Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 312
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Celem opracowania jest ukazanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju w ujściu regionalnym. W pracy wykorzystano dane GUS oraz informacje z literatury przedmiotu. Analizę objęto strumienie odpadów komunalnych w Polsce, ich gromadzenie, wtórne wykorzystanie i unieszkodliwianie. Z badań wynika[...]
EN The exhibition the state of economy is the aim of study municipal wastes in country in regional formulation. It the data of GUS in work were used was as well as information with literature of object. The analysis was hugged the streams of municipal wastes in Poland,, secondary their accumulating uti[...]
2
100%
Logistyka
2006 nr 3 58-62
3
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 2 85-97
PL W niniejszym artykule autorzy pragną zwrócić główną uwagę na problem, jakim jest zrównowazony rozwój w obszarze szeroko rozumianej globalizacji. Wraz z intensywnym rozwojem gospodarczym w XX wieku nastąpiło radykalne obniżenie poziomu ochrony środowiska. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla nasz[...]
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 66-67
5
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2005 nr 414 11-62
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 263-276
EN This article shows the main forms of market structures in the global economy. In early years of the United States, a monopoly usually meant an organization to which the government had granted some exclusive privilege. The monopolist was thus the sole legal seller. Competition is a process in which c[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 297-313
PL W dobie gospodarki wiedzy bardzo istotnym zasobem organizacji są pracownicy. System wynagrodzeń jest jednym z najsilniejszych czynników determinujących postawy, motywację i zachowanie pracowników. Właściwie opracowany system wynagrodzeń przyciąga odpowiednich pracowników, utrzymuje ich w organizacji[...]
EN In the times of knowledge economy employees are very important resources of an organization. The system of remuneration is one of the strongest factors influencing attitude, motivation and behaviour of the staff. The system which is drawn up properly can attract the right employees, keep them in the[...]
8
80%
Czysta Energia
2006 Nr 9 14-15
9
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 60-62
PL Termin "gospodarka oparta na wiedzy" został po raz pierwszy użyty w 1969 r. Peter F. Druckner, zmarły przed dwoma laty profesor zarządzania na New York University School of Business, zatytułował tak 12. rozdział swojej książki "Wiek Nieciągłości". Oznacza on model gospodarczy, w którym efektywność e[...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 6 385-388
11
80%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 6 269-271
12
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Zwykle, kiedy mówi się o funkcjach przemysłu chłodniczego (który dla uproszczenia nazywany będzie chłodnictwem) wymienia się dwie: przechowalnictwo oraz wytwarzanie (produkcja). Rzadko kiedy jednak, że realizując te dwie funkcje operacyjne (działaniowe) chłodnictwo wykonuje wiele szerszych funkcji g[...]
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 4 218-221
PL Na tle sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej II Rzeczypospolitej przedstawiono działalność Władysława Grabskiego jako twórcy i realizatora reformy walutowej , a także jako polityka dbającego o społeczne zaplecze dla reform gospodarczych.
EN Against a background of the social-economic and political situation of the 2 nd Republic of Poland the author describes the activity of Władysław Grabski as a creator and realizer of the currency reform,and also as a statesman striving after a social back-up for economic reforms.
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 3 7-26
PL W początkowym okresie uprzemysłowienia jednym z istotnych problemów jest pozyskiwanie środków finansowych (także dewiz) na cele rozwojowe. Budowa sektora eksportowego opartego na relacjach zasobów czynników produkcji w wielu obszarach prowadziła do stymulowania eksportu rolnego. Kształtowanie się wa[...]
EN In the early industrializing stage one of the most important problems is finding financial resources (including foreign currency) for development purpose. The process of creating export sector based on production resources in many countries leads to promoting of agricultural export. The formation of[...]
15
80%
Przegląd Budowlany
EN Activity area definitions, functions and assignments of building industry. Building industry as: economy division, technics division, branch of science, direction of building industry personnel education.
16
80%
Przegląd Budowlany
EN Building industry as a special social and economic value. Essence and requirements of economic identity maintenance. Motives and chances of economic identity preservation.
17
80%
Problemy Ekologii
PL Artykuł ukazuje dwa różniące się podejścia w traktowaniu środowiska naturalnego w socjo-ekonomicznych procesach, czyli sektorowe i integralne podejście. Poprzednie podejście - sektorowe - jest przypisywane strategii wzrostu gospodarczego, podczas gdy nowsze - integralne - w rozwoju zrównoważonym. Ró[...]
EN The paper presents two possible ways of treating natural environment in socioeconomic, namely by sector and integrally. The former is attributable to the strategy of economic growth, while the late applies to sustainable development. To indicate where lies the difference, in the author's opinion vit[...]
18
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Analizując dane statystyczne dotyczące ekonomiki w okresie lat 1998 i 1999, Autor dokonuje oceny aktualnej sytuacji gospodarczej krajów europejskich, zalecając ostrożne dokonywanie porównań w dziedzinie aktywności ekonomicznej. Przedstawiono wskaźniki ekonomiczne w 1998 roku krajów europejskich nale[...]
EN Analysing statistical data concerning economy in the years 1998 and 1999, the author makes an evaluation of the present economic situation in European countries and advises making careful comparisons in the domain of economic activities. Economic factors concerning the year 1998 in the European Unio[...]
19
80%
Przegląd Geodezyjny
20
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 107-130
PL W artykule omówiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w gospodarce Polski. Przedstawiono definicję małego i średniego przedsiębiorstwa w Polsce oraz innych krajach. Ponadto wskazano na rolę MSP w kształtowaniu podstawowych wskaźników gospodarczych w Polsce w 2001 roku (liczba, udział w tw[...]
EN In paper it is presents role of small and medium bussines in economy of Poland. The authors discussed about the concept and kinds company in Poland and other countries. Moreover presens som attributes SMB like quantity, employment, Gross Domestic Product (GDP) and show form of supported SMB in Polan[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last