Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunt ekspansywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 127-137
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ściśliwości gruntów ekspansywnych w edometrze UPC, który pozwala kontrolować stan naprężenia efektywnego i nasycenia próbki gruntu metodą translacji osi. Charakterystyki ściśliwości uzyskano dla różnych wartości ciśnienia ssania, którego wartości dobierano w cel[...]
EN The paper presents selected test results obtained for expansive clay soils using the UPC consolidometer. The UPC consolidometer allows to determine the soil compressibility parameters under control suction by the "axis-translation" technique. The compressibility characteristics of clay soils were ob[...]
2
84%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 589-592
PL Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economi[...]
3
84%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 11-14
4
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 363-370
PL Zainteresowanie gruntami ekspansywnymi jest żywotne i ważne. Występują one powszechnie w stanie nienasyconym i strefie [14] posadawiania obiektów budowlanych. Istnieje wiele metod do obliczania podniesienia podłoża spowodowanego pęcznieniem gruntów ekspansywnych, zarówno bez obciążenia, jak i z obci[...]
EN The interest in expansive soils is important and vital. Expansive soils occur generally in unsaturated state and in the whole area of building foundations. There are lots of methods and formulas to calculate the raising of soil caused by swelling of expansive soils, either with the load or without i[...]
5
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 121--128
PL Projektowanie obiektów budowlanych posadowionych w iłach stanowi trudne zadanie inżynierskie ze względu na możliwość zwiększenia (pęcznienie) lub zmniejszenia (skurcz) ich objętości [8] pod wpływem zmian wilgotności naturalnej, dlatego też obiekty posadowione na iłach często ulegają awariom. Nietypo[...]
EN In the geotechnical design of structures in expansive clays the additional actions occurring during volume changes, especially during swelling, should be taken into account for design appropriate safeguards which is usually difficult task for engineers. The most important action that must be taken i[...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 313--315
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne[...]
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 20-25
8
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 57--58
PL Obiekty posadowione na podłożu ekspansywnym ulegają licznym uszkodzenion i wymagają długookresowych obserwacji. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono istotne przemieszczenia pionowe, pomimo przeprowadzonych prac zabezpieczających. W przypadku niektórych obiektów przemieszczenia są zróżnic[...]
EN Objects constructed in expansive soil foundation reveal significant damage and require long-term observation. In effect of long-term monitoring, significant vertical displacements that had occurred despite conservation works, were found on the objects. On some objects the displacements are highly di[...]
9
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 44--45
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady budowania i uczenia sieci neuronowych zwane metodą (techniką) wektorów podtrzymujących (ang. Support Vector Machine – SVM) wraz z możliwością aplikacji tego rodzaju sieci. Sieci nieliniowe SVM wykorzystano do klasyfikacji danych separowalnych liniowo w celu[...]
EN The article presents the basic rules for constructing and training neural networks called the Support Vector Machine (SVM) method as well as possible applications for this kind of network. Non-linear SVM networks have been used for classifying linearly separable data with a view to formulating a mod[...]
10
67%
Przegląd Budowlany
PL Zarówno projekt architektoniczny, jak i konstrukcyjny powinny uwzględniać warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem. Na ogół uwzględnia je konstruktor, wykonując obliczenia fundamentów i projektując zabezpieczenia wykopów, gdy są niezbędne. Architektom przypisano rolę projektanta izolacji pr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last