Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunty antropogeniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN The article presents some of the problems related to the practice of documenting anthropogenic soils, focusing primarily on linear investments such as roads. It discusses the rank of anthropogenic soils in soils classification as in PN-86/B-02480: Building soils. Definition, symbols, and description[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
EN Based on experience in the study of soils formed under anthropogenic influence, literature data and norms, the author defines the term anthropogenic soils, sub-divides them into three main groups depending on the conditions of their formation, chemical and physical properties, pressure on the natura[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 119-128
PL Praca dotyczy gruntów antropogenicznych i ich wykorzystania jako podłoża projektowanych budowli. Dla zilustrowania omawianej problematyki przytoczono kilka przykładów posadowienia różnych obiektów na nasypie z gruntów antropogenicznych (uformowanym lub już istniejącym).
EN The paper concerns anthropogenic soils and their applications as subsoil of structures. For illustrating it, in this paper there are some examples of founding various types of structures on embankments built or existed with anthropogenic soils.
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 81-91
PL W artykule przedstawiono wyniki i analizę badań laboratoryjnych zagęszczalności odpadów komunalnych i mieszanin piasku z odpadami z pociętych butelek PET oraz granulatem z opon samochodowych. Badania laboratoryjne zagęszczalności gruntów antropogenicznych wykonano metodą standardową Proctora stosują[...]
EN In this paper laboratory tests for compactibility of made ground are described. The tests were made i wastes and sand with addictives of plastic wastes PET and rubber wastes. For laboratory compaction tests Standard Proctor Method were used. Compactibility parameters of municipal solid composition [...]
5
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Wybrane grunty nasypowe poddano analizie toksyczności przy pomocy biotestu Microtox wykorzystującego luminescencyjny szczep bakterii morskich Vibrio fisherii. Ocenę toksyczności dokonano poprzez analizę fazy ciekłej uzyskanej po ekstrakcji wodnej badanych próbek stałych. W zakresie badan wstępnych d[...]
EN Selected made grounds were subjected to toxicity analysis with the use of the Microtox bioassay employing a strain of luminous marine bacteria Vibrio fisherii. The toxicity assessment was carried out by analysing the liquid phase obtained after aqueous extraction of the studied solid samples. The co[...]
6
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 446 (2) 445--451
PL Praca dotyczy możliwości bezpiecznego formowania nasypów drogowych z antropogenicznego materiału gruntowego w postaci mieszaniny naturalnego gruntu z odpadem paleniskowym (mieszanka popiołu i żużla).W artykule przedstawiono parametry takich mieszanek ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wytrzyma[...]
EN The work concerns the possibility of safe construction of road embankments of anthropogenic soil material as a mixture of natural soil with waste (a mixture of ash and slag). The paper presents the parameters of such mixtures with particular regard to shear strength parameters and their dependence o[...]
7
63%
Przegląd Geologiczny
EN Sewer sludge that fills four wet dumps of the closed Małoszyn Sugar Factory in Malczyce near Środa Śląska, Lower Silesia constitutes a very specific anthropogenic soil. It is composed of grains and mineral particles transported in suspension after sugar beets pre-processing treatment. Presently the [...]
8
63%
Przegląd Geologiczny
EN The article presents some cartographic studies of urban aras where anthropogenic soils occur. Methods of presenting the anthropogenic soils on maps were described, including the forms of their occurrence and thickness. It was indicated that an engineering geological map providing information on soil[...]
9
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 446 (1) 157--162
PL Na przykładzie Lwowa przedstawiono wpływ właściwości geologiczno-inżynierskich gruntów na zachowanie trwałości wybranych obiektów zabytkowych. Głównymi czynnikami obniżającymi trwałość fundamentów są: występowanie słabego podłoża, niekorzystne warunki hydrogeologiczne, deformacje filtracyjne oraz po[...]
EN The influence of engineering-geological conditions on monuments’ stability is discussed in this article. The main factors which weaken the buildings’ foundations are weak rocks, hydrogeological conditions, mechanical suffosion and flooding. The condition of buildings is getting worse because of the [...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian wilgotności na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów naturalnych i osadów hutniczych. Pozwoliło to na dokonanie analizy porównawczej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wzrost wilgotności powoduje obniżenie wartości badanych par[...]
EN In the article have been presented the findings of the studies of the impact of humidity changes on physical and mechanical characteristics of natural soil and smelter deposits. It allowed to carry out comparative analyse. Conducted studies proved that the rise in humidity causes the fall in the val[...]
11
63%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 3 25--31
PL Zagadnienie stateczności skarp i zboczy jest jednym z ważniejszych problemów budownictwa drogowego. Autorzy w niniejszym artykule zawarli dyskusję sposobów przeprowadzania oceny stateczności skarp nasypów drogowych oraz interpretacji uzyskanych wyników uwzględniając procedury wprowadzone przez Eurok[...]
EN The issue of stability of scarps and slopes is one of major problems in road engineering. In this article, the authors included the discussion of possible ways of assessment of road embankment slope stability and the interpretation of the obtained results, bearing in mind the procedures introduced b[...]
12
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, prowadzące do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń (tzw. zarządzanie ryzykiem), może polegać na izolowaniu ognisk zanieczyszczeń i/lub obszarów zanieczyszczonych od obszarów, które w wyniku migracji zanieczyszczeń mogą ulec skażeniu[...]
EN According to the European Parliament Directive, soils are mainly non-renewable resources, because degradation processes can proceed much faster than soil formation and remediation processes. Soil degradation and/or contamination have significant influence on quality of ground and surface water. On t[...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono ocenę stanu środowiska zdegradowanego na skutek przemysłowej eksploatacji i przeróbki rud uranowych. Analizę przeprowadzono dla dwóch najbardziej reprezentatywnych obiektów: hałd skały płonnej i terenów poeksploatacyjnych rud uranu byłej kopalni "Radoniów" oraz stawu osadowego "Kowary"[...]
EN Factors that have real impact on the environment degraded by industrial mining and processing of uranium ores are considered. The analysis of these factors is carried out for the two most representative objects, i.e.: o gangue heaps and the area of the former uranium mine of "Radoniow", o the "K[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 207--211, CD
PL W artykule poruszony został problem gruntów antropogenicznych pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów pod kątem ich wykorzystania w budownictwie drogowym. W ramach prowadzonych badań określono podstawowe własności fizyczne oraz własności mechaniczne przedstawionych gruntów antropogenicznych[...]
EN In the article the problem of anthropogenic soils from thermal treatment of waste in terms of their use in road construction is discussed. As part of the research, the basic physical and mechanical properties of the anthropogenic soils were determined. PN-S-02205: 1998, the analyzed ground material [...]
15
51%
Przegląd Geologiczny
EN In the article the conditions of occurrence, spatial distribution, genesis, composition and properties of technogenic soils in central part of Lviv were described. It was established that these soils cover the study area as a solid layer with thickness from 2.0-4.0 to 6.0-9.0 m. They are characteriz[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last