Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graffiti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 42-44
PL Spacerując po ulicach naszych miast, często możemy natknąć się na mury pokryte graffiti. Wzbudza to w nas różne emocje. Mamy do czynienia ze sztuką czy aktem wandalizmu? Teraz kontrowersyjna twórczość artystyczna może przekonać do siebie większe grono odbiorców - zamiast farby czy sprayu graficiarze[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 1 5-8
PL Graffiti, pojawiające się na obiektach publicznych, wpływa na życie społeczne zakłócając harmonię naszego otoczenia i powodując znaczące koszty związane z jego usuwaniem. Powyższe przyczyny spowodowały rozwój zabezpieczeń antygraffiti. W artykule opisane są rodzaje powłok antygraffiti; ich wady i za[...]
EN Graffiti, painted on public objects, affects society because of the significant costs of its removal and the negative effects it has on our social environment. The above reasons have contributed to the development of antigraffiti coatings. The article describes different types of antigraffiti coatin[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszukujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przest[...]
EN The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them. Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activit[...]
4
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 2 39-42
PL Graffiti staje się coraz większym problem w Polsce i na świecie. Grafiki pokrywają coraz większe powierzchnie, powodując zniszczenie elewacji budynków, wagonów czy instalacji przemysłowych. Graffiti nałożone na niezabezpieczone podłoża jest bardzo trudne do zmycia prostymi metodami czyszczenia i czę[...]
EN Graffitti becomes bigger and bigger problem in Poland and over the world. Graphics cover still greater surfaces, whereas graffiti generally causes damages of facades, carriages and industrial systems. Graffiti applied on unprotected surfaces is very hard to remove by simple methods of cleaning and c[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 43 91-110
PL W artykule tym autorka próbuje przybliżyć zjawisko graffiti. Prowadzone tu analizy mają na celu pokazać ewentualne możliwości interpretowania znaczeń inskrypcji pozostawianych przez writerów w przestrzeni miejskiej.
EN In this article the author tries to approach the phenomenon of graffiti. The main reason for this analysis is to demonstrate the possible meaning of inscriptions created by writers in urban environment.
6
75%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule jest rozpatrywany problem graffiti na mostach. Graffiti można postrzegać, jako formę artystycznej wypowiedzi. Przytoczono dwa historyczne przykłady, jeden z czasów antyku i drugi z bliskiej historii z lat czterdziestych. Podjęto próbę zdefiniowania graffiti na podstawie rozpoznania środow[...]
EN The article dealt with a problem of graffiti on bridges. Graffiti can be perceived as a form of artistic expression. Two historical examples of graffiti, one from antiquity times and the other one from the forties of the past century were presented. An attempt was made in order to define the graffit[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy arty[...]
EN Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and perf[...]
8
71%
Przegląd Komunalny
2012 nr 6 84-85
PL Zwyczaj pisania po murach celem przekazania określonych treści znany byt już w czasach starożytnych. Antyczne źródła informują, że po bitwie pod Cheroneją na budynkach Aten pojawiły się liczne napisy ośmieszające Filipa II i Macedończyków. W Rzymie natomiast często można było spotkać na murach czy o[...]
9
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 12 686-689
PL Każdy z nas spotyka się bardzo często w swoim otoczeniu z wiszącymi dookoła plakatami, wszechobecną na chodnikach gumą do żucia i plagą graffiti. W niniejszym artykule przedstawiono te zjawiska oraz zaproponowano dostępne sposoby zabezpieczania się przed nimi.
EN Graffiti, posters, bills, chewing gum on the pavement are known to everyone. In this article are given the information about this phenomenon and available protection methods are described.
10
63%
Polimery
PL Na podstawie literatury omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem graffiti i ochroną przed atakami graffiti. Zwięźle opisano techniki nanoszenia graffiti i materiały do tego wykorzystywane. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu wymalowań oraz ich usuwania z różnych (np. porowatych lub nie[...]
EN The problems concerning graffiti phenomenon (Fig. 1 and 2) were discussed on the basis of literature review. The techniques of graffiti spread and materials used were described shortly. The methods of protection against graffiti and their removal from various surfaces (e.g. porous or nonporous) were[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura współczesnego miasta stanowiąc podstawowy nośnik sztuk ulicy zyskuje nowy jakościowo rodzaj dynamicznie zmieniającego się detalu. Jego forma i przestanie, początkowo związana głównie z graffiti, powstaje niezależnie od woli projektanta obiektu. Podstawową funkcją, działań street art jes[...]
EN Modern city architecture, as the fundamental environment of the street art, gains new quality kind of dynamically changing detail. Its form and message, in its beginnings mainly connected with graffiti, is being created against object designers will. The main aim of street arts activities is city's [...]
12
63%
Izolacje
PL Każdy z nas w czasie codziennych wędrówek po mieście na pewno zetknął się z kolorowymi napisami „zdobiącymi” elewacje budynków, wiaty przystanków czy ściany przejść podziemnych. Niektórzy są tym widokiem oburzeni, inni reagują nań obojętnie. Faktem jednak jest, że problem urasta do coraz poważniejsz[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 3 46--47
PL Mieszkańcy, przypadkowi przechodnie, turyści oraz stali bywalcy określonej przestrzeni stają się odbiorcami mniej lub bardziej udanych „dzieł sztuki”.
14
62%
Przegląd Komunalny
2012 nr 6 80-83
PL Street art to sztuka rozwijająca się w przestrzeni publicznej, a jednym z jej głównych elementów jest graffiti. Mianem tym określa się zbiór twórczości, obejmujący podpisy, napisy, symbole, rysunki i obrazy, które często wyróżnia fakt, iż są umieszczane na murach budowli w sposób bezprawny i nielega[...]
15
45%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 29-31
16
45%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2004 z. 43 125-129
PL Ornament, element kontrowersyjny na początku XX wieku, jest obecny we współczesnej architekturze, zmieniła się jednak jego natura. Stosuje nietradycyjne środki i realizuje inne cele. Jednym z najistotniejszych celów współczesnej ornamentyki jest wzbogacanie wyrazu plastycznego form, przyciąganie uwa[...]
EN Ornament - a controversial element at the beginning of XXth century is still present in contemporary architecture, however, its, nature has been changed. It uses non-traditional means and realizes different aims. One of the most important aim of contemporary ornamentation is embellishing forms, maki[...]
17
44%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 25 18--28
PL Dziś sztuka to nie tylko eksponaty zamknięte w muzeach. Współczesny obraz miasta współkreują kolorowe murale i graffiti. Są nasycone informacjami i znaczeniami, a dzięki egalitarności i wszechobecności przestrzeni publicznej - wszyscy ulegają ich oddziaływaniu. Mogą nadawać funkcję perswazyjną przes[...]
EN Today art is not confined to exhibits enclosed in museums. The contemporary image of the city is co-created by colourful murals and graffiti. They are saturated with information and meaning, and thanks to their egalitarianism and ever-presence in public space-everybody becomes affected by them. They[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last