Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 4 649--657
EN Before disassemble and demolition of five granulation towers the authors planned and carried out measurements of the intensity of vibrations induced during the fall of the dismantled components of towers on the ground. The main aim of the study was to determine the maximum permissible weight of fall[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Intensywność drgań parasejsmicznych wywoływanych strzelaniem zależy od wielu czynników. Niektóre z nich są uwzględniane w równaniach propagacji wykorzystywanych do prognozowania intensywności drgań, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania projektowanych strzelań. Wśród czynników wpływających na to[...]
EN The intensity of the paraseismic vibrations due to blasting depends on many factors. Some of them are included in the propagation equations used for predicting the intensity of the vibrations, that may occur due to the intended blasting operations. Blasting properties of the detonated explosives are[...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań drgań podłoża wywołane ruchem trzech, zróżnicowanych pod względem konstrukcji, pojazdów. Analizę otrzymanych przebiegów drgań przeprowadzono w aspekcie wskazania indywidualnych cech, przydatnych w procesie identyfikowania (rozróżniania) przejeżdżającego pojazdu.
EN The work presents the results of the examination of ground vibrations caused by the motion of three diversified in respect of their structure, cars. The analysis of obtained vibration courses was carried out in the aspect of indication of individual features useful in the process of identification ([...]
4
88%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 1 35--39
PL W artykule przedstawiono sposób określania wartości poziomej stycznej wektora prędkości Vy drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań wytworzonych poprzez odpalenie ładunku materiału wybuchowego umieszczonego w otworach strzałowych, znajdujący zastosowanie w górnictwie odkrywkowym w celu ok[...]
EN The paper presents a method of determining the horizontal tangential velocity Vy of ground vibrations at different distances from the source of vibration generated by firing an explosive charge placed in the blast holes which is applied in surface mining to determine whether the paraseismic oscillat[...]
5
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
1999 nr 9 157-162
EN This paper presents an approach to aircraft airframe structural vibration testing in both the ground and the flight conditions. The main objective of the research was to investigate the applicability of the selected experimental method and the identification algorithm for the description of the oper[...]
6
75%
Journal of Sustainable Mining
EN This article summarizes two years of observations of ground vibrations induced by mining tremors generated by hard coal mining within the Upper Silesian Coal Basin. Seismograms recorded in seismometric monitoring carried out in the area of the Piekary Sla˛skie junction of the A1 motorway were analys[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 4 71--79
More and more mines have a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by mining works in process. In the areas where surface vibrations occurred due to high-energy tremors, it is necessary to recreate the speed field (acceleration) of vibrations after the phenomena, based on dat[...]
PL W coraz większej liczbie kopalń problemem stają się drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu, konieczne jest odtwarzanie[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 38--43
PL W pracy przedstawiono zasady i metodologię postępowania w przypadku szacowania oddziaływań dynamicznych od nowoprojektowanych tras komunikacji szynowej dla kolei dużych prędkości. Tego typu oddziaływania a w szczególności zagrożenia natury drganiowej winny być uwzględniane w każdej opinii środowisko[...]
EN The paper presents the principles and methodology for analyzing the dynamic impacts from newly designed rail transport routes for high-speed rail. These type of interactions and, in particular, the nature of vibration propagation should be taken into account in any environmental opinion prepared for[...]
9
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań drgań podłoża wywołane ruchem pojazdów. Analizę otrzymanych przebiegów drgań przeprowadzono w aspekcie wskazania indywidualnych cech oddziaływania danego pojazdu na podłoże i możliwości ich wykorzystania w procesie identyfikowania pojazdu.
EN This paper presents measurement results of ground vibration, evoked by movement of vehicles. The resulting waveforms have been analyzed in order to indicate the influence of vehicles on the surface of the ground as well to recognize the possibility of their identification.
10
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca zawiera wyniki badań wstępnych drgań podłoża gruntowego wywołanych ruchem pojazdów o zróżnicowanej masie i konstrukcji. Badania prowadzono w celu rozpoznania możliwości zróżnicowania oddziaływań poszczególnych pojazdów na podłoże.
EN The initial study results of the ground vibrations resulted by the motion of vehicles of different mass and construction are presented. The study was conducted in order to recognition the possibilities of differentiating each vehicle interaction with the ground.
11
75%
Logistyka
2014 nr 5 233--241
PL W artykule opisano przyczyny drgań gruntu, rodzaje fal, które powodują uszkodzenia budynków. Następnie dokonano przeglądu stosowanych za granicą i w kraju skal do oceny szkodliwości drgań gruntu działających na budynki. Uwzględniono wpływ: częstotliwości drgań gruntu, stanu budynku, konstrukcji budy[...]
EN The article describes the causes of ground vibrations, types of waves, which cause damage to buildings. Next, a review of applicable abroad and at home scales to evaluate the safety of ground vibrations acting on buildings. The influence: Frequencies of ground vibrations condition of the building, b[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 10586--10595
PL W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elem[...]
EN The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components o[...]
13
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W wielu kopalniach istotny problem stanowią drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wstrząsami górotworu, konieczne jest sporządzanie prognoz parametrów drgań gr[...]
EN In many mines there is a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by carried out mining works. In the areas, where surface vibrations occurred due to highenergy tremors it is necessary to forecast the velocity and acceleration of vibrations that may occur during the future exc[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 657--662
PL Rozwój miast jest związany z rozbudową szlaków komunikacyjnych, które mogą stanowić źródło drgań parasejsmicznych. Określenie poziomu tych drgań i ich wpływu na planowaną lub istniejącą zabudowę jest niezwykle ważne. Opisano sposób pomiaru oraz określenia poziomu drgań parasejmicznych wzbudzanych na[...]
EN Urban areas expansion is related to the development of transport routes, which could be a source of vibrations. Determining the level of these vibrations and their impact on planned or existing buildings is very important. This article explains how to measure and determine the level of vibrations in[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 11 32--33
PL W trakcie edycji numeru 6. miesięcznika z br., w artykule o powyższym tytule (s. 3–10) błędnie wydrukowano rysunki 1–4. Poniżej przedstawiono ich prawidłowe wersje.
16
63%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 3 825--845
PL Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić re[...]
EN This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more gr[...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 2 87--90
PL Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociąg[...]
EN Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining ind[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 6 3--10
PL Odniesiono się do zagadnienia oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na obiekty powierzchniowe i na ludzi. Przedstawiono zweryfikowane kryteria empirycznej oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na środowisko powierzchniowe – skala GSIGZWKW-201[...]
EN Article presents the reference to the issue of the impact of mining tremors induced by mining activities in the Upper Silesian Coal Basin on the surface objects and people. The paper presents also the revised criteria of empirical assessment of the impact of mining on the environment of surface area[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 2/83 31-36
20
63%
Archives of Mining Sciences
2019 Vol. 64, no. 2 447--461
PL W pracy przedstawiono, składającą się z kilku etapów, metodykę oceny wpływu drgań podłoża indukowanych w trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych gazu/ropy na znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane i infrastrukturę, ludzi a także środowisko naturalne. W pierwszym etapie wykonywane są pomiary dr[...]
EN This work presents the methodology for analyzing the impact of ground vibrations induced during the drilling of gas/oil exploration wells on the surrounding constructions, as well as on humans and the natura environment. In the primary stage, this methodology is based on measurements of ground vibra[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last