Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W artykule podjęta została tematyka dotycząca ustaleń w zakresie instrumentów identyfikacji pochodzenia produktów żywnościowych oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i producentami rolnymi w polskim łańcuchu żywnościowym. W części empirycznej wykorzystano dane z 30 gospodarstw rolnych oraz 30 [...]
EN This article analyses the settlements of the traceability instruments and the design of the collaborations among food companies and farmers in the Polish food chain. The empirical part uses evidence from 30 farms and 30 companies, surveyed in spring 2008. The degree of traceability has been estimate[...]
2
70%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 2 113-123
PL Przeprowadzono analizę wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki, w zależności od ich wieku, mocy silnika i wielkości gospodarstw. Analizy dokonano dla poszczególnych makroregionów gospodarczych Polski. Wynika z niej, że park ciągnkowy w Polsce jest bardzo wyeksploatowany - prawie połowa ciągników[...]
EN Equipment of the farms with agricultural tractors was analysed considering tractors' age, engine power and farm acreage. The analysis was done for particular macro-regions of Poland. The results showed that the tractor park in Poland has got worn in large extent. Almost half of all tractors are in t[...]
3
70%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano stopień realizacji i skuteczność działania programu o nazwie Kontrakt Terytorialny Gospodarstwa (z francuskiego CTE) w regionie Rhône-Alpes. Po 2 latach działania zanotowano 3962 realizowane projekty, co dotyczyło 13,5% gospodarstw specjalistycznych i 7% wszystkich gospodarstw w regioni[...]
EN The analysis covered the degree of completion and performance of the program called Territorial Farm Contract (French CTE) in the region of Rhône-Alpes. After 2 years of work performance of 3962 projects was recorded, which related to 13.5% of specialized farmsteads and 7% of all farmsteads in the r[...]
4
70%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Artykuł prezentuje poziom zużycia materiałów pędnych w gospodarstwach o różnej intensywności i położeniu na tle innych wskaźników opisujących organizację działalności operacyjnej tych gospodarstw. Opracowanie wykonano na podstawie danych FADN za lata 2005-2007. Z badań wyłączono gospodarstwa górskie[...]
EN The article presents the level of the waste of propellant in farms about the different intensity and the position on background of other indicators describing the organization of operating activity of the farms. The elaboration was performed on the ground data FADN for years 2005-2007. From research[...]
5
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 8 6--7
6
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono główne kryteria jakie maja wpływ na wybór dostawców w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 50-ciu obiektach - podzielonych na pięć grup wg typu produkcji - dokonano oceny czynników wpływających na wybór dostawcy środków produkcji. S[...]
EN The work presents main criteria applied in selected farms to choose suppliers of production means. The survey carried out at 50 farms - divided into five groups according to production type - provided grounds to assess factors affecting supplier's selection. It has been found that in all groups of e[...]
7
61%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 311-318
PL Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w park maszynowy w zależności od ich wielkości ekonomicznej, określonej na podstawie uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, iż wzrostowi klasy wielkości ekonomicznej towarzyszył wzrost większości wskaźników techniczno-eksploatacyj[...]
EN The paper presents the level of machinery stock possession by farms depending on their economic size, determined on the basis of obtained direct surplus value. It was observed that most of technical and operating indexes for machinery stock increased with rising economic size class. Completed statis[...]
8
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Analizowano poziom zintegrowania produkcji rolniczej w 43 gospodarstwach rodzinnych, które na podstawie metody Kopcia podzielono na trzy grupy intensywności organizacji produkcji i wyróżniono systemy produkcji rolniczej: ekstensywny, konwencjonany, intensywny. Poziom zintegrowania procesu produkcji [...]
EN Integration level of agricultural production was analysed on 43 family farms. By using the Kopeć' method the farms were divided into three groups of production organization intensity and following system of agricultural production were identified: extensive, conventional and intensive ones. Integrat[...]
9
61%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 197--205
PL Opracowanie jest analizą wielkości i struktury ponoszonych nakładów nośników energii w zależności od wielkości produkcji globalnej gospodarstwa. Średni koszt nośników energii w badanych gospodarstwach to [861 zł/ha UR].W nakładach uwzględniono takie nośniki energii jak: olej napędowy, etylina, energ[...]
EN The report is an analysis of the volume and structure of energy carriers consumption depending upon the farm's global production size. The average cost of energy carriers in tested farms is 86 PLN/ha of AL. The expenditure includes such energy carriers as diesel fuel, petrol, electric power, gas, so[...]
10
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy było oszacowanie wykorzystania maszyn rolniczych w warunkach gospodarstw towarowych.. Wyniki badań porównano z danymi stosowanymi dotychczas w kalkulacjach kosztów eksploatacji prac maszynowych w rolnictwie. Zaobserwowano wzrost rocznego wykorzystania maszyn, który wynosi od 6 do 180% w [...]
EN The aim of this study was to evaluate the utilisation of agricultural machines in conditions of commercial farms. The obtained research results were compared with data used so far to calculate operating costs of machine work in agriculture. An increase in the annual machine utilisation was observed [...]
11
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono oceną zmian organizacyjnych i efektów ekonomicznych gospodarstwa w procesie przestawiania z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny. Badania prowadzono w latach 2004-2007 w Zakładzie Doświadczal­nym Grabów należącym do IUNG — P1B w Puławach. Oceną organizacyjno-ekonom[...]
