Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grupa robotów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wraz z rozwojem zastosowań robotyki mobilnej rośnie zapotrzebowanie na oprogramowania stosowane do prowadzenia misji grupy robotów. Artykuł przedstawia główne wymagania stawiane oprogramowaniu dedykowanemu półautonomicznemu planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu misji. Autorzy prezentują propozy[...]
EN The need of a software used for a mission control and maintenance of a group of robots increases with the expansion of mobile robotics applications. This paper discusses requirements for a software dedicated for semiautonomous mission planning, execution and monitoring. The authors present a working[...]
2
84%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 131-137
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac dotyczących grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania konstrukcyjne wspólnej platformy nośnej robota transportowego i robota eksploracyjnego oraz małego robota monitorują[...]
EN The paper presents results of the research concerning a group of mobile robots using advanced technologies. There were presented design solutions of a carrier platform being a base for both the transport and exploring robots, as well as design of a small monitoring robot. Moreover, actuators of the[...]
3
84%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 3 19-29
PL W niniejszym artykule przedstawiono opracowane koncepcje oraz implementację grupy autonomicznych robotów zdolnych do inspekcji dużych obszarów obiektów technicznych. Dzięki wykorzystaniu grupy robotów możliwa jest rejestracja obrazów wideo oraz akwizycja danych dotyczących wybranych wielkości fizycz[...]
EN The paper deals with concepts and an implementation of a multi-robot group that is capable of inspecting large areas of technical objects. With the group of autonomous robots it is possible to register video images and the values of characteristic quantities (temperature, concentration of any gas et[...]
4
84%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 123-129
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac dotyczących grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. Opracowane roboty pozwalają wspomagać człowieka w realizacji zadań w środowisku mogącym stwarzać zagrożenie. Grupa składa się ze zdalnie sterowanych robotów: robot[...]
EN The paper presents results of the research concerning a group of multitasking mobile robots that use advanced technologies. The developed robots allow aiding humans in accomplishing tasks in an environment that may be dangerous. The group consists of remote controlled robots: a transporting robot, a[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 153-169
PL W prezentowanej pracy przedstawiono problem eksploracji przestrzeni roboczej przez grupę robotów mobilnych. Rozważane jest działanie grupy robotów mobilnych działających w sztucznie stworzonym środowisku o złożonej strukturze. Zaproponowano rozwiązanie problemu w ramach hybrydowej, częściowo zdecent[...]
EN In the paper we discuss a problem of multi robot exploration of the workspace. We consider a team of robots that performs a global task in a human-made workspace of complex structure. A hybrid architecture of the team motion control system is considered. The system can be split into two layers: the [...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 129-152
PL W pracy przedstawiono zastosowanie koncepcji punktów równowagi w grach niekooperacyjnych do bezkolizyjnego planowania ruchu grapy robotów mobilnych w dynamicznym, szybkozmiennym środowisku. Zaproponowano prawo sterowania wykorzystujące rozwiązanie niekooperacyjnego problemu decyzyjnego, umożliwiając[...]
EN In this work we present an application of the concept of non-cooperative game equilibria for the design of a collision free movement of a team of mobile robots in a dynamic environment. We propose the solution to the problem of feasible control synthesis, based on partially centralized sensory syste[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 2/98 205--214
PL Niektóre zadania realizowane przez wyspecjalizowane służby dotyczą dozorowania i monitorowania obszarów oraz budynków, wykrywaniem zagrożeń, skażeń itp. Współcześnie zadania te mogą być wykonywane przez grupy specjalizowanych robotów. W referacie opisano grupę robotów przeznaczonych do tego rodzaju [...]
EN A group of tasks performed by specialized services concern supervising and monitoring areas and buildings, detecting hazards, pollutions and other. Nowadays such tasks may be carried out by groups of specialized robots. This paper deals with a group of robots destined to accomplish such a kind of ta[...]
8
67%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 220--225
PL W pracy zaproponowano model mobilnego robota kołowego wchodzącego w skład formacji. Wykorzystując strukturę hierarchiczną układu sterowania podano algorytm sterowania od punktu do punktu, dla którego udowodniono stabilność w sensie Lapunowa. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w sterowan[...]
EN The paper presents a model of a wheeled mobile robot as a part of a robot formation. Using a hierarchical control system structure, a point-to-point control algorithm was given, for which stability was proven in the sense of Lyapunov. The proposed algorithm can be implemented in the robot formatio[...]
9
67%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono cechy systemu sterującego(sprzętu i oprogramowania) zaimplementowanego w maszynach kroczących o zaawansowanych możliwościach nawigacyjnych. Maszyny poruszają się pod zdalnym nadzorem operatora. Przedyskutowano zasady nawigacji oraz cechy systemu sterującego. Autonomiczne gen[...]
EN The paper introduces the properties of hardware and software system implemented in walking machines with advanced navigation abilities. Those systems were designed with the aim of having them flexible for changes, effective (fast) and convenient for debugging. The machines are walking with remote su[...]
10
67%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 43-54
PL W artykule prezentowane jest środowisko wielu robotów z reprezentacją STRIPS. Środowisko takie może być zamodelowane za pomocą tzw. świata klocków z jedną sytuacją początkową oraz alternatywą sytuacji docelowych, która może być źródłem konfliktu. Zaprezentowano algorytm planowania, który rozwiązuje [...]
EN In the paper multi-robot environment with STRIPS representation is considered. Under some assumptions such problems can be modelled as a STRIPS language (for instance Block World environment) with one initial state and disjunction of goal states as a source of conflict. In the paper the planning alg[...]
11
59%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 191-208
PL W pracy przedstawiono problem śledzenia ruchomego celu przez grapę robotów mobilnych. Zaprezentowano metodę sterowania ruchem poszczególnych robotów, wykorzystującą gry macierzowe o sumie niezerowej. Zaprezentowano również strukturę scentralizowanego systemu sterowania w ramach, którego rozważany je[...]
EN In this paper a problem of tracking a moving target by a team of mobile robots is presented. A method of control of individual team-mates based on non-zero sum, one-stage game in a normal form is proposed. The architecture of the control system, with a real-time planner based on centralized sensory [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last