Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Jedną z najważniejszych idei, dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska mieszkaniowego, jest zapewnienie jego użytkownikom stałego, bezpośredniego kontaktu z naturą, dostarczającą niepowtarzalnych wrażeń wizualnych i estetycznych emocji. Niezależnie od ogólnomiejskiego aspektu kształtowania tere[...]
EN One of the most important ideas concerning the sustainable development of a housing environment is providing its users with continuous, direct contact with nature giving unique visual impressions and aesthetic emotions. Regardless of the citywide aspect of shaping green areas, there are certain zone[...]
2
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 67--72
EN Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, [...]
3
88%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2010 Vol. 8, nr 6 103-108
PL Obecnie na ziemi mieszka około 6,6 miliarda łudzi, a w roku 2030 ma ich być 8 miliardów, a 3,2 miliarda z nich ma zamieszkać w miastach. Powoduje to konieczność rozwoju miast, budowy sieci komunikacyjnych, dodatkowych mieszkań, miejsc pracy, instytucji itp., tym samym znacznie zmniejszy się wielość [...]
EN In the lecture methods of integration between elements of landscape architecture with the dwelling-houses are presented, and also benefits, arising out of this type of symbiosis for a man, environment and building.
4
88%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 266 142--158
PL Korzystne oddziaływanie terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych obejmuje wpływ na bioróżnorodność, oczyszczanie powietrza, zmniejszanie natężenia uciążliwego hałasu, stabilizację klimatu miejskiego oraz redukcję temperatury w miastach – wyspach ciepła [Chiesura 2004; Gill et al. 2007; Chen, [...]
EN The marketing activities of developers assume the existence of relationship between attractiveness of the property and the proximity of green areas in its neighborhood. However, the question is about the true nature of this relationship in the local real estate market. The study attempts to iden[...]
5
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Struktura urbanistyczna miasta składa się z obszarów zabudowy mieszkaniowej, usług, terenów wypoczynku i rekreacji, przemysłu, komunikacji. Szybki wzrost gospodarczy warunkuje równie szybki rozwój miast. Wzrastające ceny gruntów w miastach zmuszają do tworzenia gęstej zabudowy wielokondygnacyjnej. [...]
EN The structure of the city urban area consists of housing, services, leisure and recreation areas, industry and communications. Prerequisite for rapid economic growth as rapid urban development. Rising land prices are forcing cities to create a dense multi-storey buildings. After completion of the[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2006 nr 3-4 35-41
EN The crisis of public spaces in Poland has been apparent for some time. Their culture-creating meaning is slowly disappearing, and life in a city is becoming mass and anonymous. It is similar in Lublin. Inhabitants do not rest in the city. In summer, every weekend, we can notice a row of cars heading[...]
7
75%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2007 Vol. 7, nr 5 174-177
PL Przestrzeń zielona od zawsze towarzyszyła człowiekowi, niezależnie od okresu w którym żył i miejsca pobytu. "Zieleń właściwie skomponowana i dobrze zestawiona z elewacjami budynków, uwzględniająca ich kolor, kompozycję i skalę przydaje przestrzeniom otwartym placów, ulic i podwórzy przyjemniejszej b[...]
EN The paper presents the effect of the green are in the cenral zone of Przeworsk on the inhabitants' feeling of safety. The survey proved the inhabitant's age to have influence on their assessment of safety of public green areas used by any age groups. The Przeworsk's zone under study can be compared [...]
8
75%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/1 41--56
PL Przegląd literatury polegał na przedstawieniu terapii zielenią jako elementu wspomagającego leczenie tradycyjne. Funkcją ekologiczną zieleni przy ośrodkach zdrowia jest wpływ na mikroklimat przez wydzielanie fitoncydów oraz ujemna jonizacja powietrza. Ponadto badania dowodzą, że człowiek przebywając[...]
EN The literature review consisted of shifting green therapy as an additional element to the traditional treatment. Green ecological function at health centers is the impact on the climate by emitting a phytoncides and negative air ionization. In addition, research shows that a person residing in a gre[...]
9
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 40--42
10
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 154 (34) 74--86
PL W artykule zawarto wyniki przeglądu projektów rewitalizacyjnych terenów zieleni zawartych w Miniprogramów Rewitalizacji Dzielnic Warszawy, obowiązujących do 2013 roku. Przeglądu dokonano w celu weryfikacji doboru obszarów kryzysowych Miniprogrmaów Rewitalizacji oraz do-boru projektów rewitalizacyjny[...]
EN Accessing Poland to the European Union opened new possibilities for polish cities to partly finance city development. One of the programs which enables city development financing is program URBAN II (for cities more over 20 000 inhabitants), which trough the Integrated Regional Development Programme[...]
11
75%
Architectus
2017 Nr 3 (51) 65--78
PL Artykuł dotyczy analizy przekształceń terenów zieleni dzielnicy Bronowice w Lublinie. Przedstawiono w nim analizę ewolucji jednostki urbanistycznej, która w istotny sposób wpłynęła na ukształtowanie obecnego systemu zieleni. Omówiono również istniejące współczesne tereny zieleni i ich usytuowanie, w[...]
