Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 160
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The objective of this paper is description of numerical approaches to solution of the circular or annular plate interaction with soil medium, under the condition of rotary axial symmetry and for general case. The procedure of solution is based on application of modified Zemochkin's method. The condi[...]
3
100%
Izolacje
PL Dane o maksymalnej głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do celów inżynierskich m.in. przy posadowieniu fundamentów, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych itp. Wartości te w odniesieniu do terytorium Polski podaje polska norma PN-81/B-03020 w postaci mapy z izoliniami od 0,8 do 1,4 m, z za[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 61-68
PL Wielkość współczynnika absorpcji węglowodorów na fazie stałej w sposób który kształtuje obraz migracji substancji ropopochodnej w ośrodku gruntowym. Adsorpcja | w początkowym okresie migracji zatrzymuje pewną część produktów naftowych, uwalniając je stopniowo w późniejszym okresie. Prowadzi to niek[...]
EN The influence of coefficient of solid-phase hydrocarbon adsorption on the migration of oil-products in the ground is significant. At the initial stage of migration a certain amount of oil products is adsorbed and gradually liberated later in time. This may sometimes lead to significant elongation of[...]
5
100%
Drogi i Mosty
2007 nr 2 31-40
PL W artykule przedstawiono zależności wskaźnika zagęszczenia /s i wilgotności optymalnych Wopl od energii zagęszczania dla różnych gruntów. Przedstawiono również zależność maksymalnych gęstości objętościowych szkieletu gruntowego uzyskanych zmodyfikowaną metodą Proctora od maksymalnych gęstości objęto[...]
EN In the paper the degree of compaction /s and the optimum water contentfor different soils are presrnted and discussed in relation to the compaction energy. The relationship between the maximum dry density obtained using Modyfited Proctor Metod and the maximum dry density obtained with Standard Proct[...]
6
100%
Czysta Energia
2004 Nr 9 16-17
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 1 109-116
PL W pracy przestawiono analizę wpływu budynku na rozkład temperatury w gruncie, głównie w czasie temperatury ujemnej. Korzystając ze wspomagania komputerowego, wykonano obliczenia rozkładu temperatury w gruntach pod budynkami niepodpiwniczonymi, ogrzewanymi i nie ogrzewanymi. Obliczenia wykonano korzy[...]
EN This paper presents analysis of the influence of the building upon the temperature distribution in soil, mainly during negative temperatures. Calculations of the temperature distribution in soil under heated und unheated buildings without cellars were made with computer aid. Two programs were applie[...]
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 142-145
PL Odprowadzanie wód opadowych z terenów zurbanizowanych do gruntu było do niedawna stosowane w przypadku większych obiektów przy wykorzystaniu procesu infiltracji z niecki terenowej do warstwy retencyjnej wykonanej wcześniej w rowie pod niecką ze żwiru lub kamienia łamanego. Przedstawiono zmodyfikowan[...]
EN A management of runoff from urbanized areas by infiltration to soil in cases of larger objects was achieved till recent years by application of trough - infiltration - trench system. In spite of many advantages this system has limitations and does not allow for its application in cases of dewatering[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 359-368
PL W pracy przedstawiono opis modelu gruntu, który jest w stanie opisać wrażliwość materiału na prędkość jego odkształcania. Opis ten jest uogólnieniem bardzo często stosowanego w mechanice gruntów modelu Modified Cam Clay. Podano również wynik przeprowadzonego eksperymentu oraz jego symulację numerycz[...]
EN In the paper there is given description of soil model, which can describe material sensitivity to its strain rate. This description is the generalisation Modified Cam Clay Model that is often used in soil mechanic. There are also presented result of laboratory test and numerical simulation.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 25-34
PL Identyfikacja złożonych procesów deformacji wymaga z jednej strony zróżnicowania harmonogramu i dokładności obserwacji, z drugiej systemu umożliwiającego realizację elastycznego programu obserwacji. Rozwiązanie przedstawione w referacie ukierunkowane jest na pomiar przemieszczeń pionowych budowli wy[...]
