Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN More and more impudent attacks on the military convoys in Afghanistan proved a huge danger of the improvised explosive devices - IED. Huger and more clever charges are a serious problem for vehicles protection. Additionally, hitherto defence standards and STANAG didn't predict such huge charges. Maj[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The armedforces involvement in stabilization operations conducted either in Europe (Kosovo) or in Africa (Iraq) or in Asia (Afghanistan) caused uncovering of weak points of the used equipment which was not constructed for the purpose of partisan war. This fact resulted in equipment modernisation in [...]
3
100%
Izolacje
PL Dane o maksymalnej głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do celów inżynierskich m.in. przy posadowieniu fundamentów, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych itp. Wartości te w odniesieniu do terytorium Polski podaje polska norma PN-81/B-03020 w postaci mapy z izoliniami od 0,8 do 1,4 m, z za[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 61-68
PL Wielkość współczynnika absorpcji węglowodorów na fazie stałej w sposób który kształtuje obraz migracji substancji ropopochodnej w ośrodku gruntowym. Adsorpcja | w początkowym okresie migracji zatrzymuje pewną część produktów naftowych, uwalniając je stopniowo w późniejszym okresie. Prowadzi to niek[...]
EN The influence of coefficient of solid-phase hydrocarbon adsorption on the migration of oil-products in the ground is significant. At the initial stage of migration a certain amount of oil products is adsorbed and gradually liberated later in time. This may sometimes lead to significant elongation of[...]
5
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 2 125--132
EN The article presents the results of works aiming at comparing a methodology of research on the effect of a pressure impulse coming from detonation of trinitrotoluene – TNT. Within the work, the influence of the explosive material detonation environment on the pressure impulse was studied. The analys[...]
6
88%
Izolacje
PL Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany jest szkielet słupowo-ryglowy, do którego później mocuje się ścienne płyty warstwowe. Od góry bryłę[...]
7
88%
Izolacje
PL Nie ma tynkowania bez gruntowania - takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?
8
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1053--1069
EN According to literature, intensive use of roads increases the level of soil pollution with individual metals and its extent depends on the type of soil, depth of sampling, and decreases with distance from the road. Supposition of possible soil contamination with mercury in the immediate vicinity of [...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Mathematical models of the main elements of alternative heat supply system based on solar and ground sources of renewable energy are offered. These models allowed getting generalized model of heat supply system at various schemes connection of main elements are worked out. Mathematical models can be[...]
10
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów naturalnego rozkładu temperatury w podłożu gruntowym od stycznia 2000 do grudnia 2006 r. Badania wykonano w Białymstoku, na dwu stanowiskach różniących się rodzajem powierzchni gruntu. Temperaturę mierzono za pomocą termopar rozmieszczonych na głębokościach [...]
EN In this paper, temperature distributions measured in the ground since the start of 2000 to the end of 2006 are reported. The measurements were done in Bialystok City region for two differently covered ground surface locations. Temperature was measured with thermocouples distributed in the ground at[...]
11
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Problematyka odporności udarowej pojazdów jest opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych traktujących o obiektach specjalnych. Najczęściej ładunek obciążający daną konstrukcję znajduje się w stalowej lub betonowej obudowie niwelującej wpływ rodzaju gruntu na falę ciśnienia. W prac[...]
EN Problems impact resistance of vehicles is described in many articles and documents dealing with the standardization of special objects. Most charged on load structure is in steel or concrete cover leveling effect of the type of land on the pressure wave. This paper presents the results of the numeri[...]
12
75%
Elektro Info
2002 nr 6 30--36
PL Uziemienie stanowi integralną część urządzenia piorunochronnego oraz niezbędny element ochrony wewnętrznej (przeciwprzepięciowej), również ma szczególnie istotny wpływ na dobór parametrów urządzeń ograniczających przepięcia - SPD (ang. Surge Protection Device).
13
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono podział środków gruntujących przeznaczonych do podłoży mineralnych, podstawowe cechy tych produktów i ich zastosowanie w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość dyspersji żywic syntetycznych.
