Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grindability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The standard Bond method is the most acceptable method for designing and selecting ball/rod mills described by their basic parameter called work index (Wi). The standard Bond method is a tedious time consuming procedure requiring at least 7 – 10 grinding cycles, so that many researchers have tried t[...]
2
86%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Opracowano metody laboratoryjne, które dotyczą wykorzystania trzech nowych testerów symulujących proces mielenia, jaki zachodzi w większości typów istniejących młynów węglowych. Wszystkie trzy testery łączą ścieranie i erozję z rozdrabnianiem. Przedmiotem tego badania było opracowanie procedury bada[...]
EN Laboratory methods were developed which involved the use of the three new rigs simulating the grinding action found in the majority of existing types of coal mills. All three rigs combine abrasion and erosion in comminution process. The objective of this investigation was to develop a tests procedur[...]
3
86%
Karbo
2008 Nr 3 122-125
PL Przeprowadzono badania nad możliwością wspólnego mielenia węgli kamiennych typu 31.1 z wysuszonym osadem ściekowym z biologicznej oczyszczalni ścieków zakładu koksochemicznego. Przeanalizowano wpływ wielkości dodatku osadu do węgla na podatność przemiałową węgli ocenianą metodą Hardgrove'a. Przy wyk[...]
EN Examinations were carried out to determine whether it is possible to grind hard coals of type 31.1 together with the dried sewage sludge formed during the biological treatment of waste waters from a cokery. The influence of the amount of sludge addition to coal on the grindability of blends determin[...]
4
86%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2000 Vol. 34 25-33
PL W pracy badano mechanizmy procesów termicznych i wpływ przemian mineralogicznych i strukturalnych na rozdrobialność ulexytu. Badania mechnanizmów reakcji prowadzono metodą analizy termicznej w tym TGA i DTA, a zmiany mineralogiczne i struktutralne.za pomocą technik XRD i SEM. Wyniki wskazują, że ule[...]
EN In this investigation, mechanism of the thermal processes and effect of the mineralogical and structural modifications on the grindability of ulexite were investigated. The mechanism of the thermal reactions were examined by thermo-anal. methods including TGA and DTA. The mineralogical and structura[...]
5
86%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 3 39-53
PL Jakość węgli i ich przydatność technologiczną określa się bardzo często, wykorzystując jedynie ich podstawowe właściwości. Najczęściej jest to zawartość popiołu, wilgoci, siarki całkowitej oraz wartość opałowa. W przypadku stosowania węgla w konkretnych technologiach niejednokrotnie ważne są inne pa[...]
EN The quality of coals and their technological usefulness are very often determined using only their basic properties. Most frequently those are the content of ash, moisture, total sulphur, as well as the calorific value. In the case of coal use in real technologies more than once important are other [...]
6
86%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 208-216
PL Celem referatu jest przedstawienie wybranych metod określania podatności przemiałowej surowców mineralnych. Standardową metodą jest metoda F. C. Bonda określania indeksu pracy. Dla młynów prętowych test Bonda jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia, natomiast dla młynów kulowych jest to procedura ż[...]
EN The aim of this paper is to present several methods for determination of grindability. The standard method for determination the Work Indeks is F. C. Bond standard test. Bond test for rod mill can be performed relatively easy and quickly, due to easier screening at larger mesh sizes of the test siev[...]
7
86%
Mechanik
PL Stop tytanu Ti-6Al-4V jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących materiałów inżynierskich ze względu na unikalną kombinację wysokiego stosunku masy do wytrzymałości, temperatury topnienia i odporności na korozję. Inne jego cechy, jak niska przewodność cieplna i wysoka wytrzymałość właściwa, sp[...]
8
72%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Przedmiotem tego artykułu jest nowa metoda, która obejmuje wyznaczanie podstawowych własności materiałów sypkich, takich jak tarcie wewnętrzne, odporność na ścinanie, ścierność i kruszalność. Za pomocą ww. metody przebadano kilka materiałów sypkich. Zasadnicza część stanowiska badawczego składa się [...]
EN A new method which covers the determination of a bulk material’s basic mechanical properties such as internal friction, shear strength, abrasiveness and grindability is presented and discussed. Several fine bulk materials have been tested and classified. The apparatus consist of a drive shaft and a [...]
9
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 12 761-765
PL Styki elektryczne małej mocy są wytwarzane z proszków, które są konsolidowane, spiekane, a następnie kształtowane w procesach przeróbki plastycznej do żądanego kształtu (np. główki o płaskim lub obłym profilu). Materiały na styki elektryczne powinny charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną i [...]
EN The electrical contacts of small power are produced from powders, which are consolidated, sintered and formed in plastic working processes to the required shapes (for example, heads with the flat or rounded profiles). Material for electrical contacts should characterized good conductivity and electr[...]
10
72%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 89--102
PL Bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i świata uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania węgla, a jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jego energochemicznego przetwórstwa jest proces zgazowania. Obecnie węgiel, obok ropy naftowej, gazu ziemnego, odpadów przemysłu rafineryjnego i b[...]
EN The energy security of Poland and of the world is dependent on the rational use of coal. The gasification process is one of themost promising directions of chemical processing of coal. Currently, coal is the most widely used raw material for gasification apart from petroleum, natural gas, pet-coke, [...]
11
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2017 T. 20, nr 4 457--472
PL Toryfikacja jest procesem obróbki termicznej, który poprawia własności biomasy pod kątem jej zastosowania jako paliwa. Proces zwiększa wartość opałową waloryzowanej biomasy, czyniąc ją bliższą do tej, jaką ma węgiel. Pozwala to zapobiegać obniżeniu mocy w przypadku częściowego zastąpienia węgla tak [...]
EN Torrefaction is a thermal pretreatment process that improves properties of biomass relevant to its use as a fuel. It increases a heating value of the biomass, bringing it closer to the one of coal. That prevents the loss of power due to a decrease in calorific value of the fuel when biomass is suppo[...]
12
72%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 140--148
PL W pracy przedstawiono zmiany struktury i właściwości żeliw po hartowaniu laserowym. W mikrostrukturze strefy przetopionej występowały kryształy kolumnowe i dendrytyczne o twardości 700 - 900 HV0,065 zawierające martenzyt, austenit (szczątkowy) oraz cementyt. W strefie przejściowej żeliwa szarego o s[...]
EN This research analyses changes in structure and characteristics of cast irons after laser hardening. In the microstructure of remelted zone the following could be found: columnad and dendritic crystals with hardness of 700-900 HV0,065 containing marten-site, residual austenite and cementite. In tran[...]
13
58%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1137-1140
EN Particle metallurgy (PM) processing is currently the primary manufacturing method used to produce advanced high alloy tool steel compositions for use in industrial tooling applications. This process involves gas atomization of the pre-alloyed melt to form spherical powders, and consolidation by HIP [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last