Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground heat exchanger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 353--354
PL Przedstawiono model matematyczny gruntowego wymiennika ciepła współpracującego z pompą ciepła. Model opiera się na jednowymiarowym równaniu przewodzenia ciepła z wewnętrznym źródłem. Na podstawie otrzymanych wyników pokazano rozkład temperatur gruntu w zależności od położenia i czasu oraz czasowe pr[...]
EN A mathematical model of ground heat exchanger cooperating with a heat pomp was presented. The model is based on one-dimensional heat conduction equation with the internal source. On basis of obtained results both a ground temperature distribution as a function of location and time as well as the tim[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN This work presents the results of thermal analysis of the systems: vapour compressor heat pump - ground heat exchanger. The low source of heat constitutes a geothermal one and there the heat exchanger was installed. Two configuration cases of ground heat exchanger were considered: horizontal and ver[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 163--172
EN Ventilation systems consume more and more energy because of the often complex treatment of the air supplied to closed spaces. Looking for sources of energy allow for significant savings costs, which often translate into renewable energy sources. One of the more popular solutions is to use energy fro[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 11 450--454
PL W artykule przedstawiono wyniki porównawczych obliczeń dwóch systemów wentylacji budynków jednorodzinnych. Pierwszy to wentylacja mechaniczna wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), drugi to wentylacja mechaniczna oraz klimatyzator typu multi-split. Analiza energetyczna oraz ekonomiczna, któ[...]
EN The article presents the results of comparative calculations carried out on two systems considered to be an alternative to single-family buildings. One is mechanical ventilation supported by a ground heat exchanger, the other is mechanical ventilation and a multi-split air conditioner. Energy and ec[...]
5
88%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 107-114
PL W ostatnich latach obserwuje się wdrażanie coraz bardziej efektywnych technologii pozyskiwania energii odnawialnej. Pompy ciepła współpracujące z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła jako dolne źródła ciepła są jednym z przykładów takich technologii. Wśród wielu konstrukcji gruntowych wymiennikó[...]
EN The implementation of more effective renewable energy technologies has been observed in recent years. Heat pumps cooperating with the vertical ground heat exchangers, as the lower heat sources is one of an example of such technology. Among the many structures of ground heat exchangers it was analyse[...]
6
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Scharakteryzowano pionowe wymienniki gruntowe współpracujące z pompami ciepła. Zamieszczono przykładowy projekt zespołu sond gruntowych wykonany na podstawie danych tabelarycznych opracowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów - VDI. Pokrótce opisano metodę doświadczalnego badania charakter[...]
EN The vertical ground heat exchangers, co-operating with the heat pumps, are presented. An exemplary design of a ground exchanger system, made on the basis of tabular data worked out by the Association of German Engineers (VDI), is included. A method of experimental investigation, conceming the therma[...]
7
75%
Instal
2013 nr 4 19-23
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła przeprowadzonych w budynku jednorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 2008r. Obiektem badań był dom wyposażony w instalację wentylacyjną na etapie budowy. Centrala wentylacyjna umieszczo[...]
EN This article presents the results of diagnostic tests of ventilation system with heat recovery carried out in the single family house. The object of the research was a house equipped with a ventilation system during construction in 2008. The air handling unit is placed in the internal utility room, [...]
8
75%
Rynek Energii
2011 Nr 5 58-65
PL W pracy przedstawiono propozycję kompleksowej procedury obliczeniowej dla układu: ogrzewany obiekt - pompa grzejna sprężarkowa parowa - gruntowy wymiennik ciepła. Ostatecznym efektem przeprowadzonej analizy jest skumulowane zużycie paliwa pierwotnego i związane z tym emisje substancji szkodliwych do[...]
EN In the paper the proposition of the complex calculation procedure for the system: heated object - vapour compressor heat pump - ground heat exchanger is presented. The cumulative, primary, conventional fuel consumption and emission of pollutants are the final results. The fuel consumption is connect[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 65-70
PL W pracy przedstawiono rezultaty wielowariantowych obliczeń numerycznych zrealizowanych dla poziomego, gruntowego wymiennika ciepła zespołu pompy grzejnej. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładów temperatury w powtarzalnym fragmencie gruntu w sąsiedztwie rury, a następnie jednostkowych strumieni ci[...]
EN In the paper the results of multivariant numerical calculations for horizontal underground heat exchanger of heat pump system are presented. Determination of temperature distributions in the repetitive fragment of the domain neighbouring pipe, as well as heat flux densities transferred from the grou[...]
10
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 82-88
PL W pracy zaprezentowano wyniki analiz termodynamicznych układu: ogrzewany obiekt - sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy poziomy wymiennik ciepła. Procesy zachodzące w układzie mają charakter nieustalony. Przed-stawiono i porównano wyniki obliczeń otrzymane dla różnych odległości pomiędzy ruram[...]