EN The article concerns the analysis of the transformation of the green areas of the Bronowice district in Lublin. It presents an analysis of the evolution of an urban unit, which significantly affected the format of the present greenery system. The existing contemporary green areas and their location [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Hałas, zwykle, jest określany na obszarach zabudowanych oraz w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, dając podstawę do działań ograniczających jego wpływ na przyległe tereny. Rzadko bada się uciążliwość hałasu na obszarach parkowych z przekonania, iż tereny te są strefami ciszy. Takie stanowisko nie ma[...]
EN According to objectives of sustainable development, factors are interdependent, such as environmental protection, economic growth and human development. This is to allow the necessity of present and future generations, without prejudice to the harmony of the environment. The article presents an anal[...]
13
75%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 213--228
PL Jednym z ważniejszych aspektów atrakcyjności przestrzeni w mieście jest bezpieczeństwo. Obecnie docenia się ogromną wagę problematyki zapobiegania przestępczości przez działania środowiskowe, jednak czynnik ten rzadko jest uwzględniany przy doborze roślin na terenach zieleni. Brakuje również metod i[...]
EN One of the valid aspect of space attractiveness in the city is safety. Currently, the enormous importance of the issues of crime prevention through environmental design is appreciated, but this factor is rarely taken into account when selecting plants for green areas. There are no methods and tools [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 248-251
PL W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania stosowane w samobieżnych nośnikach narzędzi stosowanych na terenach zieleni. Zwrócono uwagę na ewolucję ładowarek czołowych w kierunku uniwersalnych platform będących nośnikami wymiennych narzędzi. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania stosowane w tego [...]
EN The paper presents innovative solutions used in self-propelled media tools used for green areas. The paper presents innovative solutions that improve the operator's work and affecting the quality of your work. Presented and characterized remotely controlled platform tool.
15
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 70--81
PL Rewitalizacja dworców oraz terenów kolejowych to bardzo istotne zagadnienie. Przywrócenie do „życia” miejsc, które nierzadko utraciły już swoją pierwotną funkcję warunkuje nie tylko polepszenie ich stanu z punktu widzenia estetyki, ale także stwarza możliwość rozwoju ekonomiczno-społecznego. Dworzec[...]
EN Revitalization of railway station and railway terrain is a very important issue. Bringing the space with losed original function back to “live” determine not only improving their situation with aestetical point of view but also it creates the possibility of socio-economical development. Railway stat[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 219-226
PL W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wnioski, które są wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, parków oraz ogrodów działkowych w Aglomeracji Górnośląskiej. Zasadniczym celem jest "odczytanie" istniejącego układu wymienionych przestrzeni oraz wskazanie wz[...]
EN The article shows initial conclusions, which are the results of analyzing industry, parks and allotments location within the Silesian Agglomeration. The basic aim of presented studies is showing the existing urban configuration of examined areas and their correlation. Additional conclusions are the [...]
17
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 24 142--149
PL Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w projektowaniu wspólnej przestrzeni osiedlowej, jakie zaszły po transformacji systemowej w Polsce. Analizie poddano osiem osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenie Krakowa w różnych dekadach. Przy ocenie zwrócono uwagę przede wszystkim na funkcje [...]
EN The aim of this article is to assess the changes in designing of the collective housing estate spaces that have occurred after the system transformation in Poland. Eight Cracovian housing estates designed in various decades, have been analyzed. The attention was paid to the functions and the aesthet[...]
18
75%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 3 145--154
PL Zieleń jest integralnym i nieodzownym komponentem przestrzeni zurbanizowanej. Zapotrzebowanie na nią jest tym większe im większy jest stopień zabudowy danego miejsca. W przypadku braku możliwości wykorzystania powierzchni biologicznie czynnych do wprowadzenia roślinności lub chęci zabudowy mało este[...]
EN Greenery is an integral and an indispensable component of the urban space. The greater the degree of development of the site is, the greater the demand for greenery is. In the case of lack of using of biologically active surface to introduce vegetation or willingness to build-up (hide) little aesthe[...]
19
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 7-8 49--50
PL Przemyślany projekt stanowi ważną, jednak nie najważniejszą składową sukcesu w procesie zakładania terenów zieleni. Kolejnym niemniej ważnym etapem jest unikanie błędów podczas jego realizacji, które powodują zwiększenie wydatków na utrzymanie i pielęgnację zieleni w niedalekiej przyszłości.
20
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 24--31
PL Od przełomu XIX i XX w. obserwować można w architekturze europejskiej rozwój różnych idei łączących architekturę mieszkaniową i tereny zielone. Analizę idei i ich konfrontacji z miastem początków XXI wieku przeprowadzono na przykładzie Szczecina. Jego rozwój od lat 70. XIX wieku oparty był na realiz[...]
EN Since the turn of the nineteenth and twentieth centuries we observed in Europe the evolution of various concepts of combining residential architecture and green areas. The analysis of those ideas and their confrontation with the early twenty-first century city was carried out on the example of Szcze[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last