Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano główne źródło hałasu, jakim jest komunikacja drogowa oraz jej wpływ na warunki życia i zdrowia ludzi. Następnie przedstawiono obowiązujące ustawy oraz wynikające z nich akty wykonawcze, przede wszystkim związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wp[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 507-516
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu hałasu pochodzącego z arterii komunikacyjnej na klimat akustyczny terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie analizowanego odcinka trasy komunikacyjnej. Wyniki pomiaru rozkładu poziomu hałasu porównane zostały z wartościami teoretycznymi uzyskanymi na podstawie sta[...]
EN The paper deals whit an attempt to assess of noise originating from the communication artery on climate of the acoustic housing - grounds along the analyzed road section. The obtained results of measurements concerned the distribution of the level of noise and compared with the theoretical values ob[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecny rozwój tłokowych silników spalinowych w kierunku zwiększania mocy i prędkości obrotowych pokazuje, że hałaśliwość jest istotnym problemem eksploatacji. Jednym z podstawowych źródeł powstawania hałasu i drgań w pojazdach samochodowych jest pracujący silnik. W artykule omówiono rodzaje hałasu w[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 38-45
PL W otoczeniu tras drogowych stosunkowo często występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed nadmiernym hałasem drogowym są ekrany akustyczne, których skuteczność jest uzależniona od ich parametrów geometrycznych, lokalizacji oraz technolog[...]
EN The permissible sound levels are quite frequently exceeded in the viccinity of roads. One of the most effective ways to protect against excessive road noise are acoustic barriers, whose effectiveness depends on their geometrical parameters, location and technology. The article presents the evaluatio[...]
5
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę ekonomiczno-techniczną różnych typów rozwiązań zabezpieczeń wibroakustycznych na przykładzie węzła drogowego zlokalizowanego na głównej drodze wlotowej do aglomeracji miejskiej. Zaproponowano zabezpieczenia wibroakustyczne, dla których wykonano ocenę prognozowanych o[...]
EN The article presents an analysis of economic and technical aspects of vibroacoustic protection. The example is a road node located on the main artery through upstream to the urban agglomeration. Proposed vibroacoustical protection that underwent assessment of the expected impacts on the acoustic cli[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 16-21
PL Poprzez hałas rozumiemy dźwięk nieprzyjemny, niepożądany, o dowolnym charakterze akustycznym. Przebywanie na obszarach charakteryzujących się ponadnormatywnymi poziomami hałasu jest niekorzystne dla zdrowia. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy. Szkodliwość działania hałasu objawia się zmęczeniem[...]
EN Traffic noise is understood as any unpleasant, undesirable sound in the acoustic character. Staying in more than standard levels of noise areas has adverse impact to the health. The human body is very sensitive. Tiredness, bad results in learning, problems in concentration, oversensitivity, pain and[...]
7
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono mikrosymulacyjny model ruchu na odcinku drogi dwupasowej, dwukierunkowej. Bazuje on na psychofizycznym modelu Wiedemanna, który rozróżnia 4 stany poruszania się pojazdu w zależności od różnicy położenia i prędkości dwóch kolejnych pojazdów. Zaprezentowano również przykładow[...]
EN This paper describes the microsimulation model of two-lane road. Microscopic traffic flow models simulate single vehicle-driver units, thus the dynamic variables of the models represent microscopic properties. The influence barrier walls on traffic noise and relationship between delay and traffic fl[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 40-41
PL Współczesny człowiek żyje w środowisku, które jest wypełnione dźwiękami powstałymi wskutek rozwoju cywilizacji - wytwarzanymi przez środki transportu. Intensywność i wszechobecność tych dźwięków powoduje odczucie dokuczliwości, dlatego dźwięki te nazywamy hałasem, a ze względu na ich źródło - mówimy[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 28--31
PL Hałas drogowy ma niezwykle złożoną naturę. Można wyróżnić w nim szereg składowych, jak m.in.: hałas napędu, toczenia czy aerodynamiczny. Jednocześnie występuje tu wiele czynników powodujących znaczne różnice w jego powstawaniu i propagacji, jak: rodzaj i konstrukcja pojazdu, typ opon, rodzaj ładunku[...]
