Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grasses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 1 138--144
EN The natural mineral resources (hard coal, sands, dolomites, lead and zinc ores) found in the Silesia and the excavation of them led to significant transformation or even degradation of the environment. The landscape of Upper Silesia was dominated by heaps created as a result of the accumulation of p[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of this study was to determine the suitability of lawn grasses cultivated in monoculture and fertilizated by soil conditioners to establish lawn grasses used extensively in terms of their impact on the overall aspect. The following grass species were used in the experiment: Lolium perenne, F[...]
3
86%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 19--27
PL W sztucznie zanieczyszczone kadmem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schleb odmiana ‘Asterix’; wiechlina łąkowa Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki kadmu zastosowane w doświad[...]
EN Three species of grasses: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by cadmium . Doses of cadmium applied in the experiment represent different degrees of c[...]
4
86%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 28--36
PL W sztucznie zanieczyszczone ołowiem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schleb ., odmiana ‘Asterix’; wiechlina łąkowa Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki ołowiu zastosowane w do[...]
EN Three species of grasses: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by lead. Doses of lead applied in the experiment represent different degrees of contamin[...]
5
86%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ długotrwałego nawożenia mineralnego i wapnowania na stopień porażenia traw łąki górskiej przez choroby i szkodniki. Stosowane nawożenie znacząco wpłynęło na zdrowotność traw łąki górskiej. Długoletnie nawożenie mineralne zmieniło skład botaniczny runi łąkowej. Trawy wyraźnie dominowały [...]
6
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Doświadczenie polowe, z trzema gatunkami traw w zróżnicowanych warunkach wodnych: w wariancie deszczowanym i niedeszczowanym, przeprowadzono w latach 2005-2008 na polach doświadczalnych w Złotnikach koło Poznania, filii Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodnic[...]
EN The field experiment with three species of grasses in different water conditions was carried out in 2005-2008 in the experimental fields in Złotniki near Poznan, a subsidiary of Experimental- Educational Laboratory for Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Poznan. The aim of the[...]
7
72%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 219-227
PL Zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 (Załącznik... 2009), 1 stycznia 2012 r., zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące urządzania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wskazania najodpowiedniejszych gatunków traw i roślin bobowatych, pr[...]
EN According to the Appendix to Council regulation (EC) 73/2009) (Załącznik... 2009) new rules on the organization of buffer strips along river courses have been in effect since 1. January 2012. Therefore, there is a need of selecting most appropriate grass species and legumes useful to make buffer str[...]
8
72%
Polish Journal of Ecology
EN In the present study, we selected a total of 26 Salix sphaeronymphe Gorz shrubs of various sizes on a cutover in the eastern Tibetan Plateau to evaluate the effects of shrub size on richness, cover and biomass of the understorey herbaceous community, grasses and forbs, as well as litter cover and bi[...]
9
72%
Journal of Water and Land Development
2000 no. 4 123-135
PL Wiele z rowów naturalnych cieków wodnych zarasta roślinnością trawiastą. Zmienia ona hydrauliczne właściwości koryt w tym także spadek hydrauliczny w korytach poddawanych zabiegom renaturalizacyjnym. Prowadząc obliczenia przepustowości takich koryt trzeba uwzględniać możliwość ich zarastania trawami[...]
EN The slopes of canalised brooks and ditches, which are the drainage water receivers, including open channels of other purposes are usually overgrown by grass. The slopes of naturalised channels are seldom if ever mowed. Therefore, when performing hydraulic calculations (for an average discharge at ve[...]
10
72%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 1 28--36
PL W pracy przedstawiono wpływ nawożenia gleby odpadem pofermentacyjnym, pochodzącym z biogazowni rolniczej, na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów. Analizy laboratoryjne przeprowadzono na próbkach glebowych pobranych z poletek doświadczalnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w S[...]
EN The study shows the effect of fertilization with fermentation wastes from agriculture biogas plant on the content of live microbial biomass in soil. Soil samples collected from experimental plots of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin were analysed. The combination of two grass [...]
