Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 448
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 111-120
PL Skojażenie odległych od siebie zbiorów zmiennych procesu rozdrabniania; właściwości materiałów rozdrabnianych,konstrukcji rozdrabniacza, warunków przeprowadzania procesu oraz celu rozdrabniania jest wyzwaniem na miarę'' prawdziwej'' inteligencji. W pracy przedstawiono osnowę podstaw inteligętnych ro[...]
EN The work presented universal methodology of artifical and non-artifical intelligence application for machinery innovation with model of raw material propertys,process parameters, industry eneretical environment and with the help of effectiveness mathematical model. With the aid of system elements, [...]
2
100%
Advances in Materials Science
EN The paper presents a study of the process of grinding stainless steels with different carbon contents. Verified the size and scope of the energy which is introduced in the surface layers for different types of abrasive grains and binders. The influence of parameters in plunge grinding process was co[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 174--179
EN This paper presents the results of the formation of the surface layer hardness, roughness and size of retained austenite after the process of grinding the gear teeth. It has been shown that not only are changed stereometric the surface layer but also in its mechanical properties.
4
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 3 339-346
EN There has been the modelling of regularity of weights of multiedge biological material mincers conducted at work. The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process The construction features of the grinding tool, pa[...]
5
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 3 327-338
EN Grinding of biological materials is an energy-consuming process. During grain decohesion, complex strain state occurs induced by compressing, twisting, bending, tearing, cracking, grinding or shearing. The work attempts to find structural solutions of the grinding and process control system enabling[...]
6
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper covers theoretical and experimental explorations for the sake of determining the optimal ball charge in mills. In the first part of the paper, on the basis of the theoretical analysis of the energy-geometric correlations, which are being established during the grain comminution by ball im[...]
7
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule zaprezentowano badania procesu szlifowania stopów tytanu ściernicami z elektrokorundu chromowego, węglika krzemu, cBN oraz GP. Podczas szlifowania płaszczyzn zastosowano glikol propylenowy i handlowe płyny obróbkowe, podawane z minimalnym przepływem do strefy skrawania. Wyniki badań odnie[...]
EN The results of studies of the grinding process of titanium alloys by the grinding wheels with chrome electrocorundum aluminum oxide, silicon carbide, CBN and GP were presented in the article. During the grinding of surfaces propylene glycol and commercial cutting fluids were applied, dedicated used [...]
8
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano badania aktywnego pomiaru wydłużenia i odkształcenia powierzchni płaskich podczas procesu szlifowania. Zaprezentowano konstrukcję przyrządu wykonanego do badań. Szlifowanie stali łożyskowych i kompozytów prowadzono z użyciem ściernic z ziarnem z elektrokorundu chromowego or[...]
EN The article presents the test results of active measurements of flat surfaces elongation and deflection during surface grinding process. Presentation of measuring tool construction was given. Grinding process was conducted with the use of chromium precious aloxite grinding wheel as well as modified [...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono fragment badań dotyczących czyszczącego oddziaływania mgły olejowej na ściernice z elektrokorundu szlachetnego w procesie konwencjonalnego szlifowania powierzchni płaskich. W badaniach korzystano z metody PIV - laserowego oświetlania strefy szlifowania z rejestracją obrazów [...]
EN The article presents part of tests regarding cleaning influence of oil mist on precious aloxite grinding wheels in conventional process of flat surfaces grinding. During the tests method PIV-laser illumination of grinding area with video recording was used.
10
80%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 6 381-384
PL Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono eksperyment. Badano wpływ parametrów materiału rozdrabnianego i procesu wielotarczowego rozdrabniania ryżu na energochłonność procesu rozdrabniania. Otrzymane wyniki potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Cechy materiału po rozdrabnianiu, uzyskanej mąc[...]
EN An experiment was conducted for the purpose of this study. The aim of the test was to investigate the influence of ground material parameters and multi-disc rice grinding process on the energy efficiency of the process. The results obtained confirmed the accuracy of the assumptions made. Properties [...]
11
80%
Inżynieria Maszyn
PL Szlifowanie miękkich i ciągliwych materiałów (stopów aluminium i miedzi) w warunkach konwencjonalnych jest bardzo utrudnione z uwagi na zanieczyszczanie się czynnej powierzchni ściernicy (CPS) i związaną z tym utratą jej zdolności skrawnej. Warunki operacji szlifierskich ulegają natomiast wyraźnej p[...]
EN Conventional grinding of soft and ductile materials (aluminum and copper alloys) is seriously hindered of grinding wheel's active surface (GWAS) loading and an accompanying loss of its grinding ability. The conditions of grinding operations improve considerably after application of pressured water j[...]
