Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graph database
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computational Methods in Science and Technology
2016 Vol. 22, No. 4 217--224
EN Most IT systems rely on dedicated databases, and most of these databases are relational. The advantages of such databases are well known and widely reported in literature. Unfortunately, attempts to identify the topology of links in the relational model produced by iterative development or administr[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
EN The paper presents an application of Graph Data Base technology in knowledge engineering task concerned with knowledge representation of complex structures. The first example is graph representation of a composition of tractor gearbox. It is an example of application of static partonomy relation. Th[...]
3
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 85--94
PL Reklamy w pasie drogowym stanowią nieodłączny element współczesnej architektury miejskiej. W zależności od treści przekazu, sposobu umiejscowienia oraz rodzaju podświetlenia, mogą one w różnym stopniu przyczynić się do rozproszenia uwagi osoby kierującej pojazdem. Ze względu na brak jednolitych prze[...]
EN Roadside advertising is an integrated part of modern urban architecture. They can disturb the attention of the vehicle driver depending on the content, the location, and the type of backlighting. Estimating the advertising impact on driver comfort is complicated due to lack of uniform legislation re[...]
4
72%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2A 325--336
PL Artykuł przedstawia ocenę zastosowania grafowej bazy danych Neo4j do analizy grafu ontologii Gene Ontology. Ocena systemu została przeprowadzona na podstawie obliczenia bazujących na analizie grafu miar podobieństwa terminów ontologii. Przedstawione i ocenione zostały dwa sposoby wyszukiwania rodzic[...]
EN The article presents evaluation of the application of Neo4j graph database to Gene Ontology graph analysis. Graph-based term similarity measures are calculated in order to assess the effectiveness of the system. Two types of common ancestor search are presented and evaluated, and parallel execution [...]
5
72%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje wykorzystanie możliwości bazy danych Neo4j w implementacji algorytmów stosowanych w analizie sieci społecznych. Przedstawiono w nim koncepcję Neo4j jako grafowej bazy danych oraz omówiono na diagramie klas podstawowe pojęcia z dziedziny przedmiotowej. Na podstawie implementacji dwóch[...]
EN This article describes how Neo4j database capabilities can be utilized to implement measures often used in social network analysis. It gives a brief overview of the concept of Neo4j graph database. The UML class diagram of domain model is presented and discussed in details. On the basis of implement[...]
6
72%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, n[...]
EN The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to [...]
7
58%
Journal of Applied Computer Science
2013 Vol. 21, nr 2 137--152
EN This paper presents a novel method of evaluating semantic similarity by means of path analysis in RDF databases. Similarity is calculated by assignining each property (predicate in RDF terms) a weight, which is found using a genetic optimization algorithm. Presented method exhibits an advatage over [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last