11
72%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN The aim of the research was to define the amount of lead in soils and common grasses, which were taken form polluted areas, and look for a relations between the total concentration in soils, their bioavailable parts and concentrations in plants. Study of accumulation properties of grass Agrostis cap[...]
12
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu komunalnego osadu ściekowego, pochodzącego z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce, na zawartość magnezu i wybranych mikroskładników, tj. cynku, manganu, miedzi i żelaza w glebie i mieszankach traw gazonowych oraz na zawartość chlorofilu a i b w analizowanych ro[...]
EN The aim of this study was to analyze the influence of municipal sewage sludge from the Municipal Wastewater Treatment Plant in Sokolka on the content of magnesium and selected micronutrients such as zinc, manganese, copper and iron in the soil and lawn grasses and on the content of chlorophyll a and[...]
13
72%
Journal of Water and Land Development
2016 no. 29 67--74
PL Celem badań było doświadczalne zbadanie wpływu użytkowania ziemi na spływ powierzchniowy w skali mikro. Badania prowadzono w ramach eksperymentu polowego realizowanego metodą stacjonarnych i ekspedycyjnych pomiarów spływu z poletek. Poletka znajdują się w łuku pogórza Karpat, stanowią część eksperym[...]
EN The objective of this paper was to experimentally investigate the hydrological effect of land use on overland flow at micro-scale. The research was based on field experiments made with stationary and expeditionary measurements on runoff plots. Plots are located in the Curvature Subcarpathians, form [...]
14
72%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W doświadczeniu wazonowy, w którym zastosowano popioły z elektrowni (P) oraz wzbogacone torfem (PT), przeprowadzono badania porównawcze dotyczące kiełkowania i początkowego okresu wzrostu oraz rozwoju czterch gatunków traw. Były to Festuca rubra L., 'Nimba', Lolium perenne L., 'Niva', Poa pratensis [...]
EN The performed pot experiments used ashes from a power plant (P) and ashes enriched with peat (PT) and their aim was to compare germination and initial period of growth and development of four grass species: Festuca rubra L. 'Nimba', Lolium perenne L. 'Niva', Poa pratensis L.'Gol' and Agrostis canina[...]
15
72%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2002-2005 przeprowadzono czteroletnie doświadczenie polowe z trzema gatunkami traw w siewie czystym. Celem pracy było określenie wpływu deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na zawartość fosforu w trzech pokosach traw. Badania przeprowadzono w układzie trzyczynnikowym, w którym czy[...]
EN In the years 2002-2005, a four-year long field experiment was conducted with three grass species in sole cropping. The study aimed at evaluating the effect of irrigation and differential nitrogen fertilization on phosphorus content in three swaths of grasses. The study was made in three-factor desig[...]
16
58%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania realizowano w latach 2006-2011 w ZDITP w Falentach na łące trwałej na glebie organicznej, mułowo-torfowomurszowej. Doświadczenia założono w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 15 m2. Zaprojektowaną do użytkowania kośnego w gospodarstwie ekologiczn[...]
EN The study was conducted in years 2006-2011 in ZDITP in Falenty on permanent meadow on organic soil. The experiment in randomized blocks with four replications was designed, on plots with an area of 15 m2. Designed for mowing utilization in organic farming mixture (the model) was evaluated on the bac[...]
17
58%
Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy podjęto próbę ukazania różnorodności roślinności zwałowisk karbońskiej skały płonnej z dominującym udziałem traw i roślin zielnych, a także rozpoznanie preferencji uziarnienia podłoża wraz z biomasą powstającą w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki traw i roślin zielnych. Sk[...]
EN The study attempts to show the diversity of vegetation of Carboniferous waste dumps with a predominant proportion of grasses and herbaceous plants, as well as recognition of soil grain preferences with biomass arising in patches of vegetation dominated by various species of grass and herbaceous plan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last