Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gravel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 18-24
2
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 9 83--84
PL Jedno z ostatnich naszych zleceń dotyczyło nietypowej aplikacji napędowej – instalacji falownika na pływającej barce w żwirowni. Silnik pompy ssącej o mocy 132 kW/980 obr/min, zasilany z agregatu prądotwórczego o odpowiedniej wydajności, uruchamiany był w klasycznym układzie rozruchowym gwiazda – t[...]
3
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule opisano w jaki sposób realizowane jest wydobycie i uszlachetnianie żwirów ze złoża Drahle III, gdzie stosunkowo wysoki punkt piaskowy determinuje konieczność przemieszczania trzykrotnie większej masy niż ilość produkcji końcowej. W roku 1988 udokumentowane zostało złoże „Kamionka-Drahle "[...]
EN This article describes how it is implemented extraction and refining of gravel from the deposit Drahle III where a relatively high point of sand determines the need to extract and move ab. three times more weight of mass than the amount of the final production. In 1988, the deposit was documented de[...]
4
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 14--21
PL Artykuł jest próbą parametrycznego określenia w skali kraju i poszczególnych regionów zmian jakości udokumentowanych i wydobywanych zasobów żwirów i piasków. Wyniki powinny przyczynić się do opracowania dokładniejszych prognoz rynkowych zapotrzebowania i produkcji kruszyw naturalnych.
5
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 1 20--27
PL W niniejszym artykule autorzy omawiają przyczyny obserwowanego w ostatnich latach w północno-wschodniej Polsce wzrostu zapotrzebowania na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe. Ponadto wskazują największych dostawców żwirów i mieszanek klasyfikowanych dla potrzeb produkcji betonu towarowego i wyrobów [...]
EN This paper presents the reasons of increasing demand for natural sand and gravel aggregates recorded in North-eastern part of Poland in recent years. The authors point out the main companies delivering gravel and mixes for ready-mix concrete and concrete prefabricates production, and summarizes the [...]
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono paleogeńskie żwiry z odkrywki Koźmin Południe KWB Adamów S.A., które mogą być traktowane jako kopalina towarzysząca eksploatacji węgla brunatnego. Niemniej jednak w tej pracy nie zostały omówione możliwe kierunki utylizacji, a skoncentrowano się na ich charakterystyce litos [...]
EN The gravels, forming the basal layer in the northernmost and axial part of the Adamów Graben, were discovered in the Koźmin South lignite open-cast in the vicinity of Turek in 2004. These deposits should be determined as gravelly sands because they contain more than 75% of sands, ca. ISVo of gravels[...]
7
75%
Geological Quarterly
2019 Vol. 63, No. 1 150--161
EN Tektites are glass bodies, rich in sill ca, resulting from the impact of a large bolide into ground rocks. Similar to other impactites they are prone to erosive processes, including fluvial abrasion. This study reports the results of an experimental tumbling that aimed at estimating the potential di[...]
8
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 1 22-26
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono rozwój konstrukcji klasyfikatorów pulsacyjnych typu KOMAG stosowanych do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych optymalizujących działanie klasyfikatorów. Opisano czynniki procesowe w[...]
EN Progress in development of design of KOMAG pulsating jigs used for utilization of gravel and sand together with separation of organic and mineral impurities is presented in the paper. Results of laboratory tests aiming at optimization of classifiers operation are given. Technological factors, which [...]
10
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Wycinek kolumny żwirowej o długości I m i średnicy 0,53 m modelowano w komorze kalibracyjnej. Uformowaną i zagęszczoną próbkę konsolidowano w komorze przy zadanym naprężeniu, a następnie zwiększano naprężenia pionowe, mierząc zmiany objętości w membranach górnej i dolnej oraz komorze wewnętrznej apa[...]
EN A segment of a gravel column, I m high and 0.53 m in diameter, was modelled in a calibration chamber. The reconstituted sample was consolidated at a given confining pressure and then subjected to wdalload exerted by the upper and lower membranes. Volumetric changes in both membranes and in internal [...]
11
63%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 2 287--294
PL W artykule opisano aktualne zastosowania produkowanych w Polsce osadzarek wodnych pulsacyjnych do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. Przedstawiono możliwości ich współpracy z systemami sterowania różnych producentów oraz płynące z tego korzyści w zakresie uzyskiwanych parametrów jakoś[...]
EN The purpose of this paper is to review recent designs of polish pulsating jigs for hard coal and gravel-and-sand preparation which have been developed in Poland. In last years the design of such jigs has undergone complete modification. Many producers of electronic control systems have also made a r[...]
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Celem artykułu jest pokazanie kopalin regionu suwalsko-augustowskiego jakimi są rudy żelaza, głazy, piaski i żwiry, kred jeziorne, torfy i kopaliny ilaste na tle uwarunkowań geologicznych i środowiskowych. Baza surowcowa kopalin skalnych jest i mało zróżnicowana. Dominują piaski i żwiry, których udo[...]