EN This paper presents an assessment of organization change and economic effects in the process of conversion of the farm from conventional into organic farming system. The research was conducted in 2004-2007 at the Experimental Station Grabów of IUNG-PIB Puławy. The organizational and economic assessm[...]
12
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano syntetyczne wyniki produkcyjno-finansowej działalności wybranych 53 rozwojowych gospodarstw rodzinnych w 2009 r. W gospodarstwach (o powierzchni 8,5-150 ha UR) wykorzystuje się własną produkcję roślinną głównie na pasze dla posiadanych krów i pozostałego bydła lub trzody chlew[...]
EN Paper presents the synthesis of productive-financial activity results in 2009 for selected 53 developing family farms. Own crops produced on the farms (of the acreage from 8.5 to 150 ha AL) are mostly used as a feed for raised cows and other cattle, or the pigs. Apart from general characteristics of[...]
13
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano analizę działalności inwestycyjnej w wybranych 53 rozwojowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8,5 do 150 ha UR. Oszacowano potrzeby i możliwości inwestycyjne tych gospodarstw, stwierdzając ich zróżnicowanie w poszczególnych grupach obszarowych. W 2009 r. średnie nak[...]
EN Paper presented the analysis of investment activity in 53 selected developing family farms, of the acreage from 8.5 to 150 ha AL. Estimated investment needs and possibilities of surveyed farms showed considerable differentiation within particular acreage groups of farms. In 2009 the average investme[...]
14
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 4 33--46
PL W pracy przedstawiono metodykę projektowania i oceny nowych technologii produkcji roślinnej. Dotychczasowe i nowe technologie produkcji mogą być dokumentowane w postaci uproszczonych lub szczegółowych kart technologicznych. Prezentują one sposób wytwarzania produktu na określonych polach, podając ko[...]
EN The paper presents a methodology for the design and evaluation of new technologies of crop production. Both the existing and new production technologies can be documented in the form of simplified or detailed technological sheets. They present a method of production in specific fields, giving the se[...]
15
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono wyniki działalności w zakresie inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych. Zebrane wyniki za 2009 i 2010 r. porównano z nakładami inwestycyjnymi przewidywanymi w projektach modernizacji tych gospodarstw do 2015 r. Badając potrzeby i możliw[...]
EN Paper presents the results of investment activity, either the reproductive and developing ones, in 53 salected family farms. Results obtained in years 2009 and 2010 were compared with the investment inputs foreseen in projects of farm modernization until 2015. Investment needs and possibilities were[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania ankietowe miały na celu określenie: rodzaju informacji pozyskiwanych przez Internet do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich zawodowych sektora rolno-spożywczego zlokalizowanych w obszarach wiejskich oraz rodzaju informacji pozyskiwanych przez przyszłych absolwentów[...]
EN The survey research, which was carried out was to determine: a type of information obtained through internet to increase knowledge of high vocational school students of an agricultural and food sector located in the country areas and a type of information obtained by future graduates required to run[...]
17
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono syntetyczny opis modelu (wzorca) rozwojowego (przyszłościowego) wysokoprodukcyjnego gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 28 ha UR, zaprojektowanego przez autora w perspektywie do 2020 r. i na dalsze lata. Modelowe gospodarstwo działa w sprzyjających warunkach glebowo-klimatycz[...]
EN Paper presented synthetic description of a model (standard) of developing, high-productive family farm (the acreage of 28 ha AL), elaborated by author as prospective till 2020 and for the further years. The model farm, acting under permitting soil-climatic conditions, is specialized in milk and catt[...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie ekonomicznej efektywności przejścia z produkcji zbóż na uprawy sadownicze z uwzględnieniem nakładów związanych z doskonaleniem technicznego wyposażenia rozpatrywanego gospodarstwa. Z analizy wynika, że odejście od uprawy zbóż na rzecz roślin sadowniczych zwiększy dochód w[...]
EN The purpose of the study was to analyse some problems concerning economic efficiency of farm transformation from cereal to fruit production, including inputs on the improvement of the farm technical infrastructure. The analysis proves that transformation from cereal production into orchard productio[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy scharakteryzowano infrastrukturę magazynową, jej wykorzystanie oraz aktualną wartość odtworzeniową w aspekcie stopnia uproszczenia i kierunku produkcji. Największy potencjał magazynowy odnotowano w gospodarstwach o III stopniu uproszczenia (35,9 m2*ha-1) i w gospodarstwach dwukierunkowych (3[...]
EN The paper describes a storing infrastructure, its use and the present replacement value with regard to the simplification degree and the production orientation. The highest storing potential was noted in farms of III° simplification degree (35.9 m2*ha-1) and in two-orientation farms (36.8 m2*ha-1), [...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 97-102
PL Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy rolników na temat głównych przyczyn tworzenia i utrzymywania zapasów, a także wiedzy rolników nt. czynników kosztotwórczych tworzenia i utrzymywania zapasów. Głównymi przyczynami utrzymania zapasów w opinii ankietowanych były: ograniczenie ryzyka wyczerpania [...]
EN The purpose of the work was to get to know the level of farmers' knowledge on the main reasons for making and keeping reserves, and their knowledge on cost-making factors involved in making and keeping reserves. In the opinion of respondents, the following were main reasons for keeping reserves: red[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last