EN The results of thermodynamic analysis of the system: heated object - vapour compressor heat pump - horizontal ground heat exchanger are presented in this paper. The processes taking place in the analyzed system are of unsteady character. This paper compares calculation results for various distances [...]
11
75%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 233-239
PL W pracy przedstawiono rezultaty analizy termodynamicznej układu rurowego gruntowego wymiennika ciepła, w którym podgrzewane (chłodzone) jest powietrze. Powietrze jest następnie wykorzystywane w systemie wentylacji budynku. Wymiennik ciepła składający się z sześciu równoległych rur zainstalowany jest[...]
EN This paper presents the results of thermodynamic analysis of the tubular heat exchanger for air heating up. This air is used in building ventilation systems. The heat exchanger is installed in the upper part of ground and consists of six parallel pipes. The period of one year is taken into considera[...]
12
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przedmiotem pracy jest analiza nieustalonych procesów cieplnych zachodzących w obszarze gruntowego wymiennika ciepła współpracującego ze sprężarkową parową pompą grzejną. Zaprezentowano dwuwymiarowe modele numeryczne gruntowego poziomego oraz pionowego U-rurowego wymiennika ciepła, uwzględniające m[...]
EN Thermal unsteady processes in the ground heat exchanger system of heat pump are analysed in the paper. The two-dimensional numerical model of the horizontal and U-tube vertical heat exchanger is presented in the paper. The model takes into consideration characteristic of intermediate medium circula[...]
13
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 6 32--36
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie niskich temperatur powietrza nawiewanego. W artykule przedstawiono układy oparte na dwóch rekuperatorach wyparnych o [...]
EN The paper presents the possibility of using the ground heat exchangers as a part of solar air conditioning systems with indirect evaporative air coolers. This solution allows for achieving very Iow supply air temperatures. In this paper two indirect evaporative air recuperators were taken under cons[...]
15
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 8 28--33
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Dokonano wstępnej analizy wpływu rodzaju gleby, w której ułożony jest wymiennik gruntowy, na efektywność systemu. Zaprezentowane wyniki pozwalają na wstępn[...]
EN The following paper presents a possibility of cooperation of ground heat exchanger with solar-indirect evaporative air cooling systems. The character of cooling loads inside the conditioned spaces have been analyzed. A comparative test was presented for cross-flow and regenerative air cooler. In thi[...]
16
75%
Instal
2016 nr 6 30--33
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania gruntowych żwirowych wymienników powietrznych do chłodzenia powietrza w okresie letnim. Zaprezentowano wyniki pomiarów wstępnych przeprowadzonych w dwóch obiektach rzeczywistych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, które pokazały, że schłod[...]
EN The paper discusses the possibilities of use of ground gravel air exchangers for cooling in summer. The results of preliminary measurements carried out in two real objects located in the province of Podlasie were presented. They showed that the temperature of air after passing through the GWC decrea[...]
17
75%
Archives of Thermodynamics
EN This paper presents the results of thermodynamic analysis of the following system: heated object - vapour compressor heat pump - ground heat exchanger. The system subject to examination is equipped, apart from the heat pump, with the additional conventional source of heat. The mentioned source is us[...]
18
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W okresie dwudziestolecia międzywojennego ubiegłego wieku w budynkach mieszkalnych, oprócz pionów wentylacyjnych, kominowych i instalacyjnych, dość często projektowano szyby wentylacyjne o znacznym przekroju. W mieszkaniach szyby te zaopatrywano w nieduże otwieralne okna. Zapomniane rozwiązanie tech[...]
EN In was common practice in the inter-war years of the twentieth century, for special large crosssection ducts to be included in residential buildings, in addition to the common ventilation and plumbing shafts, as well as, in the chimneys. In residential houses, such shafts were fitted with small wind[...]
19
75%
Archiwum Energetyki
PL W pracy zaprezentowano wybrane rezultaty analiz termodynamicznych układu grzewczego z parową sprężarkową pompą ciepła. Źródłem ciepła dla pompy grzejnej jest grunt. Rozpatrywano i porównano funkcjonowanie układu dla różnych konfiguracji gruntowego poziomego wymiennika ciepła. Głównymi wynikami oblic[...]
EN This paper presents selected results of thermal analyses of heating system with vapour compressor heat pumps. The operation of this system was considered and compared for various numbers of horizontal ground heat exchanger pipes during the heating season. The main results of the variant thermal calc[...]
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 2 56--60
PL Obecnie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ciepło, ważne jest stosowanie odnawialnych źródeł energii do jego pozyskiwania. Grunt charakteryzuje się wysoką akumulacyjnością, dużą dostępnością oraz co ważne stałą i wysoką temperaturą w ciągu roku. Głównym celem badań było sprawdzenie wpływu zmiennej [...]
EN Nowadays, with rising energy consumption, it is really important to use renewable sources. Ground is characterized by high thermal storage capacity, general accessibility and the most importantly, consistent high temperatures throughout the year. The main purpose of my article is show influence of v[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last