Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gruntowy wymiennik ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 265-267
PL W artykule przedstawiono układ do pomiaru i rejestracji temperatury w wybranych punktach w obszarze gruntu, oraz w obszarze powietrznym gruntowego wymiennika ciepła (GWC), oraz przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dla rocznego cyklu eksploatacyjnego GWC. Celem pomiarów było wyznaczenie efektywn[...]
EN Experimental investigations of the ground tube heat exchanger were performed. An automatic measurement system for data acquisition was constructed. The system consists of six RTD temperature sensors, one thermoanemometric sensor, a multichannel power supply and a PC with the Advantech USB 4711 acqu[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN This work presents the results of thermal analysis of the systems: vapour compressor heat pump - ground heat exchanger. The low source of heat constitutes a geothermal one and there the heat exchanger was installed. Two configuration cases of ground heat exchanger were considered: horizontal and ver[...]
3
100%
Czysta Energia
2008 Nr 4 36-41
4
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule opisano konstrukcję gruntowego wymiennika ciepła stanowiącego element instalacji pompy ciepła przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Wymiennik ten - przy nie-wielkich kosztach - może wykonać każda firma instalacyjna. Źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby [...]
5
100%
Instal
2015 nr 6 36--39
PL W pracy przedstawiono budowę poziomego, gruntowego wymiennika ciepła, charakterystykę miejsca jego zainstalowania oraz metodykę i wyniki badań doświadczalnych. Ze względu na krótki czas rejestracji danych pomiarowych, zamieszczone wyniki badań mają jedynie charakter wstępny. Na ich podstawie można s[...]
EN The paper presents the structure of a ground-coupled heat exchanger, the profile of the place where the exchanger has been installed, methodology and the results of the research. Due to a short time of registration of measurement data, the included results are only initial. On the grounds of the res[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 11 450--454
PL W artykule przedstawiono wyniki porównawczych obliczeń dwóch systemów wentylacji budynków jednorodzinnych. Pierwszy to wentylacja mechaniczna wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), drugi to wentylacja mechaniczna oraz klimatyzator typu multi-split. Analiza energetyczna oraz ekonomiczna, któ[...]
EN The article presents the results of comparative calculations carried out on two systems considered to be an alternative to single-family buildings. One is mechanical ventilation supported by a ground heat exchanger, the other is mechanical ventilation and a multi-split air conditioner. Energy and ec[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 8 66-69
8
88%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 107-114
PL W ostatnich latach obserwuje się wdrażanie coraz bardziej efektywnych technologii pozyskiwania energii odnawialnej. Pompy ciepła współpracujące z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła jako dolne źródła ciepła są jednym z przykładów takich technologii. Wśród wielu konstrukcji gruntowych wymiennikó[...]
EN The implementation of more effective renewable energy technologies has been observed in recent years. Heat pumps cooperating with the vertical ground heat exchangers, as the lower heat sources is one of an example of such technology. Among the many structures of ground heat exchangers it was analyse[...]
9
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 6 44-45
10
75%
Instal
2013 nr 4 19-23
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła przeprowadzonych w budynku jednorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 2008r. Obiektem badań był dom wyposażony w instalację wentylacyjną na etapie budowy. Centrala wentylacyjna umieszczo[...]
EN This article presents the results of diagnostic tests of ventilation system with heat recovery carried out in the single family house. The object of the research was a house equipped with a ventilation system during construction in 2008. The air handling unit is placed in the internal utility room, [...]
11
75%
Rynek Energii
2011 Nr 5 58-65
PL W pracy przedstawiono propozycję kompleksowej procedury obliczeniowej dla układu: ogrzewany obiekt - pompa grzejna sprężarkowa parowa - gruntowy wymiennik ciepła. Ostatecznym efektem przeprowadzonej analizy jest skumulowane zużycie paliwa pierwotnego i związane z tym emisje substancji szkodliwych do[...]
EN In the paper the proposition of the complex calculation procedure for the system: heated object - vapour compressor heat pump - ground heat exchanger is presented. The cumulative, primary, conventional fuel consumption and emission of pollutants are the final results. The fuel consumption is connect[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 457--458
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pracy pompy ciepła z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła w trybie chłodzenia pasywnego wybranych pomieszczeń budynku mieszkalno-usługowego w okresie letnim 2012 roku. Określono sezonową, oraz dla poszczególnych dni, dobową wartość współczynnika wydajności chłodn[...]