EN Identification of sophisticated deformation processes from one hand need to differentiate the survey time-table and accuracy but from the other hand it needs a system to carry out a differentiated programme that may be assumed as dynamic one. How to investigate and determine vertical displacements o[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 91 1-117
PL Wykorzystując wyniki próbnych obciążeń (własnych i z literatury) autor podjął próbę wyznaczenia wartości parametrów modeli gruntu poprzez rozwiązanie zadania odwrotnego. Sposób postępowania zilustrowano przykładami. Przykłady dotyczyły badań w skali laboratoryjnej i badań in situ oraz modeli Coulomb[...]
EN Using the results of trial loading test (one's own and from the literature), the author made an effort to estimate the values of soil model parameters on the basis of the reverse task. The method of task solving has been examplified by some examples. The examples refer to either laboratory experimen[...]
12
100%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia badania, których celem jest wyznaczenie nośności granicznej pali zagłębionych w czterech rodzajach gruntów typowych dla obszarów południowo-wschodnich Ameryki Północnej. Charakterystyki nośności granicznej, określające współpracę pala i gruntu wyrażone są przez wartości standardo[...]
EN The determination of bearing capacity of piles is one of the pivotal tasks in the design of structures. It affects the behaviour of superstructures as well as installation methods. This paper presents a detailed description of four types of soils which are typical for the South-Eastern region of Nor[...]
13
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Próbne obciążenie gruntu odnosi się do dużej próby gruntu i jako takie jest bezkonkurencyjne w stosunku do innych badań geotechnicznych. Zatem wynik badań próbnego obciążenia stanowi najlepsze przybliżenie prawdy rzeczywistej, ale jednocześnie wynik ten, wyrażony relacją eksperymentalną qE - sE, jes[...]
EN Trial soil loading, as a rule, is related to large soil sample and takes prominent position among the methods of field soil tests. The results of trial soil loading are the real truth approximations and are represented by the experimental relationship qE - sE, which is a complex function of geotechn[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 339-348
PL Znajomość parametrów odkształcalności (sztywności) jest niezbędna w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem teorii sprężystości. Moduły sztywności gruntu, różnie definiowane, zależą w dużym stopniu od odkształceń (poziomu naprężeń) w gruncie. Prawidłowe określenie modułów sztywności w[...]
EN The stiffness parameters of soils are absolutely necessary to solve engineering problems using elasticity theory. Stiffness parameters, variously defined, are nonlinear functions of stress (strain) level. Different laboratory tests are performed in different ranges of strains. The conventional triax[...]
15
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 11 76-77
16
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 314-316
PL Scharakteryzowano właściwości geotechniczne górniczej skały płonnej oraz przedstawiono sposób inżynierskiego podejścia do makroskopowej oceny tych właściwości. Podano możliwości jej praktycznego wykorzystania.
EN Geotechnical properties of waste rock are characterized and an engineering method of macroscopic evaluation of these properties is suggested.
17
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2005 nr (3) 295--298
EN The method of intensive, dynamic consolidation of concrete is presented. Practical and ecological effects of researches concentrated on the consolidation method are considered for different ground conditions. New constructions of consolidation elements have been elaborated.
18
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 117--123
19
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 93-94
PL Technologie oczyszczania, polegające na oddzielaniu zanieczyszczenia organicznego od matrycy gruntu lub osadu, wykorzystują zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicach międzyfazowych wszystkich faz obecnych w układzie: faza organiczna olej-cząstki mineralne, olej-woda oraz woda-cząstki mineraln[...]
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 25 5-18
PL W artykule przedstawiono wpływ podwyższonej temperatury na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów. Dlugotrwałe działanie podwyższonej temperatury wpływa na zachowanie się gruntów, szczególnie spoistych. Zmiana temperatury gruntu ma m.in. wpływ na: wilgotność, wytrzymałość, zagęszczalność, wodopr[...]
EN The influence of elevated temperature on the physical and mechanical properties of soils are presented in the paper. The lasting activity of elevated temperature influence on the behavior of soils, in particular on the cohesive soils. The change of soil temperature influences on humidity, resistance[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last