an environmental pollution, which has been accompaning men for thousand years. It is hard to find a place without civilization’s invention which makes noise. In this work you will find the results of the noise level measurement in Rokietnica commune. It is not common to do acousti[...]
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podejmowane przez UE działania mające na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez samoloty. Procedury przyjęte w dyrektywach unijnych oraz w prawie polskim.
EN The activities undertaken by the European Union intending to limit the niveau of noise emission by the aircrafts. Procedures accepted in the European Union Directives as well as in the Polish law.
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Akty prawne i przepisy techniczne zobowiązujące do ochrony klimatu akustycznego i określające sposób tej ochrony. Wnioski badań przeprowadzonych przez instytuty naukowe i NIK na temat stanu ochrony przed hałasem. Niewystarczająca działalność organów administracji w tym zakresie. Hałas wywoływany prz[...]
EN The law acts and technical recipes obliging to protection of the acoustic climate and defining methods of this protection. The conclusions of investigations conducted by scientific institutes and NIK on the state of protection against noise. Insufficient activity of administration organs in this ran[...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 7-8 26-31
PL Znaczna część treści niniejszego artykułu zawierają tezy referatu [1]. Problem hałasu pochodzącego od środków lokomocji narażający ludność obszarów zurbanizowanych na znaczne uciążliwości dotyczy głównie dużych ośrodków miejskich. Głównymi emitentami hałasu w miastach są środki komunikacji miejskiej[...]
EN The problem noise coming from the means of locomotion exposing the population of urban areas to a significant nuisance concerns mainly the major urban centers. The main issuers of noise in cities is public transport. In large urban areas are the trams and buses. Regarding both the trams and the urba[...]
17
88%
Przegląd Komunalny
2013 nr 10 86--90
PL W związku z rozwojem sieci dróg istnieje problem uciążliwości hałasu komunikacyjnego nie tylko w ich otoczeniu, ale też w obrębie linii tramwajowych, który najbardziej odczuwają mieszkańcy dużych miast. Dlatego zapewnienie komfortu akustycznego jest jednym z podstawowych działań, do jakich zobowiąza[...]
18
88%
Logistyka
PL Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim problematykę oceny hałasu drogowego przy uwzględnieniu podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Poruszono problem rozwoju transportu drogowego . Wskazano na główne źródła hałasu w pojazdach drogowych. Opisano zagro[...]
EN The present review paper is devoted to problems of road noise assessment taking into account basic law and enviromental standards in force in Poland and European Union. The problem of road transport development has been discussed. The authors indicated the main sources of noise in vehicles and envir[...]
19
88%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 36-37
PL W drodze Polski do Unii Europejskiej, na podstawie postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., następuje stopniowe zbliżanie przepisów prawa polskiego do prawa UE. Przekształcanie przepisów następuje także w zakresie ochrony środowiska, w tym w dziedzinie ochrony przed hałasem.
20
88%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 26--31
PL We współczesnym świecie większość ludzi żyje w otoczeniu hałasu, nie zdając sobie sprawy, jakie szkody czyni on w ich organizmach. Uważa się powszechnie, że jedynym skutkiem narażenia człowieka na działanie długotrwałego głośnego hałasu może być częściowe lub w skrajnym przypadku całkowite uszkodzen[...]
EN Requirements of 2000/14/EC directive regarding conducting tests of noise emitted by equipment for use outdoors have been presented in the paper. The measurement site conditions and what kind of measurement equipment set test laboratory should have, are described in it. A method for determining the s[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last