EN Investigation results dealing with the heat pump operation with a vertical ground heat exchanger in passive cooling mode of selected rooms in a re- sidential-commercial building in 2012 summer season are presented in the paper. The seasonal, and for each day, daily value of heat pump cooling capacit[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 65-70
PL W pracy przedstawiono rezultaty wielowariantowych obliczeń numerycznych zrealizowanych dla poziomego, gruntowego wymiennika ciepła zespołu pompy grzejnej. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładów temperatury w powtarzalnym fragmencie gruntu w sąsiedztwie rury, a następnie jednostkowych strumieni ci[...]
EN In the paper the results of multivariant numerical calculations for horizontal underground heat exchanger of heat pump system are presented. Determination of temperature distributions in the repetitive fragment of the domain neighbouring pipe, as well as heat flux densities transferred from the grou[...]
14
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 82-88
PL W pracy zaprezentowano wyniki analiz termodynamicznych układu: ogrzewany obiekt - sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy poziomy wymiennik ciepła. Procesy zachodzące w układzie mają charakter nieustalony. Przed-stawiono i porównano wyniki obliczeń otrzymane dla różnych odległości pomiędzy ruram[...]
EN The results of thermodynamic analysis of the system: heated object - vapour compressor heat pump - horizontal ground heat exchanger are presented in this paper. The processes taking place in the analyzed system are of unsteady character. This paper compares calculation results for various distances [...]
15
75%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 233-239
PL W pracy przedstawiono rezultaty analizy termodynamicznej układu rurowego gruntowego wymiennika ciepła, w którym podgrzewane (chłodzone) jest powietrze. Powietrze jest następnie wykorzystywane w systemie wentylacji budynku. Wymiennik ciepła składający się z sześciu równoległych rur zainstalowany jest[...]
EN This paper presents the results of thermodynamic analysis of the tubular heat exchanger for air heating up. This air is used in building ventilation systems. The heat exchanger is installed in the upper part of ground and consists of six parallel pipes. The period of one year is taken into considera[...]
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przedmiotem pracy jest analiza nieustalonych procesów cieplnych zachodzących w obszarze gruntowego wymiennika ciepła współpracującego ze sprężarkową parową pompą grzejną. Zaprezentowano dwuwymiarowe modele numeryczne gruntowego poziomego oraz pionowego U-rurowego wymiennika ciepła, uwzględniające m[...]
EN Thermal unsteady processes in the ground heat exchanger system of heat pump are analysed in the paper. The two-dimensional numerical model of the horizontal and U-tube vertical heat exchanger is presented in the paper. The model takes into consideration characteristic of intermediate medium circula[...]
17
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 6 32--36
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie niskich temperatur powietrza nawiewanego. W artykule przedstawiono układy oparte na dwóch rekuperatorach wyparnych o [...]
EN The paper presents the possibility of using the ground heat exchangers as a part of solar air conditioning systems with indirect evaporative air coolers. This solution allows for achieving very Iow supply air temperatures. In this paper two indirect evaporative air recuperators were taken under cons[...]
18
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 8 28--33
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Dokonano wstępnej analizy wpływu rodzaju gleby, w której ułożony jest wymiennik gruntowy, na efektywność systemu. Zaprezentowane wyniki pozwalają na wstępn[...]
EN The following paper presents a possibility of cooperation of ground heat exchanger with solar-indirect evaporative air cooling systems. The character of cooling loads inside the conditioned spaces have been analyzed. A comparative test was presented for cross-flow and regenerative air cooler. In thi[...]
19
75%
Instal
2016 nr 6 30--33
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania gruntowych żwirowych wymienników powietrznych do chłodzenia powietrza w okresie letnim. Zaprezentowano wyniki pomiarów wstępnych przeprowadzonych w dwóch obiektach rzeczywistych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, które pokazały, że schłod[...]
EN The paper discusses the possibilities of use of ground gravel air exchangers for cooling in summer. The results of preliminary measurements carried out in two real objects located in the province of Podlasie were presented. They showed that the temperature of air after passing through the GWC decrea[...]
20
75%
Archives of Thermodynamics
EN This paper presents the results of thermodynamic analysis of the following system: heated object - vapour compressor heat pump - ground heat exchanger. The system subject to examination is equipped, apart from the heat pump, with the additional conventional source of heat. The mentioned source is us[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last