EN The paper presents mineral resources of Suwałki - Augustów region, namely: iron ores, aggregates (boulders, sands, gravels), lacustrine chalk, peat and clay deposits, and their geologic and environmental conditioning. The region is characterized by rather undiversified raw materials, among which san[...]
13
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono innowacyjną metodę określania wielkości rzeczywistego wydobycia i zwałowania wewnętrznego w wyrobisku nieprzydatnych frakcji urobku oraz ilości nadawy podanej do zakładu przeróbczego. Metoda odnosi się do warunków eksploatacji kopalin okruchowych spod wody pływającymi kopark[...]
EN The paper outlines the innovative method that enables to determine the amounts of minerals that are actually extracted as well as the rates of useless fraction of excavated minerals that are internally dumped into the bed and the amount of feed that is conveyed to a treatment plant when fine-grained[...]
14
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 241--247
PL W artykule omówiono efekty prac badawczych prowadzonych pod kątem obniżenia pracochłonności, kosztów i ograniczenia ilości odpadów powstających podczas eksploatacji surowców okruchowych ze złóż zawodnionych w krajowych kopalniach. Opisano kilka wybranych propozycji innowacji technologicznych w proce[...]
EN The article discusses the results of research conducted under the terms of a reduction in workload and costs, and reduction of waste generated during the exploitation of clastic materials from watered fields in domestic mines. Several selected proposals of technological innovation in processes of mi[...]
15
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 2 56--59
PL W artykule opisano urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Podano także przykłady wielkości zanieczyszczeń występujących w eksploatowanych aktualnie złożach tych kruszyw oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych zanieczyszczeń jako pełnowartościowego surowca.
EN The article presents the equipment for the removal of impurities from sand-gravel aggregates. The amount of impurities in mineral deposits of aggregates have been presented, along with the effective methods of impurities utilization as a resource.
16
63%
Landform Analysis
2017 Vol. 33 41--47
PL Osady piaszczysto-żwirowe pochodzące z transgresji stadiału młodszego zlodowacenia warty w ŁubienicySuperunkach zostały zbadane pod kątem składu petrograficznego frakcji średniożwirowej i grubożwirowej. Stwierdzono wyraźną przewagę skał krystalicznych, brak skał węglanowych oraz dziesięcioprocentowy[...]
EN Sandy and gravel deposits, originating from the ice sheet transgression during the younger stadial of the Warthanian glaciation in Łubienica-Superunki, have been examined in terms of petrographic composition of the middle-coarse gravel fraction and pebble fraction. The distinct predomination of crys[...]
17
63%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 1 111--117
PL W artykule przedstawiono informacje o osadzarkach wodnych pulsacyjnych produkowanych w ostatnich latach w Polsce. Pokazano podstawowe parametry techniczne, uzyskiwane przez osadzarki do wzbogacania węgla oraz nadaw żwirowo-piaskowych, odnosząc je do uzyskiwanych wydajności jednostkowych oraz wskaźni[...]
EN The purpose of this paper is to review recent designs of polish water pulsating jigs in last years. This article shows basic technical parameters of polish jigs on the basis of its high capacity per unit with high imperfection in coal preparation plant or high efficiency separate gravel and sand in [...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 6 38--40
PL W artykule rozpatrzono wpływ rodzaju zanieczyszczenia żwiru balastowego na wielkość jego rezystancji. Zaproponowano dla zmniejszenia przylepiania się zanieczyszczeń do warstwy balastowej obrabiać żwir przed układaniem do drogi kolejowej materiałami organicznymi. Ustalono, ze rezystancja zmienia się [...]
EN The article deals with an impact of the type of a contaminant in track ballast on the value of its electric resistance. The authors propose to treat crushed stone with organic materials before laying it down onto the track to decrease the sticking of contaminants to the ballast layer. The study has [...]
19
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 3 24--29
PL Prawie niezauważalnie, powoli, ale systematycznie, skały budujące masywy górskie ulegają wietrzeniu. Pod wpływem zmian temperatury, działalności wody i innych czynników utwory te ulegają dezintegracji, a ich odkruszone fragmenty przemieszczają się w dół stoków i dostają do koryt rzecznych. W artykul[...]
EN Almost unnoticeably, slowly but systematically, rocks building mountain massifs are undergoing weathering processes. Due to temperature changes, water or other factors rocks break down and the spree fall down the slopes, into river beds. The article discusses the legal issues and technologies of min[...]
20
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 1 26--33
PL Artykuł jest rozwinięciem analizy rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2011, były dla producentów kruszyw w tym regionie, ale także w skali całego kraju, okresem związanym z koniecznością dostosowania poziomu produkcji do rosnących potrz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last