EN The article presents the division of primers for mineral substrates, the essential characteristics of these products and their use in the construction industry. Particular attention has been paid to the content of synthetic resin dispersion.
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 8 329-334
PL Artykuł poświęcony ocenie wpływu właściwości termofizycznych gruntu (gęstości, ciepła właściwego, przewodności cieplnej) na kształtujący się w nim rozkład temperatury. W publikacji porównano wyniki pomiarów otrzymane z dwóch stanowisk badawczych zlokalizowanych na terenie Białegostoku, różniących si[...]
EN The paper deals with the influence of such soil properties as density, specyfic heat and thermal conductivity on temperature distribution in the ground. Experimental results obtained in two measuring points are compared. These points were located in Białystok and differed in structure and properties[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 139-141
PL W artykule omówione zostało zastosowanie modelu linii transmisyjnej w przypadku ośrodka geologicznego tj. medium o słabo zdefiniowanej geometrii przestrzennej. Model taki okazuje się przydatny w symulacyjnych badaniach elektrycznych własności wierzchnich warstw gruntu. Tego typu podejście, posiłkują[...]
EN The transmission line model application for geological multilayer medium has been described in the paper. The approach seems to be useful for analyse of electrical reflectivity of soil subsurface structures. Such analyse is helpful to ground penetrating radar signal propagation modeling. The necessa[...]
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono uproszczoną metodę obliczania projektowej straty ciepła przez grunt wg PN-EN 12831:2006. Przykłady obliczeń wykonanych zgodnie z nową normą zamieszczono poniżej.
EN The examples of calculation, concerning the design loss of heat to the ground according to the PN-EN 12831 Standard, is presented.
17
75%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2003 z. 139 277-288
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego akumulowanego w gruncie w cyklach rocznych. Energia ta, pochłaniana głównie w okresie wiosenno-letnim, jest następnie wykorzystywana jako źródło ciepła dla układów z pompami grzejnymi (pompami ciepła). Ciepło pobierane[...]
EN In the paper there are presented some possibilities of utilization of solar energy accumulated in the ground in annual cycles. Solar energy absorbed mainly during spring-summer time is then used as a heat source for systems with heat pumps. Heat is transferred from the ground by use of horizontal or[...]
18
75%
Drogownictwo
2006 nr 4 131-132
PL Nazwa "stabilizacja", w odniesieniu do gruntów, zniknęła z drogowych norm europejskich i ze słowników języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Z czasem zniknie również z języka polskiego. Słowo "stabilizacji" pozostaje do ustalania, utrwalania, unieruchomiania. Autor z przykrością żegna "st[...]
EN Name 'stabilization', regarding to soils, disappeared from road European standards and from dictionaries of English, French and German. It will disappear from dictionary of Polish in time. Word 'stabilization' leaves for setting, fixing and marking. The author is sorry to leave 'stabilization' after[...]
19
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono założenia do budowy oraz opis konstrukcji badawczej miny przeciwpancernej, która pozwala na jej badanie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i poligonowych. Przedstawiono opis stanowiska do badania statycznych i dynamicznych oddziaływań na miny umieszczone w gruncie.
EN The offered conception of research has been based on laboratory and military training sround tests of anti-tank training mines and test of theirs models equipped with force and movement sensors. They are deprived of combat features but their shape and weight are very similar to combat mines. The aim[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 345--354
PL Przenikanie ciepła przez przegrody pełne w kontakcie z powietrzem zewnętrznym można rozpatrywać jako ustalone jednowymiarowe przewodzenie ciepła z uwzględnieniem – w formie dodatkowych członów – wpływu mostków cieplnych punktowych i liniowych. W przypadku kontaktu z gruntem problem przenoszenia ciep[...]
EN Heat transfer through building opaque elements in contact with external air can be consider-ed as stationary one dimensional heat flow with special treatment of selected places with point-like and linear thermal bridges. In case of contact with the ground the problem of heat transfer becomes more co[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last