12
80%
Świat Obrabiarek
PL W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie, przyglądamy się zmaganiom konwencjonalnych i nowych technologii produkcji. Te ostatnie mają między innymi poprawić produktywność, jakość wyrobów, elastyczność i ekologiczność procesów obróbki. Za przykład nowych technologii można podać wciąż roz[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2006 Z. 351 3-120
PL W pracy przedstawiono badania szlifowania konwencjonalnego po- wierzchni płaskich oraz walcowych. Zaproponowano wskaźnik procesu szlifowania i przeprowadzono badania nad jego wpływem na właściwości warstwy wierzchniej (WW). Opracowano stanowiska badawcze i oprogramowanie do pomiaru sił szlifowania, [...]
EN This paper reviews some experimental results which concern conventional surface and cylindrical grinding. To evaluate results obtained in different grinding conditions, grinding coefficient was introduced. Moreover, influence of grinding coefficient on surface integrity of the workpiece was investig[...]
14
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 137-138
PL W pracy wyznaczono charakterystyki użytkowe wielokrawędziowych, wielotarczowych rozdrabniaczy materiałów, produktów przemysłu rolno-spożywczego. Zaproponowano metodykę badań uwzględniającą opracowane i opisane, w cz. I pracy, modele matematyczne podstawowych parametrów i wielkości charakterystyk uży[...]
EN Operating characteristics of multi-edge multi-disc materiał grinders used in agricultural-and-food industry were determined in the paper. Research methodology taking into account mathematical models of es-sential parameters and values of operating characteristics of multi-edge multi-disc grinders el[...]
15
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 135-136
PL W pracy dokonano analizy podstawowych parametrów procesu rozdrabniania charakterystyk użytkowych wielokrawędziowego, wielotarczowego rozdrabniania nasion zbóż. Zaproponowano model matematyczny sił, momentów i mocy rozdrabniania jako syntezę charakterystyk użytkowych wielokrawędziowych, wielotarczowy[...]
EN Essential parameters of grinding process, operating characteristics, multi-edge process, multi-disc grinding of cereal seeds were analyzed in the paper. A mathematical model of forces, moments and power of grinding was proposed to elaborate operating characteristics of multiedge multi-disc cereal se[...]
16
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Głównym problemem w szlifowaniu kompozytów magnetycznych jest trudność w uzyska-niu wysokiej wydajności obróbki i utrzymanie niskiej temperatury szlifowania. Sprawia to trudności z powodu różnych właściwości poszczególnych składników kompozytu. Wysokie temperatury szlifowania mogą być niebezpieczne [...]
EN The main problem of grinding of magnetic composites is to combine high efficiency with low grinding temperature. This is difficult due to, among others, different properties of composite components. High temperature is dangerous especially for magnetic component whose integrity may be easily destroy[...]
17
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Koszty procesów wytwarzania można znacznie obniżyć, stosując nowoczesne ekologiczne procesy szlifowania. Przedstawiono wyniki badań własnych i innych uczonych dotyczące takich właśnie procesów. Do nowoczesnych i ekologicznych metod chłodzenia autorzy zali-czają: chłodzenie z wykorzystaniem otworów ś[...]
EN It is possible to reduce considerably manufacturing costs by the application of modern ecological grinding processes. In their paper, the authors present the current state-of-the-art of such processes. They have discussed the following modern and ecological methods of cooling: cooling by means of ho[...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 30-33
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę kontroli procesu szlifowania kół zębatych z uwzględnieniem metody kształtowej realizowanej na szlifierce OERLIKON OPAL 50. Podkreślono wpływ metodyki kontroli na osiągnięcie głównego celu, jakim jest dokładne wykonanie ewolwenty. Ponadto zaprezentowano możliw[...]
EN The paper presents the problem of gear grinding control with application the shape method realized using an OERLIKON OPAL 50 gear grinder. There was emphasized dependence of the choice of control method on the main purpose, i.e. a precise making of the involute. Besides, the potentialities of the gr[...]
19
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Zanalizowano wyniki badań porównawczych profilu chropowatości czynnej powierzchni ściernicy na podstawie dwu- i trójwymiarowych profilogramów (2-D, 3-D). Wykazano, że czynną powierzchnię ściernicy można traktować jako powierzchnię jednego z dwóch elemen-tów pary tribologicznej, której najwyższe wier[...]
EN The results of comparative studies of the roughness profile of cutting surface of grinding wheel, based on the prophilograms obtained from 2-D and 3-D measurements, were analysed. It was indicated that the cutting surface of the grinding wheel could be considered as a surface of one element of a tri[...]
20
80%
Mechanik
2001 R. 74, nr 7 469-473
PL Omówiono obwiedniowe szlifowanie ściernicą tarczową powierzchni kulistych z zastosowaniem specjalnego przyrządu mocowanego na szlifierce do wałków. Przedstawiono zależności teoretyczne i wyniki badań dotyczących dokładności wymiarowo-kształtowej szlifowanych wycinków powierzchni kulistych.
EN The paper present the generation grinding of spherical surface with a disc-type grinding wheel with the use of a special attachment on a cylindrical grinder. The theoretical dependencies and the experimental research pertining to the shape and measurement accuracy of the ground sections of the spher[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last