10
80%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 32--41
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych ze skutecznością ekranów akustycznych ocenioną na drodze obliczeń numerycznych. Pierwsza część artykułu dotyczy przeglądu parametrów akustycznych wybranych rodzajów ekranów drogowych. Przedstawiono w niej właściwości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne d[...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 77--79
PL Hałas komunikacyjny jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za klimat akustyczny w środowisku – występuje w rejonach przebywania ludzi i jest pośrednio przez nich samych wywoływany. Dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego – w tym drogowego – definiują załączniki do Rozporządzenia Ministra Środow[...]
EN Traffic noise is a major factor responsible for the acoustic climate in the environment. It occurs in the regions of the human inhabitance, and it is also indirectly produced by them. The accepted communication noise limits - including the road noise - are specified in the Annexes to the Regulation [...]
12
80%
Structure and Environment
EN Acoustic climate in the vicinity of transportation routes is mainly affected by traffic noise. Traffic volume is decisive as regards noise emissions. Other contributing factors include road geometry and motion conditions, namely vehicle speed and the share of heavy vehicles. Every part of the road i[...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 7 20--23
PL W artykule opisano innowacyjną metodę pomiaru hałaśliwości nawierzchni OBSIe wykorzystującą potencjał nowoczesnych pojazdów elektrycznych (EV) lub hybrydowych (HEV). Obecnie w warunkach miejskich przy obniżonej prędkości podróżnej hałas emitowany przez przyspieszające i poruszające się pojazdy samoc[...]
14
80%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 7 24--25
PL Branża ekranów akustycznych w Polsce najlepiej rozwinęła się w ciągu kilku ostatnich lat w Europie. W oczywisty sposób miały na to wpływ narodowy program budowy dróg oraz zaostrzone normy hałasu. Dzięki temu mamy w Polsce najwięcej producentów wypełnień tychże ekranów, którzy mają w ofercie wiele ro[...]
15
80%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 176--181
PL Hałas stanowi jeden z większych problemów ochrony środowiska w drogownictwie. Obowiązujące prawo oraz potrzeby związane z ochroną środowiska w zakresie hałasu drogowego nakładają na zarządców dróg wiele obowiązków.
16
80%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 6 42--46
PL Poniższy artykuł stanowi kontynuację tematu poruszonego w numerze 5/2006 „Magazynu ”. W drugiej części artykułu przedstawiono konkretne rozwiązania ochrony przed hałasem komunikacyjnym, zarówno w strefie emisji, jak i i misji.
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 187-190
PL W artykule została omówiona możliwość tworzenia alternatywnych-tanich map hałasu drogowego dla lokalnych samorządów, poprzez zastosowanie aplikacji komputerowej. Przeprowadzono analizę hałasu drogowego głównych szlaków komunikacyjnych, na przykładzie Koszalina.
EN The article discusses the issue of creating alternative – economic maps of the traffic noise for local authorities with the use of a computer application. The analysis of the traffic noise herein has been conducted at the main communication routes of the Koszalin city.
18
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 11-12 54--60
PL Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i [...]
19
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 7 20--22
PL Ustawodawca, zarówno polski, jak i europejski, dostrzega zgubny wpływ hałasu na zdrowie ludzkie oraz na środowisko, w którym żyje człowiek. Hałas został uznany za jeden z czynników negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednym z poważniejszych źródeł hałasu jest ruch pojazdów korzystających z dróg[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 523-532
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu na środowisko hałasu drogowego emitowanego przez pojazdy samochodowe poruszające się po odcinku Drogi Krajowej nr 86 w Będzinie (odcinek drogowy w sąsiedztwie dzielnicy mieszkaniowej Syberka) na klimat akustyczny obszarów i obiektów chronionych oraz zapropono[...]
EN This paper describe and predict the environmental impact of the noise level generated by the motor vehicles on the protected urban areas and objects. The analysis has been made for the International Road number 86 in Bedzin, which is close to the residential area Syberka and proposed the way to prot[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last